Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

55.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc vã hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rang nghiên cứu nãy do tôi tự thực hiện và không VI phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Hù Nội. ngày…. tháng… năm 20ỉ 7

l ác già

Vù Thu Huyên

LỜI CẢM ƠN

Trong thòi gian học Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai tập và nghiên cứu tại Viện đào lạo sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. dưới sự hướng dần tận tinh cua các thầy cô. em dà dược truyền thụ và liêp thu nhiêu kiên thức hò ích đê vận dụng vào công việc hiện tại. Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện công tác thâm định tin dụng đần tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phút triền Lào Cui" là kêt quá cùa quá trình học lập và nghiên cứu trong nhưng năm học vừa qua Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai .

Em câm <m các thây cồ đà tham gia giảng dạy, giúp đờ cm trong suôi quá trinh học tập và dặc biệt thầy PGS.TS. Bùi Dức Tuân dà tận tinh hướng dần. giúp đờ cm hoàn thành luận vàn này. Dông thòi, lác giá cùng xin chân thành câm ơn Ban Giám dốc. lành dạo các phòng vã các anh (chị) dang Làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Phát tri en l.ào Cai đà nhiệt linh giúp đờ Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai trong việc cung cấp sồ liệu, tham gia ý kiến dể tác gia hoàn thành luận vãn này.

Dù đà có nhiêu cô gàng nhưng do giói hạn VC trinh độ nghiền cứu nên luận vãn không tránh khôi nlìừng thiếu sót. Kính mong nhận dược sự góp ý. chi bao cùa các thầy cô giáo, bạn bè và nhùng người quan tâm.

Xin chân thành cam ơn?

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

D AN H Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai MỤC TỪ MÉT TẤT

DANH MỤC BANC BIEV, IIÌMI

TÓM TẤT LUẬN VĂN

LÒI MỜ DẦU

CHƯƠNG 1: CỚ SỚ LÝ LUẬN VẺ CÔNG TẤC THAM ĐỊNH TÍN DỤNG

DẤU TU’ci’A NGÂN HÀNG PHÁ I TRIỀN

 • 1.2. Đánh giá công tác thẩm dịnh tín Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai dụng dầu tu trong Ngân hàng Phát

triển theo các chí tiêu

 • 1.2.2.  Đánh giá công lác ihâni định tín dụng đâu lư theo các chi lieu định linh 31

1.3.2…………………………………………………………………………………………………

Các nhân lô bên ngoài ngân hàng

CHƯƠNG 2 Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai : Tllực TRẠNG CÔNG TẤC THAM ĐỊNH DỤNG ĐẤU TƯ

TẠI CHI NHÁNH NGẤN HÀNG PHÁT TRIỀN LÀO CAI

 • 2.2. Đánh giá thực trạng công tác thâm đinh tin dụng đầu tư tại Chi nhánh

Ngân hàng Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai Phát triển Lào Cai qua các chỉ tiêu định lượng …………………….………………………………………………………  ‘.

 • 2.3. Dánh giá thực trạng công tác tham đinh dự án tin dụng đẩu tư tại Chi

nhánh Ngân hàng Phát trìcn Lào Cai theo các nội dung định tính

 • 2.3.2.  Phương pháp thấm dịnli cho Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu

tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai vay dự án đầu tư

 • 2.4. Thực trạng quy trình thấm dịnh tíu dụng dầu tư tại Chi nhánh Ngân

hàng Phát íriên Lào Cai

 • 2.5. Thực trạng bộ máy thâm định tin dụng đáu tư tại Chi nhánh Ngân hàng

Phát triển Lào Cai

 • 2.6. Đánh giá công tác tham dịuh dự án tíu dụng dầu tư tại Chi uháuh Ngân

hàug Phát triền Lào Cai

 • 2.6.2.  Những hạn che

 • 2.6.3.  Nguyên nhân Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai cua những tồn tại trong công tác tham dịnli cùa T)B Lão Cai. 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẢM DỊNH TÍN DỤNG ĐẤU TƯ TẠI em NHÁNH NGÂN HÀNG PHẤT TRIÉN LÀO CAI 78

 • 3.1. Quan diêm vã định hướng hoãn thiện công tác thâm định tin dụng đâu tư tại Chi uliáulỉ Ngân hàng Phát tricn Lào Cai………………………………………78

 • 3.1.1. Quan diêm hoàn thiện công tác thâm định tin dụng dâu tư lại Chi nhánh

Ngàn hàng Phát triển Lào Cai Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai 78

 • 3.1.2. Định hướng hoàn thiện công tác thâm định tin dụng dầu tư tại Chi nhánh

Ngân hàng Phát triển Lào Cai

 • 3.2. Giãi pháp hoàn thiện công tác thâm định tin dụng đâu tư tại Chi nhánh

Ngân hàng Phát triển Lào Cai

 • 3.3.2.  Điều kiện Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh

ngân hàng phát triển lào cai thực hiện giai pháp thời gian tới (2018 – 2020)

KÉT LUẬN

TÀI LIẸU THAM KHÁO

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CẤC Dự ÁN VAY VÓN TDĐT

DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT

<<<123>>>

VDB

Ngàn hàng Phát tnên Việt Nam

NIIPT

Ngàn hàng Phát triển

IITPT

Hồ Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân

NHÍM

Ngân hàng thương mại

TDĐT

Tin dụng dầu tư

DA

Dự án

NSNN

Ngân sách nhà nước

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai
Luận văn hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart