Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

52.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

fff

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

fff

bự GỈAŨ DỤC VÀ DAO TẠO TRUÔNG DẠỈ HOC KINH TÈ QƯÕC DÀN

*«*«*«**

NGUYÊN THỊ THẢO

HOÀN TỉĩĩệN CỎNG ‘I ÁC TUYÊN DỤNG NHÂN Lực TẠỈ NGÀN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VUỢNG (VPBÁNK)

LUẬN VAN THẠC SỶ QUẢN TRỊ KỈNH DOANH

IĨÀ NỘI-2011

MỤC LỤC

DANH MỤC Sơ ĐÔ, BANG BIÊU

TÓM TÃT LUẬN VÃN

PHÀN MỜ ĐÀU

CHUÔNG 1

Cơ SỜ LÝ Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank) LUẬN VÉ CÔNG TẤC TUYÊN DỤNG NHẢN Lực

 • 1.3.    CÁC NHÂN TỐ TÁC DỘNG TỚI CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

NHÂN Lực

1.3.2

nhản tô thuộc vê môi trường

 • 1.4.    KINH NGHIỆM TUYẾN DỤNG NHẤN Lực Ô CÁC NGÂN

HÀNG KHẤC

 • 1.4.1.   Kinh nghiệm tuyên dụng nhản lực ơ Ngân hàng TMCP Đâu Khi Toàn

Cầu(GP.Bank)…„

 • 1.4.2.   Kinh nghiệm tuycn dụng nhân lực ơ Ngân hàng TMCP Hàng Hãi Việt

Nam (MSB)…………………………………………….34 Luận văn hoàn thiện công tác

tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

 • 1.5.    Sự CÀN THIẾT PHAI HOÀN THTỆN CÔNG TÁC TUYỀN DỤNG

NHÂN Lực………………………………………………………………………………………………36

CHƯƠNG 2: PHẢN TÍCH THựC TILING CÔNG TÁC TUYẺN DỤNG NHẢN LỤC TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG……………………………………38

 • 2.1.    TỎNG QUAN VÈ NGÂN HÀNG TMCP V1ẸT NAM THỊNH VƯỢNG … 38

‘ì 1 .4        C’rt tA /’birr rMiíí Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

(vpbank) ZPRanV

 • 2.1.5. Ket qua hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh 2011 cua

VPBank

 • 2.2.    PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHẢN LỤC TẠI

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

 • 2.2.4.    Phản tích hoạt dộng Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân

hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank) kiểm tra. dánh giá cõng tác tuyên dụng tại

Ngản hàng

2.3. CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG TỚI CÓNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN LỤC TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

CHƯƠNG 3: MỘT SỚ GIAI PHẤP NHÀM HOÀN THIẸN CÔNG TÁC TUYEN DỤNG

NHÀN Lực TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIẸT NAM THỊNH VƯỢNG ….

 • 3.1.     PHƯƠNG HƯỚNG Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân

hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank) PHẤT TRIÉN CÙA NGÂN HÀNG TMCP

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG TRONG NHỮNG NÃM TỚI

 • 3.3.    MỌT SO GIAI PHÁP NHAM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

TUYÊN DỤNG NHÂN Lực TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

 • 3.4.     MỌT Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại

cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank) SÓ GIÀI PHÁP KHẤC NHẤM HOÀN THIỆN CÓNG TÁC TƯYÈN DỤNG NHÂN Lực TẠI NGÂN HẢNG TMCP VIỆT

NAM THỊNH VƯỢNG

3.4.1. Đối với hoạt động lập kể hoạch tuyển dụng

KÉT LUẠN

DANH MỤC TÀI LIỆƯ THAM KHAO

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÁNG BIÉU, sơ ĐÒ

I DANH MỤC BẢNG BIẾU

Bảng 2.1: Các sàn phầrn, dịch vụ chính cùa VPBank Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank) 41

Bảng 2.2: số lượng cán bộ nhàn viên VPBank (ừ năm 2008 – 2010

Bàng 2.3: Cơ cấu nhân sự VPBank phân theo cẩp quan lý từ năm 2008 – 2010

Bàng 2.4: Cơ cấu nhản sự VPBank phân theo trình độ học vấn từ nâm 2008 – 2010

Bàng 2.5: số liệu các chì tiêu hoạt động chính của VPBank từ năm 2006-2010

Bâng 2 Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần

việt nam thịnh vượng (vpbank) .6: Tồng hợp lình hình thực hiện một số chí tiêu hoạt động chính cùa

VPBank

Bàng 2.7:   Cơ cấu nguồn vốn huy động

Bâng 2.8:   Khả năng sinh lời

Bảng 2.9:   Kế hoạch kinh doanh của VPBank năm 2011

Bang 2.10:  Kết quà thực hiện kể hoạch tuyểndụng từ 2008 – 2010

Bàng 2.11: rồng Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương

mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank) lao động tuyền mới phản chia theo giới tính và trình độ qua 3 năm từ 2008 – 2010

Bang 2.12: Mức (hường dành cho cán bộ nhân viên giới thiệu ứng vicn thành công (dược tuyền dụng)

Bâng 3.1: Kế hoạch tuyến dụng nâm 2012 của VPBank dụng năm 2012 cua

VPBank

2. DANH MỤC sơ ĐÒ •

Sơ do 1.1: Sơ dồ Quy trình tuyên dụng tại Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank) Ngân hàng TMCP Đẩu Khí Toàn Cầu

(GP.Bank)Nguồn: Phòng Quàn lý Nhân sự & Đào tạo GP.Bank……………….32 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ quy trình tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Hàng Hái Việt

Nam (MSB)

Sơ đổ 2.1:  Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của VPBank

Sơ đồ 2.1:   Sơ đồ Cơ cẩu tồ chức cùa VPBank Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân

lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tồ chức cùa Chi nhánh mới

Sơ đổ 2.3:   Sơ đồ quy trình tuyến dụng cùa VPBank

Sơ đồ 3.1:   Quy trình tuyên dụng nhân lực mới

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

ìri t -k -k it -ft *it it

NGUYÊN THỊ THAO

HOÀN THĨỆN CÒNG TẤC TUYẾN Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank) DỤNG NHÂN LỤC TẠI

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

CHUYÊN NGÀNH: QUÀN TRỊ NHÂN LỤC

TÓM TÁT LUẬN VẢN THẠC SỸ

HÀ NỘI-2011

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)
Luận văn hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (vpbank)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart