Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

48.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)

fff


Bộ GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGUYEN ANH TUẤN

HOÀN THIỆN CỐNG TÁC QUÀN LÝ NHÀ nrtc VỀ HẢI QUAN oốivíl HÃNG GIA CÔNG XUẤT NHẦU

(LÂY VÍ DỤ ở CỤC HẢI QUAN THÀNH PHố HÀ nội)

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TE

CHUYÊN NGÀNH KINH QDốC

HÀ NỘI-2003

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội) . -2L- . .                   „        .

NGUYEN ANH TUÂN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIA CÔNG XUẤT KHAU

(LẤY VÍ DỤ Ở CỤC HÂ1 QUAN THÀNH PHỔ HÀ NỘI)

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TÊ

Tlii ẾS-Í’

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS Dồ ĐỨC BÌNH

HÀ NỘI – 04/2003

LỞJ CÁM

Tòi xin bảy to Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội) lòng biet ơn và chan thành cám ơn sự giúp dờ tợn tình, quý ban của các thầy cô trong Khoa Kình te và kinh doanh quốc te, Khoa Sau dại hoc, Trường dại học Kinh te quốc dan và dạc biẹt là sự hướng dan tận tình chu dáo cua Nha giáo – PGS.TS Đò Đức Bình, xin chan thành cam ơn cácy kiến góp ý của các thấy thuộc Trường dại học Ngoại Thương, sự giúp dỏ của Cúc ỉ ĩ di quan Thành pho Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội) Ha Nội, Vụ Giám sát và quản lý vé hdi quan, Cue Cong nghẹ thòng tin và Thong ke hái quan, các dong nghiệp, gia dinh và bạn bè dã tạo diêu kiện thuận lơi de toi hoan thành Luận van nay.

Do trinh dô có han cùng với sư diêu chính các văn bàn của các cơ quan quàn ly nha nuớe thiếu dong bo, thường xuyên phdi sứa doi cho phù họp vói thực te khách quan, nen bàn luận van không tránh khôi những Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội) thiếu sót nhất (lịnh. Rất mong duợc sự dong gop của các nha nghiên cưu, các giáo sư, tiến sỳ, các thầy cô, dong nghiệp và bạn dọc dể Ban luận van dược dày dtỉ hoàn thiện hand.

TRÀN TRỌ7M6I

MỤC LỤC

Trang

ẶAỞ <íẩu                      6

<<<123>>>

1.

Tfah c.ắọ tkiết của để- tói luộtt vÃh

6

2.

ẶAục click của đề tài KgkiêH cứu

8

3.

Đôi tượng và pkọ»T Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục

8

4.

Pkương pkáp ngkiên cứu luộn vỗn

8

5.

Ạlkững ẽtóng góp kkoa kọc của luộn vãn

9

6.

Kềt cXu của luẠn vốn

9

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT VỂ GIA CÔNG XUẤT KHẨU VÀ QUAN LÝ NHA NƯỚC VẾ HAI QUAN ĐÓI VƠI HÀNG GIA CÔNG XUẤT KHẤU

10

1.1.

Khái niêm và các hình thức gia cõng

10

1 Luận văn hoàn

Khái niệm

10

1.1.2.

Các hình ihức gia công hiện nay.

13

1.1.2.1.

Cân cứ vào quyền sở hừu nguyên vật liệu đe gia công

13

<<<123>>>

1.1.2.2.

Càn cứ vào giá cá gia công

14

1.1.2.3.

Càn cứ vào các bẻn tham gia gia công

T uâ

1.1.3.

Lợi ích của gia công đói với các lình vực của nen kinh lẽ quốc dân.

15

1.2.

Một sớ noi dung CƯ bán cua Họp đông gia cõng hàng xuất kháu

17

1.2.1.

Khái niệm Hơp dóng gia công

17

1.2.2.

Các nội dung chù yếu của Hợp đổng gia công

17

1.2 Luận văn hoàn

Mò tã các chu thẻ của hợp đổng, tẽn và địa chỉ cùa các bẽn, người đại diện cho mỗi bèn

17

1 2 2 3       Nguyên vật liêu có liên quan

côm, tác nnản lý nhà nước về hải nnan đối với hànr ma

công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng

quan đòi với hàng gia cõng xuát khẩu

với hàng gia công xuất kháu

Luận văn  Khái niệm và đực trưng của quàn lý nhà nước

1322-L    Hài quan

^-~-.x-^-»-*~-x-..đM.z..     ..x..,.s

l3223–     quan quàn ỉ ỷ nhà nước vế Hài quan

xuât kháu

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về

141‘      Hải quan T, gQuôc

Tóm tát Chương 1

30


<<<123>>>

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÓNG TÁC QUÂN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ HÁI QUAN ĐOI VỚI HÀNG GIA CÔNG XUẤT KHẤU – LẢY Vi DU O CỤC HAI QUAN THANH PHÓ HÀ NOI

31

2.1 Luận văn hoàn

Sụ phát triển hoạt dòng gia còng ở Việt Nam

31

2.1.1.

Từ những năm 1980 trở vé trước

31

2.1.2.

Từ khi nhà nước mở thực hiện chính sách mờ cứa vé kinh tẻ

32

2.2.

Cơ sớ pháp lý về cõng tác quân lý nhà nước vẽ hãi quan đôi với hàng gia cóng xuất kháu.

36

2.2.1 Luận

Luật Thương mại

36

’ 2.2.2.   ‘

Nghi đinh 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998

37

2.2.3.

Thông tư 07/2000<TT-TCHQ ngày 2/11/1998

37

2.2.4.

Các văn bân khác

38

2.2.5.

Luật Hái quan

38

2.2.6 Luận

Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001

38

“1- _ 1..

2.3.

Thực trang cõng tác quán lý nhà nước vé hải quan đòi với hàng gia cõng xuất khau – Láy ví du ở Cue Hãi quan thành phô Hà Nói.

38

2.3.1.

Tiếp nhãn hợp dóng gia cõng

41

2.3.2.

Làm thủ tục nhập khấu nguyên liệu, phụ liệu Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với 1-1___-1_____/ló____L      2.____1-2: ——X1-1.-1-

43

2.3.3.

T X        .1 r .                Ấ . 1 1 Ấ      J- r •       r ‘                1 r           •        /X

Làm thú tục xuất khấu đói với sân phám gia công

46

2.3.4.

Làm thú tuc chuyến nguyên phụ liệu, vật tư từ hợp dóng này sang hợp đổng khác

49

2.3.5.

Làm thú lục giao nhận sán phám gia công chuyến tiếp

50

2.3.6.

Thú tục xuát trà Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nc về hải mmn đối với hàmi íxĨq côrni xt khẩu

52

2.3.7.

Làm thù tục hài quan đói với hàng gia còng tái chê’

52

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu (lấy ví dụ ở cục hải quan thành phố hà nội)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart