Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

49.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

fff

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÂN

HOÀNG VĂN HÙNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÂN LÝ THUÉ TÀI NGUYÊN ĐÁ HOA TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã ngành: 8310105

LUÂN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIỂN

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS I.ê Huy Dức

Hà Nội, nám 2019

LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhàn rang nghiên cứu nãy do Tòi thục hiện vã không vi phạm yen cầu về sự trung thực trong học thuật.

ỉỉừXội, ngày thông num 20Ị9

Tác già

Hoàng Văn Hùng

LÒI C ÃM ƠN

Trước hết, tôi xin gũi lời cám ơn chân thành nhất đến PGS.TS. Lê Huy Đức, người trực tiếp hướng dần luận văn. dà tận tình Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an giúp dờ tôi tìm ra hướng nghiên cứu, liếp cận thực le. lim kiếm lài liệu, xư lý và phân lích số liệu, giãi quyết vấn đe nhờ đó lôi mới có the hoàn thành luận vân cao học cua minh.

Tôi xin gửi lời câm ơn đến nhùng người thân trong gia dinh dà hồ trợ. tạo diều kiện thuận lợi cho tòi trong suốt thời gian qua và dặc biệt trong thời gian tòi ihco học khóa học ihạc SV lại trường Đại học Kinh le Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an Quốc dàn. Cam em các (hầy cô Khoa Kinh tể phát triển, cãc thầy cô Viện Sau dại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dàn. Ban T.ành dạo Chi cục Thuế huyện Quỳ ĩĩợp và các bạn bè, dồng nghiệp luôn động viên, hồ (rợ lôi irong quá Irìnli học lập và nghiên cứu.

Xin Iran Irọng cam em!

ĩĩà Nội, ngày tháng ĩùhn20!9

Tác già

Hoàng Văn Hùng

MỤC LỤC

LÒI CAM Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG, BIF.U, HÌNH

PHẢNMỞĐẢU

CinrơNG 1: Cơ SỜ LÝ THUYẾT VÈ CÔNG TẤC QUẢN LÝ TĨIUÉ TÀI

NGUYÊN

 • 1.2.1.  Các khái niệm8 Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

1.2.3…………………………………………………………………………………………………..

Các lieu chi đánh giá công lác quán lý ihuc lài nguyên

1.3 Các nhàn (0 ành hường đến công (ác quàn lý (huế (ài nguyên

CĩnrơNG 2: Tore TRẠNG CÔNG TẤC QUẢN LÝ THÍT. TẤT NGĨTYÊN DÁ

HOATRÁNGTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲ HỌẸ TĨNH NGHỆAN

 • 2.1. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an Khái quát về nguồn tài nguyên dá hoa trắng õ huyện Quỳ ĩĩọp-Nghệ An… 31

  • 2.1.1.  Đạc diem dịa lý kinh tế – xà hội cùa huyện Quỳ Hựp. tinh Nghệ An … 31

  • 2.1.2.  Dặc diểm tải nguyên dá hoa trắng của huyện Quỳ ĩĩợp, tinh Nghệ An… 33

  • 2.1.3.  Thục trạng khai thác và chế biến dá hoa trắng trên dịa hàn huyện Quỳ Hợp… 34

 • 2.2. Thục trạng công tác quân lý thuế tài nguyên tại Chỉ cục Thuế huyện Quỳĩĩọp.. 35

  • 2.2.1.  Thực Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa

bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an trạng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách………………………35

 • 2.2.2.  về nội dung vả quy trinh quàn lý thuế tải nguyên……………………………………..38

 • 2.3.  Các nhân tô ành hường đền công tác quàn lý thuê tài nguyên tại Chi cục

Thuế huyện Quỳ lĩọp

 • 2.3.2.  Các nhân lố Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng

trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an chù quan

 • 2.4.  Đánh giã thực trạng công lác quàn lý thuế tài nguyên tại Chi cục Thuế

huyện Quỳ ĩĩọp

CHI ONG 3: CẤC GIẢI PHẢP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI É

TÀI NGĨTYÊN TRÊN DTA BÀN HUYEN QUỶ HỢP

 • 3.1.  Quan diêm, mục liêu, phương hường hoãn thiện còng tác quân lý (huế lài Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

nguyên dá giai doạn 2020-2025

 • 3.2.3.  Giãi pháp hoãn thiện tố chúc bộ máy Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an thực hiện quân lý thuế tài nguyên 78

 • 3.3.2.  Kiến nghị với ĩ Tuyên ủy, ĩĩội dồng nhàn dân. Uy ban nhân dân huyện… 83

KÉT LUÂN 86

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHẢO 87

DANH MỤC BẢNG, BIÊU, HÌNH

Bâng 1.1: Quy Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn

huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an trình kiếm tra tại tại sờ người nộp thuế

Bang 1.2: Quy trinh quan lý lìự thuế

Bâng 2.1: Tỷ trọng thuế tãi nguyên dá hoa trắng trong tồng thu NSNN

Bang 2.2: 1V trọng thuế lài nguyên đá hoa trang trong lông thu thuế lài nguyên…. 37 Bâng 2.3:

Tình hình quán lý kè khai thuế trên dịa bân huyện Quỳ Hợp

Bang 2.4: rinh hình Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa

bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an xư phạt vi phạm quy định về kè khai thuế

Bàng 2.5: Kết quà kiềm tra tại trụ sờ Cơ quan thuế

Bang 2.6: Kcl qua kiêm tra lại irụ SƯ người nộp (hue

Bâng 2.7: Tý lệ kiêm tra doanh nghiệp khai thác dá hoa trảng

Bang 2.8: lý Irọng (hue lài nguyên truy (hu qua kiêm Ira irụ sờ người nộp (huế irong lỗng thu Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp,

tỉnh nghệ an thuế lài nguyên

Bang 2.9; rinh hình nọ (huế (rên địa bàn huyện Quỳ Họp

Báng 2.10: Tỷ lệ tiền thuế nợ trên tông thu NSNN

Bang 2.11; Các hình ihức tuyên truyền hồ Irự người nộp (hue

Báng 2.12: Tỷ lệ trá lời vàn bân dũng hạn

Bang 2.13: Tiêu chuẩn đá hoa (rang làm đá ốp lát60 Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

Biêu đồ 2.1; Sự hài lòng cùa người nộp (hue (rong liếp cận dịch vụ hãnh chính công … 57 Biêu dồ 2.2: Sự hài lòng cùa người nộp thuế dối với trình dộ chuyên môn của công chúc.. 5 8 Biểu

đồ 2.3: Sự hãi lòng cua người nộp llìuc đối với linh thần phục vụ cứa công chức thuế………59

Hình 1.1: Quy trình dăng kỷ thuế tài nguyên……………………………………………………………11

Hình 1. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an 2: Quy trình miền, giám thuế tài nguyên…………………………………..16

Hình 2.1: Cơ chế phối hợp trong công tác quàn lý thuế tài nguyên đá hoa trắng…. 55

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đá hoa trắng trên địa bàn huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart