Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

fff

LỜI C ẢM ON

Lèri đầu liên, lôi xin chân thành câm em sự hưeímg dần lận lình của PGS.TS Vù Hoàng Ngàn trong suốt quá trinh tôi thực hiện luận vãn này. Tiếp theo tôi xin chân thành cám em thây 1 riùmg Đại học Kinh lê Quòc dân đà giáng dạv k’rp cao học CH22I đà truvên đạl kiên thức và phưemg pháp nghiên cứu khoa học giúp ten hoàn thành tốt luận vãn này.

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam Xin chân thành cam ơn!

Hà Nôi. ngày tháng ÌO năm 20 ì 5

l ác già

Phạm Thị I hu I rang

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận vãn: “Hoàn thiện công tác tra tương tợi Hội sớ chính Ngân hàng Phát triên 1’iệt Nam" là công trinh nghiên cứu cùa lôi, các sò liệu và kết quà nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng dược ai công bố trong bâl kỳ công trình nào khác.

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam Hờ Nôi, ngày tháng 10 năm 2015

Tác gia

Phạm Thị Thu Trang

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÁNG, BIEU, IIÌNIL sơ ĐÓ

TÓM TẤT LVẠN VÀN……………………………………..Error’ Bookmark not defined.

LỜI MỜ DẤU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ (‘ÔNG TẤC TRÀ LƯƠNG TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NIIIẸM IIĨT HẠN MỌT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHÙ SÔ HƯU

  • 1.1 Khái niệm, Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân

hàng phát triển việt nam chức năng và các yếu tố anh hương tói tiền hroiig

  • 1.2 (‘ông (ác (rà lương trong công ly (rách nhiệm hừu hạn một (hãnh viên

do Nhà nước làm chù sờ hữu

  • 1.2.4  Kinh nghiệm Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng

phát triển việt nam chi trá lương cua một số Ngân hàng

CHƯƠNG 2: TH ực TRẠNG CÔNG TÁC TRÀ L ƯƠNG TẠI HỘI s Ờ CHÍNH NGÂN HÀNG PHÁTTRIẺN VIỆT NAM

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam 40

2.2 Thực trạng cóng tác trà I ương tại Hộ i sờ chính Ngân hãng Phát triên

Việt Nam

  • 2.2.2  Các nguyên tắc chi tra 1 ương dối V ới cán bộ, còng chức trong hệ thống

Ngân hàng Phát triển việt Nam

  • 2.2.3  Thực trạng công tác trá lương cán bộ, viên chức tại Hội sờ chinh Ngân

hãng Phát triển Việt Nam

  • 2.2.4 Đánh giá còng tác Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam trárhng lại Hội ớ chính Ngần hàng Phát tnêniẠí Nam .70

CHƯƠNG 3: MỘI SỚ GIÃI PHẤP VÀ KIÉN NGHỊ NHẤM HOÀN THIỆN CÒNG TẤC TRÁ L ƯƠNG T.ư HỘI s Ớ CHÍNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIẺN

VIỆT NAM

  • 3.1 Dinh hướng và mục tiêu phát Iriên cùa Hội sờ chính Ngân hãng Phát

triển Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

.3.1.2 Mục lieu phát men giai đoạn 2016 – 2020 Luận văn hoàn thiện công tác trả lương

tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

  • 3.2 Một số giãi pháp hoàn thiện công tác tra luông tại Hội sỏ- chính Ngân

hàng Phát triên Việt Nam

.3.2.2 Bô sung quy định chê độ đài ngộ trong trá lương đôi v<h cán bộ viên chức 84

KÉT LƯẶN Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam 88

DANH MỤC TÀILIÊU THAM KHẢO

PHỤ LỤC I

PHỤ LỤC II

PHỤ LỤC III

DANH MỤC BẮNG, BIÊU, HÌNH, so ĐÒ

Báng

Băng 1.1: Bâng mức lương cơ bàn (hệ số lương) để xác định

quỳ tiền lương cua viên chức quan lý

Bâng 2.1: Ket quá thực thiện nhiệm vụ sân xuàt kinh doanh 2010        2015 38 Luận văn

hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

Bàng 2.2: Cơ cấu lao dộng theo giới tinh

Bâng 2.3: Cơ câu lao động theo độ tuôi

Bang 2.4: Tiền lương và thu nhập cua người lao dộng và viên chức      quan lý

lại Hội sỡ chinh Ngân hàng Phát triền Việt Nam

Bàng 2.5: Tiền lương tối thiểu VDB qua các năm

Báng 2.6: Bâng lương viên chức chuyên môn. Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam nghiềp vụ

Bang 2.7: Bang phụ cấp giừ chức vụ trướng phông (Ban), phó trướng phòng (Ban) (‘ông ly55 Bang 2.8: Bang lương cua Tỏng Giám dốc, Giám dốc, Phó Tông giám dốc

Phó Giám doe. Ke loan trường

Bang 2.9: Ilệ sổ diều chinh theo chức danh công việc (Ilcd)

Bâng 2.10: Hệ số điều chinh theo Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam vị trí công việc (Hcv)

Bang 3.1: Một số chỉ tiêu cụ thê về hoạt dộng cùa Ngàn hàng

Phái triển Việt Nam

Báng 3.2: Khung dô phức tạp chức danh nghề, công việc

Biểu

Biếu dồ 2.1: số lượng lao dộng Ngân hàng và Hội sở chính

Biểu đồ 2.2: Cơ can lao động lại Hội sờ chính theo trinh độ học vấn Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam

Hình

Hình 2.1: Mức độ hài lõng với thu nhập

Hình 2.2: Nguyên nhân đánh giá xếp loại cá nhân chưa phù hợp

Sơ dỗ

Sơ đổ 2.1: Cơ câu lô chức Ngàn hàng phái Iriên Việl Nam

Sơ dồ 2.2: Cơ cấu tờ chức IIỘi sờ chinh Ngân hãng Phát triền Việt Nam

Sơ đồ 2.3: Mò hình phân bò quỳ lien Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam lương trong hệ thông Ngàn hãng

Phát triên Việt Nam

Sơ đồ 3.1: Quy trình xây dựng hệ thông bàng lương ihcơ chức danh cóng việc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam
Luận văn hoàn thiện công tác trả lương tại hội sở chính ngân hàng phát triển việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart