Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

55.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng lồi. (‘ác sô liệu và kêl quá nêu trong luận vãn lã trung thực và chưa từng được ai công bổ trong bất kỳ còng trinh não khác.

I ác già luận văn

Kiều Đức Bình

LỜI C ẤM ON

Sau một thời gian học tập vã nghiên cứu, tác giá đà hoãn thành luận vãn thạc SV với đề tài “ Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số Hoàn thiện công tác tạo động lực cho ngưòi lao động tại cồng tỵ VTCDịch vụ truyền hình số”. Đế hoàn thành luận vãn này, tác gia đà được sự giúp đờ tận tình và lạo điêu kiện của rat nhiêu người.

Tác già xin gưi lời câm ơn chân thành đến các thầy cỏ gião cùa khoa Kinh tế và Quàn lý nguồn nhân lực, đặc hiệt là PGS.TS. Vù I hị Mai đà tận tình hưởng dần, giúp dờ tác gia trong suốt thời Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số gian qua.

Xin cam ơn Ban lãnh dạo và các dồng nghiệp trong Còng ty VTC Dịch vụ truyền hình số đà lạo mọi điều kiộn giúp đờ cho lác già thu thập tài liệu và hoàn thành dề tài nghiên cứu.

I ác già luận văn

Kiều Đức Bình

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮVIÉT TÁT

DANH MỤC Sơ ĐÕ – BANG BIẺU

TÓM I ÁT LUẬN VĂN

MỞ ĐAU

CHƯƠNG 1: TONG QUAN Luận văn hoàn thiện công ^tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số CẢC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu VẢ

PHI Ong pháp nghiên cúì)

CHƯƠNG 2: Cơ SỚ LÝ LUẠN VÉ CÔNG TẢC TẠO ĐỌNG Lực CHO

NGƯỜI Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số LAO DỘnG tRonG doanh nghiệp………..24

 • 2.2.2.  Xây dựng các biện pháp nhảm thỏa Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho

người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số màn nhu câu cho người lao động

 • 2.3.3.  Các nhân tố thuộc về công việc Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho

người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số 44

CHƯƠNG 3: DÁNH GIÁ I Hực I RẠNG CÔNG TÁC TẠO DỘNG Lực CHO NGƯƠI LAO DỌNG TẠI CÔNG TY VTC DỊCH vụ TRUYỀN IIÌNII SÕ THỜI GIAN Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số ỌƯA……………………………………………………49

 • 3.2. Dánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại cóng

ty VTC Dịch vụ truyền hình số

 • 3.2.1.  Xác dịnh nhu cầu cùa người lao dộng tại Còng ty VTC Dịch vụ truyền

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số hình số

 • 3.2.2.  Đánh giá thực trạng các biện pháp tạo động lực cho người lao động tại

Công ty VTC Dịch vụ truyền hỉnh sổ

 • 3.2.2.1……………………………………………………………………………………………….

Các biện pháp tài chính

 • 3.2.3.  Một số tiêu chí đánh giá hiệu quá công tác tạo dộng lực cho người lao

dộng tại Còng ty VTC Dịch vụ truyền hình số

 • 3.3. Các nhân tố ãnh hường đến công tác tạo dộng lực cho người lao Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền

hình số dộng

 • 3.4.2. Các hạn chỏ và nguyên nhân trong công tác tạo động lục cho người lao Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số

dộng

CHƯƠNG 4: MỘ I SÓ GIẢI PHÁP NHÀM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỌNG Lực CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI CÒNG TY VTC DỊCH VỤ TRUVÈN HÌNH SÓ

 • 4.1.1.1………………………………………………………………………………………………

Chiến lược phát triển kinh doanh

4.1.2 Dịnh hưcímg VC công lác lạo Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số động lực

 • 4.2. Giãi pháp hoãn thiện công lác lạo động lực cho người lao động tại cóng

ty VTC Dịch vụ truyền hình số

 • 4.2.1……………………………………………………………………………………………………

rhực hiện việc xác định như câu của người lao động

 • 4.2.2.4.  Hoàn thiện công Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao

dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số tác phân lích công việc

KÉT LUÂN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

D AMI MỤC CHÍT VĨÉT TÁT

<<<123>>>

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

ĐGTHCV

TCIIC

Đánh giá thực hiện công việc Tổ chức hành chinh

QTNNL

BHXH

Quân trị nguồn nhân Luận văn hoàn thiện công tác tao động lực cho người lao dộng tai

Bào hicm xà hội

BHYT

Bào hi cm V tc

BIITN

Báo hiểm thất nghiệp

DBQ

Dicm bình quân

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số
Luận văn hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao dộng tại công ty vtc dịch vụ truyền hình số
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart