Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

50.000

Category:

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi dà đọc và hiểu về các hành VI VI phạm sư trung thực trong học thuật. Tôi cam kêl báng danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

l ôi xin chịu mọi trách nhiệm VC lời cam đoan cúa mình.

Hà Nội, ngày 18 ĩhông 12 năm 2011

Tác Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai giá

Nguyễn Thu Hoài

LỜI C ẢM ON

Đê hoàn thành luận vân này. tác giã xin bày lõ lòng cám ơn chân thành tới GS.TS. Ngò Thắng Lợi – Giang viên Khoa Kế hoạch và Phát triền – Trường Đại học Kinh lê Quôc dàn đà định hướng, hướng dan, chi báo lận lình trong SUÔI quá trinh nghiên cứu và thực hiện luận vãn.

rác giã xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sac lói lập the các thây cò Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai trong Khoa Kế hoạch và Phát triền – Trường Đại học Kinh tế quốc dân. dặc biệt lã PGS.TS. Vù Cương, TS. Nguyen Thị Hoa đà đà đóng góp ý kiên, gợi mõ các nội dung cằn giâi quyết liên quan dến dề tài dề dể tài dược hoãn thiện hơn.

Bên cạnh đó, lác già cùng gửi lời câm <m chân thành đen các đóng nghiệp hiện dang còng tác tại Sơ Kế hoạch vã Đầu tư tinh Lào Cai dà giúp đờ Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai tác gia trong việc cung câp lài liệu, đóng góp ý kiên và lạo điêu kiện thuận lợi cho lác giã trong quá trinh hoãn thiện luận vãn.

I ác già đặc biệt câm em gia đình đà luôn là hậu phưomg V ừng chác, luôn úng hộ. dộng viên tác gia trong quá trinh tác gia hoãn thành luận vãn này.

Mặc dù đà rầl cô găng, nhưng do kiên thức còn hạn chê và thin gian nghiên cứu cô hạn nên luận vãn không tránh Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai klioi những thiếu sót. Tác gia rất mong nhận được những ý kiên đóng góp quý báu của Quý thây cô. đông nghiệp, bạn bè đê luận ván hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng câm <m!

Hà Nội, ngày 18 ĩhàng 12 năm 2011

Tác giã

Nguyễn Thu Hoài

MỤC LỤC

LỜI CAM 1)0AN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CẤC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC BÁNG, IIÌMI VÊ

TÓM TÁT LUẬN VÀN

MỞ ĐẤU Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

CHƯƠNG 1. CO SỎ LÝ LUẬN HOÀN THIỆN HỆ THÔNG CHÌ TIÊU KÉ IIOẠCII PHÁT TRIEN KINH TE – XÃ IIỌI HÀNG NĂM CẤP TỈNH THEO ( ÁCH TI ÉP

CẬN I)Ụ’A I RÊN KÉT QUẢ

 • 1.1. Ke hoạch phát tricn kinh tế – xã hội hàng năm và hệ thống chí tiêu kế

hoạch cấp tình

 • 1.1.2.  Ilệ thống chi tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai tế – xã hội hàng năm

cap linh

 • 1.2.  Quàn lý dựa trên kết quà và nhừng yêu cầu đặt ra trong xây dựng hệ

thống chi tiêu kế hoạch hàng năm theo cách tiếp cận dựa trên kết quâ

 • 1.2.2.  Khung nghiên cửu hoàn thiện hệ thông chi liêu kê hoạch hàng năm câp

tinh theo cách tiếp cận dựa trên kết quá

 • 1.3. Các diều kiện dể hoàn thiện và Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai áp dụng hệ thống chi tiêu kế hoạch theo

cách tiếp cận dựa vào kết quà

 • 1.3.4.  Cơ chế phối hợp vả chia sẻ thòng tin cởi mở. còng      khai,minh bạch và

tin cậy lản nhau

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HỆ THÔNG CHÌ TIÊU KÉ HOẠCH PHÁT TRIỀN KINH TÉ – XẢ IIỌI HÀNG NĂM TỈNH LÀO CAI

2.1.2

mới công tác kê hoạch hóa à tinh ỉ. ào (‘ai

 • 2.2.  Phân tích thực trạng hộ thống chĩ tiêu kế hoạch Ke hoạch phát triển

kinh tể – xã Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

hàng năm tỉnh lào cai hội hàng năm ừ tình Lào Cai

 • 2.2.1.  Thực trạng hệ thống chi lieu trong bân Ke hoạch phát triển kinh tế – xà

hội hàng nãm

 • 2.3.1. Tính dồng bộ trong dổi mới kế hoạch49 Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

 • 2.4. Nhừng vấn để đật ra trong hoãn thiện hệ thống chì tiêu Kế hoạch phát

triền kinh tế – xã hội hàng nãm ó- tinh Lào Cai

 • 2.4.2.   Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng

năm tỉnh lào cai Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: ĐÉ XUẤT HOÀN TIIIẸN IIẸ THÕNG em TIÊU KÉ HOẠCH PHÁ I TRIỀN KINH TỂ – XÃ HỘI HÀNG NẢ.V1 TÌNH LÃO CAI

 • 3.1. Quan diem về việc hoàn thiện hệ thống chi tiêu Ke hoạch phát triển kinh

tế – xã hội hàng năm tinh Lào Cai

 • 3.2.1.  Hoàn thiện kết cấu ban Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển

kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai kế hoạch Là yếu tố tiền dề cho hoàn thiện hệ thong chi liêu ke hoạch

 • 3.2.2.  Phân định các cấp độ chi tiêu trong hệ thống chi tiêu kế hoạch tương

ứng với cấp độ mục tiêu

 • 3.2.3.  Rà soát để thống nhất các tiêu chi đánh giá phát trièn làm cơ sờ cho hình

thành hệ thông chi tiêu kê hoạch định hưởng mục tiêu phát triền kinh lê – xà hội

 • 3.2.4.  Thay dổi nội dung phần nhiệm vụ. giai pháp kế hoạch Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai dê xây dựng các

chi liêu tương thích Iránh trừng lap xới chi liêu kê hoạch phái trièn ngành ….64

 • 3.3.  ĐÔ xuất hệ thống chỉ tiêu Ke hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm

tình Lào Cai

3.3.1.1lệ thống chí tiêu dịnli hướng mục tiêu

 • 3.4.  Các khuyến nghị hoàn thiện các diều Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai kiện dổimói hệ

thống                                  chi tiêu Ke

hoạch phát triển kình lê – xà hội hãng năm trên     địabân tình Lào (‘ai

thực hiện các chi liều ke hoạch được giao75 Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai

KÉT LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

83


DANH MỤC C ÁC TỪ VIẺT TẮT

<<<123>>>

GRDP

Tông sân phàm (rền địa bàn

HTCT

Hệ thông chi tiêu

KII

Kế hoạch

KI III

Kế hoạch hóa

KT-XII

Kinh tể Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã

KTTT

Kinh tế thị trường

NSNN

Ngân sách nhà nước

PT

Phát triển

UBND

Uy ban nhàn dàn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai
Luận văn hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tỉnh lào cai
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart