Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

52.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

fff

LỜI CAM DOAN

Tỏi đà đọc vả hiêu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhân răng nghiên cứu này này do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Tác giã

Nguyễn Thị Thanh Mai

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG, HÌNH VẼ

DANH MỤC CÁC KÝ Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố ’hà nội HIỆU và’ CHƯ MÉT TÁT

TÓM TÁT LUẬN VĂN

LỜI MỜ ĐẢU

CHƯƠNG I: Cơ SỜ LÝ LI TẬN VẺ CÒNG TẤC QUẢN LÝ TRẬT Tự XÂY

DỰNG

 • 1.2.  Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà

nội Công tác quản lý trật tự xây dựng:

 • 1.2.2 …………………………………………………………………………………………….Phương

pháp và công cụ quân lý trật tự xây dựng

 • 1.2.3 …………………………………………………………………………………………….Bô máy

tổ chức quán lý trật tự xây dựng:

 • 1.3.1.  Tiêu chi phan ánh két qua kiêm tra. xứ lý vi phạm trật tự xây dựng:…. 39

 • 1.3.2.  Tiêu chí chi phí nguồn lực cho Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây

dựng trên địa bàn thành phố hà nội thanh tra. kiêm tra:

1 4.1. Cơ sở pháp lý trong lình vực quan lý trật tư xây dựng:

 • 1.4.3 …………………………………………………………………………………………….Cơ

phối kết hợp với cơ quan chức năng

 • 1.4.4 …………………………………………………………………………………………….Cơ

vận hành của tô chức bộ máy thanh tra xây dựng

1 4.5. Đôi ngũ nhân lưc làm công tác quan lý trật tư xây dựng

1.4.6. Nhân tố xà hội và nhân tố khác

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CÔNG TÁC QUÀN LÝ TRẬT Tự XÂY DựNG

TRÊN ĐỊA BẤN THÀNH PHÓ HÀ Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng

trên địa bàn thành phố hà nội NỘI

 • 2.2.3.  (‘ông cụ quán lý trật lự xây dựng:…………………………………………………….60

văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

 • 2.3.  Đánh giá thực trạng công tác quân lý trật tự xây dựng theo tiêu chí…. 74

 • 2.3.1.  Tiêu chí phan ánh kết quà kiểm tra. xứ lý vi phạm trật tự xây dựng:…. 74

 • 2.3.4.  Tiêu chi đánh giá tính khoa học – họp lý Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật

tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội trong công tác quân lý:

 • 2.4.  Đánh giá chung về công tác quân lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố

Hà Nội

C HƯƠNG 3: GIAI PHÁP HOÀN TIIIẸN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÁT Tự XÂY

DựNGTRÊN DỊ A BÀN I HÀNH PHÓ HÀ NỘI

 • 3.1. Dinh hướng và mục liều hoàn Ihiện cóng lác quàn lý Irậl lự Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội xây dựng I P. Hà

Nội

 • 3.1.1.  Định hướng công tác quân lý Irậl tự xây dựng trên địa bàn IP. Hà NỘĨ97

 • 3.2.1.  Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. còng chức và kiện toàn bõ máy quan lý

trật tự xây dựng Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

 • 3.2.2.  Nâng cao ữách nhiệm của tố chức, cá nhân trong quân lý trật tự xây dựng.

 • 3.2.6.  Tăng cường công tác phoi hợp của các cơ quan liên quan trong quăn lý trật tự

xây dựng

 • 3.2.7.  Tãng cường cóng tác tuyên truyền Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự

xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội giáo dục pháp luật xây dựng

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆUTHAM KHÁO

DANH MỤC BÀNG, HÌNH VÊ

Bâng 2.1: Kết quà xử lý vi phạm trật tự xây dựng năm 2014-2016

Bang 2.1: số lượng, trình độ đào tạo cùa công chức các đội TTXD quận, huyện, thị xà thời điềm 01/3/2016 Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội 70

Bâng 2.2: Kết quà kiếm tra. xử lý vi phạm trật tự xây dựng 2014-2016

Bàng 2.3: Chi phí nguồn nhân lực cho công tác thanh tra. kiêm tra trật tự xây dựng

2014-2016

Bàng 2.4: Thực hiện công tác xử lý vi phạm 2014-2016

Hình 2.1: Đánh giá công tác xứ lý vi phạm trật tự xây dựng trật tự xây dựng58

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội Hình

2.2: Đánh giá công tác ban hãnh vãn bàn pháp luật phục vụ công tác quan lý

trật tự xây dựng của công chức Thanh tra xây dựng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart