Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

54.000

Category:

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

fff

LÒI C AM ĐOAN

lòi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng lôi và được sự hướng dần khoa học cua PGS.TS Vù Thi Mai. Các nội dung nghiên cứu và kết quâ trong đê lài này chưa được công hò dưới bâl kỳ hình thức nào. (‘ác sô liệu, bâng biêu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét. đánh giá dược chinh tác gia thu thập từ các Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 nguôn khác nhau có trích dan và chú thích nguôn gốc rõ ràng.

Hà Nội. ngày ỉ háng năm 2017

Học viên

Ngô l uẩn Dùng

LỜI C ẢM ƠN

Lời đầu tiền, em xin chân thành cám on PGS. rs Vũ Thị Mai. người đà trực tiếp hướng dần em tận tinh, cho em nhùng lởi khuyên xác dáng và nhũng lời dộng viên của cò đà giúp cm V ượt qua nhiêu khó khản trong quá trinh thực hiện luận Văn này Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 .

Em cùng xin chân thành cám ơn Quý thầy cô giang dạy trong khoa Kinh tế và Quán lý Nguôn nhân lực đà truyên dạy nhùng kiên thức quý báu, nhùng kiên thức này rầt hừu ích và giúp em rất nhiều kin thực hiện nghiên cứu. Đặc biệt, em xin câm cm TS. Vù I hi Uyên và TS. Phạm Thị Bích Ngọc vê những hướng dan, góp ý lớn cho em thực hiện dề tài này.

Xin câm <m các Quý thây Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 cồ đà giáng dạy và truyền đạt cho em nhưng kiên thức bò ích trong chương trinh Cao học cua Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Cuối cùng, em xin cám OTI Khoa sau Dại học và Ban (ìiám hiệu Nhà trường dà hồ trợ em trong quá trrrili thực hiện luận vãn

Em xin chân thành câm (HI.

Há Nội, ngày tháng năm 2017

Học viên

Ngô Tuấn Dũng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại

công ty bất động sản tuấn 123 LỤC

DANH MỤC’ CHỮ VIẾT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH

TÓM TẮT LUẬN VĂN

MỜDẢU

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẠN CHUNG VẺ IIẸ THÕNG ĐÁNH GIÁ Tllực

IIIẸN CÔNG VIẸC TRONG DOANH NGIIIẸP

 • 1.1. Một số khái niệm liên quan den hệ thong dánh giá thực hiện công việc.9

 • 1.2.1 …………………………………………………………………………………………………

Xây dụng ke hoạch đánh giá thực hiện công việc

 • 1.2.2

thông đánh giá thực hiện công việc

 • 1.2.3 …………………………………………………………………………………………………

Quy trinh đánh giá thực hiện cồng việc

1.3. Các yen tố ành hường den hệ thống dánh giá thực hiện công việc. 2 7

 • 1.3.3.  ( Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất

động sản tuấn 123 ‘ác yểu tố thuộc môi tnùmg bên ngoài

lồi thường gặp khi dánh giá

 • 1.4.1  Vai ưò cua hệ thống dánh giã thực hiện còng việc ttong quan trị nhân lực 32

trò cùa hệ thông đánh giá trong việc đánh giá thục hiện công việc

 • 1.5 Kinh nghiệm xây dựng hệ thống dánh giá thực hiện công việc tại

một số Công ty Bất dộng sàn tại Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 Việt Nam, bài học cho C ông ty Bất

dộng sàn Tuan 123

 • 1.5.2 …………………………………………………………………………………………………

Kinh nghiệm tại Công tỵ TNHH Bất động sàn True Land

 • 1.5.3

học ríu ra cho Công ty Bat động sân Tuan 123

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG HỆ THÓNG ĐÁNH GIÁ THỤC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY BẤT ĐỌNG SẢN TUẤN 123

 • 2.1  Khái quát về Công ty Bat dộng sàn Tuấn Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh

giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 123

 • 2.2 Hệ thong đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Bất dộng sàn Tuấn

123

 • 2.2.2. Hộ thông đánh giá thực hiện còng việc lại (’ông ly Bàt động sân Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 Tuần 123 . 48

 • 2.2.4  Dánh giá chung về Hệ thống IXÌTHCV của (’ông ly Bất động sán l uẩn 123.. 75

CHƯƠNG 3: MỌT so GIẢI PHÁP NHẤM HOÀN TIIIẸN HẸ THÕNG ĐÁNH GIÁ THỰC IIIẸN CÔNG VTẸC TẠI CÓNG TY BẤT ĐỌNG SẤN TUẤN 123

 • 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại (’ông

ty Bat dộng sàn Tuan 123 Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện

công việc tại công ty bất động sản tuấn 123

 • 3.2. Các giải pháp cụ thề kiện toàn hệ thống đánh giá thực hiện công

việc tại công ty Bat dộng sàn Tuân 123

 • 3.2.1  Nàng cao nhận thức cúa người lao động vê đánh giá thực hiện công

việc Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất

động sản tuấn 123

 • 3.2.4 Tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao dộng về hệ thống đánh giá

thực hiện công việc

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẤT

<<<123>>>

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CBNV

(‘án bộ nhàn viên

cv

(’ông việc

CVKD

(‘ông việc kinh doanh

ĐGTHCV

Đánh giá thực hiện công việc

DH

Dại học

NI.D

Người lao động

NNI.

Nguồn nhân lực

NV

Nhân viên

NVKD

Nhân viên kinh doanh

NXB

Nhã xuất bàn

QTNL

Quan trị nhân lực

SXKD

San xuất kinh doanh

nicv

Thực hiện công việc

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết

Trách nhiệm hừu hạn

DANH MỤC BANG

Bang 2.1: Cơ lao dộng cua Công ty

Bâng 2.2: Thâm quyên đánh giá

Bang 2.3: Đánh giá cua người lao dộng về kế hoạch ĐGTIICV

Bâng 2.4: Đánh giá của NV ve các tiêu chi ĐGTHCV

Bang 2.5: Mầu phiếu dánli giá dối VỚI nhân viên kinh doanh

Bâng 2 Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 .6: Mau phiêu đánh giá đòi với nhân viên khôi ho trự

Bang 2.7: Bang chi tiêu còng việc cua Nhân viên tuyên dụng

Bâng 2.8: Bâng sứ dụng phương pháp vãn bán lưìmg thuật

Bang 2.9 Nhận định cua NV về mức dộ phù hợp cùa phương pháp dánh giá

Bâng 2.10: Ý kiên cùa người lao động vê chu kỳ đánh giá

Bang 2. Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 11: Kết qua khao sát về chu ký dành giá mã người lao dộng mong muốn.. 64

Báng 2.12: Thâm quyền đánh giá

Bang 2.13: Đánh giá cùa NV về sự phù họp trong lựa chọn người đánh giá

Báng 2.14: Kênh phân hôi thông tin hiệu quá nhài

Bang 2.15: Bàng hệ thống xếp loại nhân viên

Bâng 2.16: Báng xếp loại NV khối Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 kinh doanh, khối hỏ trự quý III 2015 70

Bâng 2.17: Bâng khảo sát tính hop     lý cùa kết quà đánh giá

Bâng 2.18: (‘hi xét thướng them cắp bậc hoa hồng

Bang 2.19: Hướng dần phân phối chi tiêu theo kết quà hoạt dộng cũa Phỏng ban. 72

Bâng 2.20: Bâng đánh giá tầm quan trọng cùa DGTHCV với (‘V

Bang 3.21 Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123 : Bàng hoàn thiện mầu phiếu dánh giá Nhân viên khối kinh doanh

Bâng 3.22: Bâng hoàn thiện mầu phiếu đánh giá Nhân viên khối hỏ trợ

96


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123
Luận văn hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty bất động sản tuấn 123
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart