Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

51.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

fff

LÒI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan luận vãn dược nghiên cứu và hoàn thành một cách dộc lập dưới sự hướng dẫn khoa học cùa GS.TS Ngô Thắng Lợi. Tất cá các trích dản, số liệu dược trình bày trong luận vãn đểu có nguồn gốc rò ràng, trung Thực.

TẤC GIẢ LUẠN VĂN

Đào Văn Đụi

LỜI CẢM ƠN

Đê hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn, tôi đà nhận được sự hướng dẫn. giúp dờ và góp ý tận tinh cùa quý thầy Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 cò trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Tnrớc hết. tòi xin chân thành cam ơn quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, đà tạo rất nhiều điều kiện cho tôi học tập và tận tình dạy bào cho tôi trong SUÔI thòi gian học tập lại trường.

Tòi xin gưt lời biết ơn sâu sẩc dến Giáo sư – Tiến sĩ Ngô Thắng Lọt dã dành thời gian và lâm huyết hướng dần nghiên cứu và giúp lôi hoàn thành luận vãn lốt nghiệp. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

Dông thín, tôi cùng xin càm cm ban lành đạo và các anh, chị lại sờ Tài chính. Sờ Kế hoạch dầu tư, Sơ Nông nghiệp phát triên nông thôn tinh Nam Định dă tạo đicu kiện cung cấp cho lôi sô liệu đề viêl luận vãn.

Mặc dù lôi đà có nhiêu cô gang hoàn thiện luận vãn, tuy nhiên không lhe tránh khói nhùng thiêu sót, ràl mong nhận được sự đóng góp qui báu cúa qui thây CÔ và các anh chị. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CẤC CHỮ MÉT TẤT

DANH MỤC HÌNH, sơ ĐỎ

LỜI MỞ ĐẢU…………………………………………………..Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 1: (’ÔNG TÁC QUẢN LÝ VÓN DẤU TƯ XÂY DƯNG cơ BÀN CỦA CẤP TỈNH ĐOI VỚI NGUÕN VỎN NGẤN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI………………………………………………………………………1

 • 1.1. Chương trình Nông (hôn mới và nguồn vốn chương trinh Nông thón mới 1

 • 1.1.1. Chương trình Nòng thôn mới Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 1

 • 1.1.2. Nguồn vón ngàn sách chương trình Nông thôn mới và phần câp quân lý …3

 • 1.2. Công tác quán lý vốn dầu tu xây dựng co bàn cúa cấp tính từ nguồn vốn

ngân sách nhà nước đối với chương trinh Nóng thôn mới

 • 1.2.1. Tô chức bộ máy quan lý cấp tinh tham gia quân lý nguồn vốn dầu tư xây

dựng cơ bán đói với chương trinh Nông thôn mới

 • 1.2.2. Nội dung quán lý vòn đâu tư xây dựng cơ bân ớ câp Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 linh đôi với chương

trình Nông thôn mới

 • 1.2.3. Quỵ trinh quan lý nguồn vốn dầu tư xây dựng cơ ban cùa cấp tinh dối với

chương trình Nông thôn mới

 • 1.3. Các yêu cầu dặt ra trong quán lý nguồn vốn dầu tu xây dựng co bán cùa

chương trình Nông thôn mới

 • 1.3.1. Bao dâm tinh công khai, minh bạch trong quân lý vốn dầu tư tứ ngân sách

nhà nước đê xây dựng Nông thôn m<ri

 • 1.3.2.  Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 Đâm báo vỏn đâu lư được sữ dụng đúng mực đích trong quán lý vòn đàu tư

từ ngân sách nhà nước dê xây dựng Nòng thôn mới

 • 1.3.3. Bao dam tính ưu tiên khi thực hiện quan lý vốn dầu ttr từ ngàn sách nhà

nước đê xây dựng Nông thôn mới……………………………………………………………23

 • 1.3.4. Bão dâm linh kịp thời trong sir dụng vòn đâu tư trong quàn lý vôn đâu tư

từ ngân sách nhà nước dê xây dựng Nòng thôn mới…………………………………….23

 • 1.4. Các nhân tô Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 ành hường đên công tác quàn lý nguón von đáu tư xây dựng

cơ ban cùa cấp tinh dối với chương trinh Nông thôn mới

1.4.4

phối hợp giùa các cấp. các ngành quan lý vốn

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG QUẢN Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 LÝ VỎN ĐÀU Tư XÂY DỰNG cơ BẤN TỪ NGUÒN VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010- 2015 ……………………………………………………………………………………………………………..29

 • 2.1.2. Tông quan chương trinh xây dựng Nòng thôn mới tinh Nam Định và quá

trinh thực hiện

 • 2.2. Thực trạng công lác quàn lý vốn đẩu tư xây dựng cư Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 bàn từ nguồn vốn

ngân sách cho chuông trình Nông thôn mói trôn dịa bàn tinh Nam Định giai doạn 2010-2015……………………………………………………………………………………….. 34

 • 2.2.1. Bộ máy quan lý – Các cơ quan cắp tinh tham gia quan lý nguồn vốn ngân

sách đói với chuông trinh Nông thôn mới ờ Nam Dịnh………………………………..34

 • 2.2.2.  I hực trạng thực hiện nội dung quán lý vòn đâu tư xây dụng cơ bán lù

nguồn vốn ngân sách nhà nước dổi với chương trình Nông thôn mới ờ tinh Nam Định Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016

2020 ……………………………………………………?……………..„

 • 2.2.3.  I hực trạng quy trình quân lý nguồn vốn đâu lu xây dụng cơ bân của câp

linh đôi với chương trình Nông thon men

 • 2.2.4.  Đánh giá việc bao dam các yêu cầu dặt ra trong quan lý nguồn vốn ngân

sách nhà nước cùa cấp tinh dồi với chương trình Nòng thôn mõi

 • 2.3. Dánh giá lóng quát công tác quàn lý vốn đầu lư xây dựng cư bàn lữ nguồn ngân sách dối vói chưong trình Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 Nông thôn mói……………………..54

CHƯƠNG 3: HOÀN TIIIẸN CÔNG TẤC: QUẢN LÝ VÓN ĐẤU TƯ XÂY DỰNG Cơ BẤN CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

 • 3.1. Chưưng trình Nóng thôn mới cùa tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020… 61

 • 3.1.1. Định hưcýng và mục lieu chương trinh xây Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chươ ng trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 dựng Nông thôn mới trên địa

bàn tính Nam Định giai đoạn 2016-2020

 • 3.1.2. Định hướng dầu tư xây dựng cơ bàn phục vụ chương trinh Nòng thôn mớiố2

 • 3.2. Đe xuất nội dung hoàn thiện công tác quàn lý vốn đầu tư xây dựng cơ hàn

từ nguồn ngân sách nhà nước đối vói chương trình Nông thôn mới tinh Nam Định giai đoạn 2016-2020

 • 3.3.  Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 Một số giãi pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn dầu tu xây dựng co bàn

cho chuông trình Nông thôn mói trên địa bàn tính Nam Định giai doạn 2016- 2020 ………………………………………………………………………………………………………………69

 • 3.3.1. Nâng cao nhận thức, V thức trách nhiệm cùa các cầp chính quyền trong

việc quán lý nguồn vốn ngân sách nhà nước dành cho đầu tư xây dựng co bân đối với chương trinh Nông thôn mới……………………………………………………………..70

 • 3.3.2. Tăng cường công tãc dào tạo và nâng cao chất lượng dội ngũ cán Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 bộ. công

chúc cấp linh thực hiện quán lý nguồn vốn ngân sách nhà nước dành cho đầu lu xây dựng cơ bán đồi với chưong trình Nông ihôn mới………………………………………77

 • 3.3.3. Nâng cao chất lượng bâng biểu, mầu bão cáo trong quân lý vốn dầu tư xây dựng cơ ban ũr nguồn vốn ngân sách nhà nước cho chương trình xây dựng Nông thôn mới……………………………………………………………………………………………..78

3.3.4 Giải pháp VC một số cơ chế, chính sách Irong quản lý vốn ngân sách Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020 nhà nước cho chương trinh Nông thôn mới……………………………………………….79

3.4. Một số kiến nghị dối vói Trung trong

KÉT LUẶN

DANH MỤC TẢI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT ____________________________ỉ_____________________________________________________________________

<<<123>>>

Chừ viết tắt                          Y nghía

IIĐND

Hội đồng nhân dân

MTQG

NSNN Luận văn hoàn thiện công

Mục liêu quôc gia

NSNN

NTM

Nòng thôn mới

____

TPCP          I rái phiêu (’hình phú

UBND      UBNI)

XDCB       Xây dựng cơ bán

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đối với chương trình xây dựng nông thông mới tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart