Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

52.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

fff


Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐẰO TẠO TRưỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DẤN

MÒN TO « ĩế£ ĨHẩH up Bự ON m V6N TIN ĐỤNfi ĐÌU ĩư PHÍÚ ĨRổ íà NÈ Nước ^^^mNGUYỄN thành nam

ĨỌÍ

(KI NHÍNH 3UỸ llỗ w FKÓ OIEN QUầNố BỈNH

LUẬN VĂN THẠC SỸ ©UẨN Tâ?5 KỈNH DOANH

HẤ Nộỉ . 2004

MỤC LỤC

Trang

dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình VỂ CÔNG TÁC THẤM ĐỊNH Dự ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG DẦU Tư PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

 • 1.1. Thực chài và vai trò của vón tín dụng đầu tu phát triển ciia Nhà

nước

 • 1.1.1. Thực chất và đặc điểm vốn tín dụng dầu tư phát triển của Nhà

nước

 • 1.2.1. Dự án vay Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín

dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

 • 1.2.2. Sự khác nhau giữa dự án vay vốn tín dụng dầu tư phát triển và dự

án đầu tư nói chung

 • 1.3. Thấm định dự án vay vòn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà Nước

 • 1.3.1. Mục đích và yêu cầu của thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư

phát triển của Nhà nước

 • 1.3.2. Cơ sờ pháp lý về thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình

triển của Nhà nước

 • 1.3.3. Hồ sơ và nội dung thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát

triển của Nhà nước

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẤM DỊNH CÁC Dự ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG DẦU TƯ PHÁT TRIỂN CŨA NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH

 • 2.1.1. Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu

tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình Quá trình hình thành, phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển

 • 2.1.3. Mô hình tổ chức của Quỹ hỗ trợ phát triển và Chi nhánh quỹ hỗ trợ

phát triển Quảng Bình

 • 2.2. Thực trạng công tác thẩm định các dự án vay vốn tín dụng đáu tir phát

triển tại Chi nhánh quỳ hỗ trợ phát triển Quáng bình

 • 2.2.1. Kết quã công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đáu Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình tư phát

triển tại Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Quảng Bình từ 1997 đến nay

 • 2.2.2. Phân cấp, trình lự và nội dung cóng tác thẩm định các dự án vay

vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

 • 2.2.3. Thực trạng thẩm định một số dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát tricn của Nhà nước tại CThi nhánh quỹ hỏ trự phát triển Quảng Bình

 • 2.3. Đánh giá tổng quát thực trạng cóng tác thẩm dinh dự án vay vốn Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh quỳ hỗ trọ phát triền Quảng

Bình từ năm 1997 đến nay

2.3.1…………………………………………………………………………………….

Những ưu điếm

CHƯƠNG 3: MỘT số GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

THẤM ĐỊNH Dự ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CHI NHÁNH QUỸ Hồ TRỢ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH

 • 3.1. Định hướng dầu tư dôi Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình với nguồn vón tín dụng đầu tư phát triển

cùa Nhà nước, định hướng công tác thám định dự án vay vốn tín dụng dâu tư phát triên của Nhà nước và phương hướng hoạt dộng của Chi nhánh quỹ hỗ trự phát triển Quáng Bình

 • 3.2. Một sô giải pháp nhàm hoàn thiện công tác thám định dự án vay

vón tín dụng đầu tư phát triển cỏa Nhà nước tại Chi nhánh quỹ hồ trợ phát triển Quàng Bình

 • 3.2.1. Thành lập phòng thẩm định, Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình tăng cường công tác đào tạo, bồi

dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thẩm dịnh lại Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Quàng Bình

 • 3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin trong quá trình

thẩm định các dự án vay vốn tín dụng dầu tư phát triển

 • 3.2.3. Nâng cao chất lưựng trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tin

học cho công tác thẩm định

 • 3.2.4. Hoàn thiện lổ chức và củng cố quan hệ Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình phối hợp trong công lác

thẩm định

 • 3.2.5. Hoàn thiện nội dung của quy trình thẩm định dự án vay vốn tín

dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

KẾT LUẬN

DANH LỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO CHỦ YẾU

DANH MỤC Sơ ĐỔ VÀ BẢNG

Sơ ĐỔ                                                 Trang

Sơ đồ 1: Sư dổ tổ chức bộ máy Quỹ hỗ trợ phát triển Trung ương Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình …………………………………………….28

Sư đổ 2: Tổ chức bộ máy Chi nhánh quỹ hỗ trự phát triển Quàng Bình

Sư đổ 3: Trình tự thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

SƯ dổ 4: Trình tự thẩm định dự án vay vốn tín dụng dầu tư phát triển của Nhà nước không dược phân cấp trong nội bộ Chi nhánh quỹ hỗ trự phát triển Quảng Bình

Sơ dó 5: Trình tự thẩm định Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được phân cấp trong nội bộ Chi nhánh quỳ hỗ trợ phát triển Quãng Bình………………………………………………………………………………………38

BẢNG

Bàng 1: Kết quả thẩm định dự án tại Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Quảng Bình từ năm 1997 đến nay………………………………………………………………..30

Bàng 2: Phân loại dự án theo liêu chí nự quá hạn và nự trong hạn………………31

Bảng 3: Tóm lắt một số nội dung dự án Nhà máy dường Quáng Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình Bình………………………………………41

Báng 4: Bâng lổng kết tài sản và một số chỉ tiêu tài chính dự án nhà đường

Quảng Bình

Báng 5: Các chỉ liêu lài chính dự án Nhà máy đường Quảng Bình

Bâng 6: Các chí tiêu Phòng tín dụng cho vay dối với dự án Nhà máy

Quảng Bình

Bảng 7: Các chi tiêu Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Quâng Bình chơ vay đối

dự ấn Nhà máy đường Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình Quảng Bình

Bảng 8: Tóm tắt một số nội dung Dự án dầu tư xây dựng dây chuyền đúc kim loại

Báng 9: Bảng doanh thu, chí phí và một số chỉ tiêu tài chính Dự án dầu tư xây dựng dây chuyền đúc kim loại…………………………………………………..49

Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính của Dự án dây chuyền đúc kim loại……………49

Bâng 11: Tóm tắt một số nội dung Dự án Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình sông Dinh, Quảng Bình……………………………………………………………………50

Báng 12: Một số chì liêu khái quát lình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lựi…………………………………………………………..52

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình
Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển quảng bình
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart