Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam

fff

6130


Ổi


TAƯÒNG DẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

……….. ~ J                       ————–


NGVYÉN MỈNH HANG


HOÀlễ THÍẸN CÒNG TÁC QUẢN LÝ VỐN 9ẨU Tư w OỰMG Cữ BẰN TỬ NGUỔN VỐN ỈRÁIPHỈÉU CHÍNH PHỦ ở Vlệĩ NAMLUẬN VẢN THẠC SỸ KINH TẾHÀ 1NỘ1, VÌH 2011 . *


.1


LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan luận văn thạc sỳ kinh tế: “Hoàn thiện công tác quàn lý vốn đầu lư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ờ Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam Việt Nam” là do tôi tự nghiên cứu và hoàn thành dưới sự hưởng dần của PGS.TS Phạm Ngọc Linh.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

DANH MỤC TÙ VIÉT TẢT

ĐTXD: đẩu tư xây dựng

DTXDCB: đẩu tư xây dựng cơ bân

TPCP: trái phiếu Chính phú

NSNN: Ngàn sách Nhà nước

KBNN: Kho bạc Nhà nước

ĐBSCL: Dồng băng sông Cữu Long

DANH MỤC BÁNG BIÊU, Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam HÌNH VÈ

Trang

Bâng 1.1.Phân loại dự án đâu tư xây dựng còng trình (theo quy định tại 94 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngây 10 tháng 02 nãm 2009 cua Chính phù vẻ quàn lý dự án đáu tư xây dựng công trinh)

Sơ đồ 1.2. Quy trinh và phán cấp quàn lý vốn ĐTXDCB từ TPCP hiện 96 nay

Biểu 1.3. Tiêu chí đánh giá công tác quản lý vổn ĐTXDCB từ Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam TPCP

Bảng 2.1. Tổng hợp sổ dự án ĐTXDCB từ TPCP hoàn thành

và cơ bân hoàn thành tính đến cuối năm 2010

Bàng 2.2. Nguồn vốn thực hiện dề án kiên cổ hoá trường lớp học

Bảng 2.3. Tòng mức vôn đâu tư ban đàu và điêu chình cúa các chương 35 trình, đề án ĐTXDCB từ TPCP được phê duyệt tại Quyết định sổ 171/QĐ-TTg ngày 24/7 Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam /2006

Bảng 2.4. Nguồn vốn thực hiện cảc dự án ĐTXDCB từ TPCP

Bàng 2.5. Sổ dự án còn dờ dang của các dự án ĐTXDCB từ TPCP

Bảng 2.6. Tình hình giải ngân các dự án ĐTXDCB từ TPCP năm 2010

Bảng 2.7. Tý lệ giải ngân vỏn ĐTXDCB từ nguồn vốn

Ngân sách nhà nước và TPCP giai đoạn 2003-2010

Bàng 2.8 Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam . Phân loại các dự án ĐTXDCB từ TPCP tính đến năm 2010

Bảng 2.9. Tình hình giãi ngân vốn

51


ĐTXDCB từ TPCP tổng hợp theo quý năm 2010

Bàng 3.1. Dự kiến vay và dư nợ Chinh phủ, dư nợ vay nước ngoài của 103 Bảng 3.2. Thực hiện giai đoạn 2003-2010 và nhu cầu đầu tư giai đoạn 104 2011-2015 các dự án sử dụng vốn TPCP

Bàng 3.3 Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam . Dự kiến bố trí vổn TPCP giai đoạn 2011-2015

105

Sơ đồ 3.4. Hoàn thiện quy trình và phân cấp quân lý vốn ĐTXDCB từ 106 TPCP

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart