Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

Add your review

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

fff

DANH MỤC CÁC CHỬ VIẺT TÂT…………………………………………………………………………………..

DANH MỤC CÁC HĨNH………………………………………………………………………………………………….

DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………………………………………………………………………………

MỚ ĐÂU

2.1……………………………………………………………………………………………………………….

Nghiên cứu ở trong nước

CHI rơNG 1. Cơ SỠ ĩ .Ý TI;ẠN HẸ THÔNG TIÊN ĩ I rơNG TRONG DO. NH NGHTẸP. 9

  • 1.1.  Khái niệm, ban chãi Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

, vai nó. ngu yen lac lien lương (long doanh nghiệp

I. I. I. Khái niệm tiền lương, bản chat tiền hrơng

  • 1.2.3.  Dánh giá kết quă thực hiện cõng việc20 Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GĨÁ THỰC TRẠNG HẸ THÕNG

TIÊN LƯƠNG TẠI CÕNG TY V1ETTEL CAMPƯCH1A

2.1.2…………………………………………………………………………………………………………….

Mò liinli tô chức của Tập đoàn tại thời điềm hiện tại Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) của Tập đoàn

ị 2.1.5. Tòng so Nhân sự

  • 2.2.  Mỏ hình tô chức, chức năng nhiệm vụ, định biên nhãn sự, các dịch vụ kinh doanh của

Vỉettel Campuchia

  • 2.3.  Phân tích Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) hệ thông

tiền lương lại Viettcl Campuchia

  • 2.4.  Kết quà kháo sát hệ thong tiền lương cho CBCNV Làm việc tại Viettel Campuchia (Phụ

lục 01 càn hỏi kháo sát kèm theo)

  • 2.1.2.   Kẽl qua kháo sát vè sự hãi long cua CBCNV với hộ thòng lien lương đang Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) áp

dụng lại VTC……………………………………………………….

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GĨÃĨ PHÁP HƠÀN THTẸN HẸ THÕNG TTFN TƯƠNG TẠT CÔNG TY 1L1TLL CAMPLC111A…………………………………………..:

  • 3.1. Định hướng phát triền của Vietrel Campuchia (chiến lược phát triển công Ạ- giai doạn 2014

2016)

  • 3.1.1.   Quan diêm Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) cua

Ban lànli đạo 1 ặp đoán

.3.2. Phương hướng và giãi pháp hoàn thiện hệ thong tiền hrơng tại Viettel Campuchia

3.2.1 -Giãi pháp thiết kế lõng ihẽ hệ thõng quan tiị nhân sự -tiền lương

  • 3.3.3.   Các chương trinh hành dộng Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) hoàn thiện hệ thống tiền hrơng cùa Vieĩtel

Campuclna

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀĨ LIBƯ THAM KHẢO

Phụ lục 01. BẢNG HỎI VẺ HỆ THÔNG TIÊN LƯƠNG TẠI VTC

Phụ lục 02. BỢ CHÌ TĨÊƯ KPĨ CỬA CÔNG TY, ĐƠN VỊ

Phụ lục 03. THANG BÀNG LƯƠNG CÓNG TY VIETTEL CAMBODIA

97


DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT

Viết tát

ARPU

CBCNV/NV


Nghía

: Doanh thu trên một Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) thuê bao

: Cán bộ công nhàn viên nhân viên

CNTT


: Công nghệ thông tin


Delta

2G/3G4G

KPI

IP

SXKD


: Giá trị tăng thêm

: (‘ông nghệ truyền thông không dây (di động) thè hệ thử hai.

thú ba. thứ nr


: Key Performance Indicator có nghĩa là chi số


đánh giá thực hiện còng việc.

: Internet Protocol – (ìiao thức l Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) .iền mạng

: San xuất kinh doanh


TTKD

UCTT

VN/KM


: Tiling tâm kinh doanh

: Ung cứu thõng tin

: Việt Nam Khmer


VTC. STL. Viettel          : Các Công ty: Viettel Campuchia. Viettel Lào.


Timor, Nalcom,             victtel Timor l.estc, victtel Haiti, vieltel


MoviteL Lumitel, Halotcl, Nexttel Luận văn


Mozambique. Viettel Burundi, Viettel Tazania.

Viettel Cameroon và viettel Peru


VTG


: Tổng còng ty Đầu ur quốc tế Viettel

DANH MỤC CÁC HÌNH


Hình 1.1. Quỵ trinh đánh giá thực hiện công việc


21


Hình 2.1. Logo của Viettel


35


Ilinli 2.2. Sơ dồ các bước phàn phối tiền lương sân xuất kinh doanh


50


Hình 3.1. Mô hình hóa hệ thông lông thề lao động-tiên lưong

Luận văn, hoàn thiện hệ thống, tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) Hình 3.2. Sơ dồ hệ thống nhân sự – tiền lương tông thê aựa trên ứng dụng       „       „

66 internet vã phân mêm nhân SỊT. phân mèm tinh lương

Hình .3.3. Mồ hình quy trinh nghiệp vụ linh lương

DANH MỤC CÁC BẢNG

Báng 2.1. Cơ cấu theo ngành nghề lao động

Bâng 2.2. Cơ cấu theo tý lệ trực liếp gián tiếp

Bảng 2.3. Cơ cấu Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) theo trình độ và dối tượng

Bâng 2.4. Sô liệu SXKD năm 2014 cứa một sò nhà cung câp dịch vụ viền thòng trên thế giới Bâng 2.5. Các chi liều đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cùa công ly

Bang 2.6. Các chì tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cua Chi nhánh

Bâng 2.7. (‘ác chi liều đánh giá hoàn ihành nhiệm vụ của Dội UCTT

Bang Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) 2.8. Các chi tiêu dánh giá hoàn thành nhiệm vụ cua cá nhân

Báng 2.9. (‘ác chi liều liền lưcmg lừ 2013-2015 của VTC

Bang 2.10. So sánh Tốc dộ tăng tiền lương binh quân từ 2013-2015

Báng 2.11. ’I iên lưỉmg bình quân các chức danh 6 tháng đâu nảm 2015

Bang 2.12. So sánh tiền lương cùa VTC với Smart

văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) 57

Báng 2.13. Kèl quã kháo sál mục liêu cá nhân

Bang 2.14. Kết qua khảo sát về sự hài lòng cua CBCNV về hệ thống tiền 59 lucmg VT(’

Bang 3.1. Đơn giá khoán K1. K2 cho Các chi nhánh và cơ quan VTc

Bâng 3.2. Bộ chi liêu KPI VC liên lương của VTC

LỜICAM DOAN

TÔI xin cam đoan ban luận văn này là công Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc) trinh nghiên cứu dộc Lập của riềng tôi. (‘ác sô liệu và trích dẩn trong luận văn có nguôn gôc rò ràng và trung thực./.

TÁC GIÁ

Trương Hừu Dửc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)
Luận văn hoàn thiện hệ thống tiền lương tại công ty viettel campuchia (vtc)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart