Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn loàn về lính chính xác và sự trung thực của các thông tin trong bán luận vãn này. Các số liệu và kết quá nghiên cứu của luận vân chưa từng được ai công bô. Dây là đê tài nghiền cứu do lôi thực hiện dưới sự hướng dần cùa PGS.TS Vù Thị Mai

l ác già

Tạ Ngọc Ánh

LỜI C ẮM ƠN

Tác gia xin gửi lời cam ơn đến Qúy Thầy Cô. nhùng người đà tận tinh truyền đạt kiên thức chơ tời trơng SUÔI khóa học vừa qua. câm ơn thây cô Khoa Kinh tê và Quan lý Nguồn Nhàn lực. Viện Sau Đại học- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. dà lạơ điêu kiện Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương thuận lợi chơ tói trơng SUÔI thời gian học cùng nhưng làm luận van.

Tác gia cùng xin trân trọng cam ơn Ban giám dốc củng toàn thè cán bộ công nhân viên tại (’ông ty (‘ớ phân Vận lái Dâu khi Dóng Dương.

Nhừng 1Ỡ1 cam ơn sau cũng tôi xin tràn thành cam ơn Phó giáo sư. Tiến sĩ Vù Thị Mai đà lận lâm. nhiệt linh hướng dan và góp ý kiên chơ lới trơng suốt quá trinh thực hiện luôn vãn tốt nghiệp Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương này.

Dơ điêu kiện và thời gian nghiên cửu đê tài khống nhiêu nên nội dung luận vãn không tránh khói hạn chế nhất dinh. Tác gia rất mong nhận dược sự góp cua các thây cờ giáo, bạn bè và nhùng người quan lâm.

Xin tràn trọng càm ơn!

Hà nội. íhánỊỊ ỉ Ị năm 2015

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

DANH MỤC BẢNG BIẺU

TÓM TẤT LUẬN VĂN…………………………………………………………………………..i

LỜI MỜ DẤU………………………………………………………………………………………..

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương I

CHƯƠNG 1: Cơ SỎ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC TRÃ

LƯƠNG

 • 1.3 Các nhân tố ánh hướng don cóng tác trả lương Luận văn hoàn thiện công tác

trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương trong doanh nghiệp

 • 1.3.1 ………………………………………………………………………………………………….

(‘ác nhân lồ ben ngoài doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG CÓNG TẤC TRA LƯƠNG TẠI

CÔNG TY CỎ PHẢN VẬN TÀI DẪU KHÍ DÔNG DƯƠNG

 • 2.2 Các nhân tố ảnh hướng Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ

phần vận tải dầu khí đông dương den cóng tác trá lương tại công ty

2.4 Các hình thức trà lương

 • 2.4.2  Trá lương đối với lái xe bồn và Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty

cổ phần vận tải dầu khí đông dương xe hạng sang

2.5. Đánh giá chung

 • 2.5.3  Nguyên nhân

  CHƯƠNG 3: MỘ I SÓ GI.ÀI PHÁP NHÀM HOÀN THIÊN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY co PHAN VẠN TẢI DẤU KIIÍ ĐÔNG DƯƠNG …61

  • 3.1  Phirong hướng phát tricn cùa công ty trong thòi gian tói………………………..61

  • 3.2 Một sổ giãi pháp hoàn Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương thiện cóng tác trà lương tại cóng tỵ cổ phần


vận

tai Dầu khí Đông Duong

 • 3.2.1  Xây dựng bảng dánh giá thực hiện công việc dê     làmcăn cử trã lương ….63

KÉT Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHI LỤC

DANH MỤC BẢNG BIEU

Bâng 2.1: Ket quá hoạt động sân xuất kinh doanh lừ nỉim 2012 đến 2014

Báng 2.2: Tinh hĩnh biến dộng tiền lương từ năm 2012 đến 2014

Bâng 2.3: Cơ càu sô lượng và chât lượng lao động tại công ty từ năm 2012 đèn năm 2014 ..34

Bàng 2.4: rông hợp cán Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương bộ công nhân viên của còng ty lừ nám 2012 đen năm 2014..36 Bang 2.5: Ilệ số

lương bộ phận vãn phòng năm 2014

Bang 2.6: Tinh hĩnh sừ dụng quỳ lương từ năm 2012 đến năm 2014

Bâng 2.7: Bâng đánh giá xếp loại hệ số hoàn thành công việc (Hcvi) của người lao động ….48

Bang 2.8: Bang lương cơ ban Lái xe Bổn vã xe hạng sang………………………………………….

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương 51

Báng 2.9. Báng sồ km vận doanh trong tháng vượt định mức cho xe bòn và xe xáng dầu năm

2014

Bang 2.10. Báng lương doanh thu trong tháng dổi với lãi xe hạng sang

Báng 2.11. Báng lương chức danh cồng việc tại trưng tám điêu hành l axi Dầu khí

Đỏng Dương

Bàng 3.1. Kế hoạch san xuất kinh doanh năm 2015

Bâng 3.2 Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương . Thang lương cơ bán của lái xe Dội xe Hạng sang

Biêu dồ 2.1: Co cấu lao dộng theo trinh dộ tử năm 2012 dền năm 2014

1. LÝ DO CHỌN DÈ TÀI

Nên kinh lê nước ta đà và đang chuyền minh chư những hước phát triên mới trong thế ky XXI. Cùng VỚI sự phát triển dó. nhân tố con người dược dặt lên vị tri hàng đâu. Vì vậy, việc tận dụng khã nâng, hiệu Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương quã lâm việc của người lao động là một vấn dề quan trọng má nhùng nhã quan lý phai quan tâm. Một trong nhừng dộng lực thúc đây người lao động làm việc chinh là lợi ích mà họ được hường thông qua mức lương, thương, phúc lợi… Cho nên có thè nói trong giai đoạn này, ơ bất kỳ doanh nghiệp nào vân đê liên lương, liên công cùng luôn luôn là vân đê được quan tâm lớn dổi với người lao dộng, quyết dinh sự sổng Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương còn cua doanh nghiệp và lã vấn đê cân quan lâm đôi ỚI nhùng người làm công lác quán lý.

Hiện nay. tinh hình kinh tế trong nước dối mặt với nhiều thách thức do dà lăng trường kinh le chậm, việc sân xuàl kinh doanh của nhiêu doanh nghiệp Irong nước bị ành hường nhiều bơi tinh hinlì lạm phát, sức mua giam, cạnh tranh trên thị Irường gay gấl… Mặt khác, sự biên động liên lục cúa giá xàng dâu, giá I. Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương PG có nhũng tác dộng nhất dịnli dền hiệu qua kinh doanh cua các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh vận tài, vận chuyên nói riêng.

Bèn cạnh nhưng khó khăn chung cua nền kinh tể ca nước, C ông ty Cò phần Vận lái Dâu khí Dông Dương còn có rãl nhiêu khó khàn irong xừ lý các vân đê lòn dọng cùa các nãm trước như: chất lượng phương tiện, dịch vụ giam sút; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chê Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương …

Một trong nliừng vần dề dược Hội dồng quân trị và Ban giâm dốc còng ty dề ra là xây dựng nguồn nhàn lực có chât lượng tòl him Irong sán xuât và quàn lý. Trong dó xây dựng chính sách lương, thu nhập gắn liền thực tiễn sân xuất lã dòn bây cho sàn xuất và thu hút nhân lực trình độ cao. (‘ông tác liền lương đang được Ban giám đốc còng ty nghiên cứu dế phũ hợp hơn với tinh hình thực tế. Hiện nay Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương , công lác tiền lương còn nhiều bat cập. Việc tính toán trà lương cho người lao động còn phức tạp. gây khó khăn cho bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực.

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương
Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải dầu khí đông dương
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart