Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

fff

ta

I KI OAG DẠI HỌC K15H 11 QI <K DAN

————–íoỉoLLJc.>ỉg>ỉ—————–

QUÁCH MỸ LIXH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÈN LƯƠNG CỦA KHÓI TRỰC TIÉP sản XUÁT chương trình TẠI BAN THANH THIÉƯ NIÊN – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: QUẤN TRỊ NHÂN Lực

LUẬN VẪN THẠC si KINH DOANH vi QUÀN LÝ

NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:

PGS.TS. PHẠM THỦY HƯƠNG

HÀ NỘI, NÁM 2013

[th


LỜI CÂM ƠN


Tnrớc hết tói xin chân thành câm ơn PGS. TS Phạm Thúy Hương đâ toàn tâm. tận tình hướng dần. chi bão. đưa ra lìlùnig gợi mở quỷ Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam báo trong snot quá trinh triển khai thực hiện luận văn này.

Tôi cũng xin chân thành càm ơn TS. Tạ Bích Loan – Trướng Ban Thanh thiếu niên – Đãi Truyền hình Việt Nam và Ths. Nguyễn Thị Bích Tám – Phó Giám doc Trung tàm nâng cao năng lực cộng động (CECEM) đã hồ trợ. giiip tói ve so liệu, nghiệp vụ vã những ý tường đóng góp thiết thực trong Luận văn.

Xin chồn thành cam ơn!

MỤC LỤC

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam LỜI CAM ĐOAN

LỜI CAM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỨ MÉT TẤT

TÓM TẤT LUẬN VÂN

LỜI MỞ ĐẤU

CHƯƠNG I: Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ TIÊN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC TIÊN

LƯƠNG

  • 1.2    Nội dung cũỉi công tác tiền lương Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực

tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam

  • 1.4   Kinh nghiệm cùa một sỗ tô chức trong công tác tiền lương và bài

học cho VTV6…………. …………………….7……………..7 …. ..28

  • 1.4.1  Kinh nghiệm của Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất

chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam K-

( HƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊN LƯƠNG

CÙA KHƠI TRỰC TIÊP SÀN XI ẤT CHƯƠNG TRĨNH TẠI

BAN THANH THIÊU NIÊN ĐÃI TRUYÉN HÌNH VIỆT NAM

  • 2.1    Những đặc diêm chu yếu của Ban Thanh thiếu niên ánh hương tới

công tác tiền lương cùa khối trực tiếp sàn xuất chương trình

ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam can to chức, hiện trang nguồn nhãn lực tại Ban

Thanh thiếu niên

  • 2.2 Phân tích thực trạng cóng tác tiền lương cua khối trực tiếp sản

xuất chương trình tại Ban Thanh thiếu niên

  • 2.2.1  Đặc điểin còng tác tiền hrơng và bộ phận làm còng tác tiền lương

VTV6

  • 2.2.3  Xây dựng Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương

trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam đơn giá tiền lương

CHƯƠNG 3: .MỌT SÓ GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN’ CÔNG TÁC TIÊN LƯƠNG CỦA KHÓI TRựC TIÉP SẢN XUẤT CHƯƠNG TRĨNH TẠI BAN THANH THIỂU NIÊN Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh

thiếu niên đài truyền hình việt nam ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM ….

  • 3.2 Một so giãi pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại khối sàn xuất

chương trinh cùa Ban Thanh thiều niên

  • 3.2.3  Xây dựng hệ Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam thong đơn giá sân phàm chương trinh

truyền hình

3.3 Một số kiến nghị

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

DAMI MỤC 1 ì MÉT TẢT

<<<123>>>

Viet tat

Viet day du

DN

Doanh nghiệp

DNN.N     t

DGHCV    ’

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối

Uế~ ?A„ ™ấ „h’.’r’"‘’i”h *"; b™ ^""h ,i,:ế.. „;a„ Dánli giá thực hiệu cõng vice

HTTBT.NN

Hệ thông thang bâng hrơng nhà nước

NT.Đ

NSDLD

Q(-

Nguôi lao dộng

Người sữ dụng lao động Quy chế

QCTL

Quy chế trà hrơng

QLT

Quỳ tiền lương

TL

Tiền hrơng

TLDN

Tiền lương danh nghĩa

TLTT

Tiền hrơng thực te

VTV6

Ban Thanh thiêu niên – Luận văn hoàn thiện công

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam
Luận văn hoàn thiện công tác tiền lương của khối trực tiếp sản xuất chương trình tại ban thanh thiếu niên đài truyền hình việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart