Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

…….£0£0OgSGS……..

LÊ VŨ NGỌC HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGƯÒN NHÂN Lực CHÁT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY TNHH MAY TINH LỌI

LUẬN VÀN THẠC SỶ

HÀ NỘI – 2013

11  11 1                                          =3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỔC DÂN

…………………………….sosoQgsgỉ……….

LE VŨ NGỌC HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÉN DỤNG NGUÒN NHÂN Lực Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi CHẮT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY TNHH MAY TINH LỌI

Chuyên ngành: QUAN TRỊ NHÂN Lực

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: PGS.TS TRÀN XUÂN CẢU

HÀ NÔI 2013

Ìì


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu

sư dụng phân tích trong luân văn là trung thực, có nguồn gốc rõ nàng.

Tôi xin chiu trách nhiệm về nghiên cửu cùa minh

TẤC Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi GIÃ

LÊ vũ NGỌC HÀ

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập vả nghiên cửu. được phép của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và dưới sư hướng dần tận tình cua các thầy giáo, cô giáo, luận văn thạc sĩ với dề tài “ Hoàn thiện công tác tuyên (tụng nguồn nhân tực chất lượng cao tại Công ty TNHHMay Tinh Lợi" đà được hoàn thành

Tác già xin gũi lời cảm ơn chân thành Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi đến các thay cô giáo của khoa Kinh tế và Quan lý nguồn nhân lực. đặc biệt Là PGS.TS. Trần Xuân cầu đà tận tinh hướng dẫn. giúp đờ tác giã hoãn thành luận văn. VỚI những tài liệu, sự hướng dần và định hướng đúng đắn. Thầy đà giúp tác giâ vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện luận văn này.

Tác giá cùng xin chân thành cam ơn Ban Lành đạo và các Phòng ban nghiệp ại của Công Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi ty TNHH may Tinh Lợi đã tạo mọi diều kiện giúp dờ cho tác giả thu thập tài liệu, nghiên cứu nghiệp vu và hoàn thành đề tài nghiên cứu

Xin câm ơn các bạn dọc đà quan tâm đến đề tài này, rất mong nhận được ý kiên đóng góp cua các bạn

TẤC GIÃ

LÊ VŨ NGỌC HÀ

MỤC LỤC

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bàng biêu

Tóm tat kết quà nghiên cứu luận văn

MỞĐẲƯ

CHƯƠNG Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ CÔNG TÁC TUYẺN DỤNG

NGl ÒN NHÂN Lực CHAT LƯỢNG CAO

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

1.2.2 Yêu cầu cùa tuyển dụng

 • 1.2.5. Nhân to ảnh hưởng đến cóng tác tuyên dụng nguồn nhàn lực chất

lượng cao

 • 1.2.6.  Các tiêu chi đánh giá hiệu quá công tác tuyên dụng nhân lực chat

lượngcao

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÔNG Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi TÁC TUYẺN DỤNG NHÂN Lực

CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI

dụng của công ty

 • 2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực chất lượng cao tại Công Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

ty TNHH May Tinh Lợi giai đoạn 2009 – 2012

 • 2.2.1.  Một sổ quan điểm về công tác tuyên dụng nguồn nhân lực chắt

lượng cao của Công ty May Tinh Lợi

 • 2.2.4.  Ket quá công tác tuyên dụng nhân lực chat lượng cao tại Công ty

TNHH May Tinh Lợi từ 2009-2012

 • 2.2.6.  Các nhân tố anh Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi hương den công tác tuyên dụng nhân lực tại

Công tỵ TNHH May Tinh Lợi

 • 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tuyên dụng nhân lực tại Công ty

TNHH May Tinh Lọi từ năm 2009 đến năm 2012

CHƯƠNG 3: GIÃI PHÁP VÀ KIÊN NGHỊ NHẤM HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC TUYẺN DỤNG NGCÒN NHÂN Lực CHAT LƯỢNG

CAO TẠI CÔNG TY Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi TNHH MAY TINH LỢI

 • 3.1.3.  Các yêu cầu đặt ra đoi với tuyên dụng lao động chat lượng cao ớ

công ty

 • 3.2. Một số giài pháp nham hoàn thiện công tác tuyên dụng nguồn

nhân lực chất lượng cao tại công ty TNHH may Tinh Lợi

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi

 • 3.2.2.  về công tác tuyến chọn………………………………………………………………93

 • 3.2.3.  Đối với các hoạt động quan trị nhàn lực khác…………………………………98

KÉT LLĨẶN

DANH .MỤC TÀI LIỆV THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi
Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty tnhh may tinh lợi
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart