Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

54.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu cúa riêng tòi. Các so liệu và kết quá nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng dược ai công bố trong bai kỳ còng trình nào khác.

Tác già luận vồn

Nguyền Thi Thanh Thúy

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập vã nghiên cứu, tác già dã hoãn thành luận văn thạc sỹ với đê lài “Hoàn thiện công tác tạo dộng lực cho người lao động tại công ty T. 1ỈH íiet Pacific clothing”. Đè hoàn thành luận vãn này, (ác gia đà được sự giúp đừ lận lình và lạo đicu kiện cua rất nhiều Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing người.

l ác giả xin gửi lời câm ơn chân thành den các thay cô giáo của khoa Kinh lê và Quan lý nguồn nhân lực , đặc biệt là PGS.TS. Vù Thị Mai đà lận tinh hướng dần, giúp dờ tác già trong suốt thời gian qua.

Xin câm ơn Ban lãnh dạo vả các dong nghiệp trong (‘ông ty I NI III Vici Pacific Clothing đà lạo mọi điểu kiện giúp đờ cho lác gia ihu ihập lài liệu và hoàn thành dề tải Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing nghiên cứu.

I ác giả luận vãn

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LÒI CẢM ƠN

DANH ARC CÁC TỨ MET TẢT

DANH .MỤC BẢNG BIẾU, SO BỎ

TOM TẤT LUẬN VÀN………………………………….Error! Bookmark not defined.

MỚ DÀU

CHƯƠNG I: TÒNG QUAN NGHIÊN cưu VÀ PHƯƠNG PHẤP

NGHIÊN cưu

 • 1.2.   Phương pháp nghiên cứu13 Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

1.2.4………………….

hu thập dừ liệu sơ cấp

1.2.5. Phương pháp xư lý số liệu

CHƯƠNG II: LÝ LUẠN CHUNG VÉ CÔNG TÁC TẠO DỌNG

Lực CHO NGƯỜI LAO BÔNG

• ♦

 • 2.1.   Các khái niệm liên quan den công tác tạo dộng lực cho người

lao động

 • 2.1.1.  Nhu cẩu, lợi ích, dộng lực Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing lao dộng và moi quan hệ giừa nhu cầu –

lợi ích động lực

 • 2.3.   Ket qua hoạt động sán xuất kinh doanh dưói tác động cùa hoạt Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

dộng tạo dộng lực

 • 2.4.   Nội dung co- han cùa công tác tạo động lực cho người lao động

trong doanh nghiệp

 • 2.4.2.  Ihiet ke vá thực hiện các biện pháp nham thỏa màn nhu cầu của

người lao động

 • 2.4.3.  Đánh giá vã tăng cường các biện pháp tạo dộng lực cho người lao

động trong doanh nghiệp

 • 2.5.   Kinh nghiệm về tạo dộng lực lao dộng một so Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing doanh nghiệp ….45

 • 2.5.3.  Kinh nghiệm lạo động lực lao động rút ra cho công ly TNHH Vict

Pacific Clothing

CHƯƠNG III: DẤNH GIÁ THựC TRẠNG CÔNG TẤC TẠO DỘNG Lực CIIO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNIIIi MET PAC IFIC C LOTHING

 • 3.1. rồng quan về Cống ty TNIill Viet Pacific (nothing có ảnh

hường den công tác tạo Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing dộng lực cho người lao dộng

 • 3.3.   Phân tích thực trạng công tác tạo động Luận văn hoàn thiện công tác

tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing lực cho người lao dộng tại Công ty TNHH Viet Pacific Clothing

 • 3.3.1. Nhu câu và các mức độ thoa màn nhu câu cua người lao động lại

Công ty

 • 3.4.   Kết quá hoạt động sán xuất kinh doanh của (’ông ty dưói tác

dộng cùa hoạt dộng tạo dộng lực Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

CHƯƠNG IV: CẤC GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO DỌNG Lực CHO NGƯỜI LAO DỌNG TẠI CÔNG TY TNHH MET PACIFIC C LOTHING

 • 4.3.   Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động

tại công ty TNHH Viet Pacific C lothing

 • 4.3.1.  Triển khai nghiên cứu xảc định nhu cầu người lao dộng99 Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing

 • 4.3.2.  Hoàn thiện công lác lạo động lực cho người lao động qua công lác

xác định nhiệm vụ và lieu chuân thực hiện công việc

 • 4.3.3.  I loàn thiện công tác tạo dộng lực cho người lao dộng qua việc tạo

điều kiện thuận lợi đe người lao động hoàn thành nhiệm vụ

 • 4.3.4.  I loàn thiện công tác tạo dộng lực cho người lao dộng qua việc kích

thích người lao động làm việc

 • 4.3.5.  Một số giải pháp tạo dộng lực lao dộng Luận văn hoàn thiện công tác tạo

động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing khác

KÉT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CẤC TỪV1ẾT TAT

<<<123>>>

KQSXKI)

: Ket quà sân xuất kinh doanh

KHCN

: Khoa học công nghệ

KTQD

: Kinh té quốc dàn

LNST

: I ,ợi nhuận sau thuế

NLD

: Người lao động

NXB

: Nhã xuất băn

PTTH

: Luận văn hoàn thiện công tác tạo

động lực cho người lao động tại công tv

SL

: Sỏ lượng

TCTHCV

: Tiêu chuân thực hiện công việc

TNI li I

: Trách nhiệm hừu hạn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing
Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty tnhh viet pacific clothing
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart