Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam

Add your review

Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam

Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam

fff

Bỡ GIÁO BỤC VÁ BÀO TAO

TRƯƠNG ĐẠĨ ?’ c KỈNH T E QUOC DẲN


HOẨK TH: ‘T


1ẨO ĐÔNG Ỗ        <

MỤC LỤC

Phần mở đầu:                                  4

Chương 1: Vai trò hệ thông tổ chức dịch vụ việc làm trong sự phát triển thị tường lao động:                                       7

<<<123>>>

1.1

Việc làm và dịch vụ việc làm

7

1.1.1

Việc làm

7

1.1.2

Tạo việc làm và các nhân tố tăc đông đến quá trình tạo việc làm

10

1.1.3

Dịch vụ việc làm

13

1.1.4

Các nhân tố tác động tới sự phát triển của hệ thống tổ chức dịch vụ việc ỉàm

15

1.2

Thị trường lao động và vai trò của hệ thống dịch vụ việc làm trong sự phát triển thị trường lao động

16

<<<123>>>

1.2.1

Khái niệm về thị trường lao động

16

1.2.2

Sự cần thiết phải phát triển thị trường lao động

17

1.2.3

Các nhân tố tác đông tới thị trường lao động

” 18

1.2.4

Dịch vụ việc làm-một công cụ góp phần phát triển thị trường lao động

21

Chương 2: Hiện trạng hệ thống tổ chức dịch vụ

việc làm ở nước ta trong những năm qua

24

2.1

Đạc điểm nguồn nhản lực Việt nam

24

2.2

Hiện trạng hệ thông tổ chức dịch vụ việc làm ở

Luận văn

nước ta

27

2.2.1

Sự ra đời và phát triển của hê thống tổ chức dịch vụ việc làm ở nước ta

27

<<<123>>>

2.2.2

Hiện trạng hê thống tô chức dịch vụ việc làm ở nước ta

,                     ‘      ,                                           30

2.2.2.1

Mô hình tổng quan hộ thống tổ chức dịch vụ viộc làm hiện nay ở nước Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức     30

2.2.2.2

Cơ câu tổ chức bộ máy của trung tâm dịch vụ việc làm

hiện nay ở nước ta ,                                       _ o

38

2.2.3

Hiên trạng về đội ngũ cán bộ của hê thống trung tâm

dịch vụ việc làm                                            11

■                                                              44

2.2.4

Kết quả hoạt động dịch vụ việc làm ờ nước ta trong những năm qua                                    40

2.2.5

Tổn tại Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt

48

nam và nguyên nhân của hệ thống dịch vụ việc làm hiên

nay ở nước ta Chương 3: Phương hướng và các giải pháp

việc làm ở nước ta đến năm 2005                        52

3.1

Dự báo nhu cấu việc làm đến năm 2010                  52

3.2

Các quan điểm hoàn thiện hệ thông tổ chức dịch vụ việc

làm                                         „

‘      ,                              53

3.2.1

Quan Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt      33

3.2.2

Quan điểm 2: hoàn thiên hê thống tổ chức dịch vụ việc làm phải hướng vào góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiên đại hoá đất nước                         54

3.2.3

Quan điểm 3: hoàn thiện hê thống tổ chức dịch vụ việc làm phải hướng vào góp phần giảm bớt sự căng thẳng giữa cung và cầu vé Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao     55

3.2.4

Quan điểm 4: hoàn thiên hệ thống tổ chức dịch vụ viêc làm phải được thực hiên theo hướng tạo thành một chỉnh thể thống nhất từ Trung ương đến cơ sở                   „

3.2.5 Quan điểm 5: hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm phải căn cứ vào hiên trạng cơ cấu tổ chức hệ thống dịch vụ việc làm hiện có

56

33 Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thông tổ

<<<123>>>

chức dịch vụ việc làm

57

3.3.1

Các giải pháp tạo việc làm

57

3.3.2

Hoàn thiên hệ thống quản lý tổ chức dịch

vụ việc làm             •

60

3.3.2.1

Hoàn thiện hệ thống quản lý Nhà nước về

dịch vụ việc làm

60

3.3.2.2

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

tại các trung tâm dịch vụ việc làm

62

3.3.3 Hoàn thiện các chức năng nhiệm Luận văn hoàn thiện hệ thống

tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở

việt nam vụ của

trung tâm dịch vụ việc làm

69

3.3.3.1

Chức năng tư vấn

69

3.3.3.2

Giới thiệu việc làm và tuyển lao động

69

3.3.3.3

Chức năng thõng tin

70

3.3.3.4

Hoạt động dạy nghề gắn với sản xuất

dịch vụ quy mô nhỏ

71

3.3.4

Hoàn thiện về công tác cán bộ

72

3.3.5

Tăng cường cơ sờ vật chất

73

3.3.6

Đổi mới hoạt động tài chính

74

3.3.7

Đổi mới công tác sơ kết, tổng kết báo cáo Luận văn hoàn

thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam 75

Kết luận

Tài liệu tham khảo                            79

PHẦN MỞ ĐẤU

1-Sự cần thiết của đề tài.

Giải quyết việc làm và phát triển nguón nhân lực đang là mối quan tâm hàng đầu cùa nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển và có nguổn lực dồi dào như ở nước ta. Vấn đề lao động việc làm trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang là một trong những vấn để kinh Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam tế xã hội đang được Đảng và Nhà nước ta đăc biệt quan tâm.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nên kinh tế hàng hoá nhiêu thành phần theo cơ chê’ thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN thì lao động việc làm cũng được đổi mới một cách căn bản cả về nhân thức, về chủ trương chính sách và thực tiễn Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam . Từ đó, trong lình vực lao động và việc làm đã xuất hiện một mô hình hoạt động mới, đó là hoạt động dịch vụ viêc làm mà hiện đang tồn tại với nhiêu tên gọi khác nhau : Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm xúc tiến việc làm, Trung tâm tư vấn lao động và việc làm……………………………………………………..

Sự ra đời của hê thống các Trung tâm dịch vụ việc làm đã có những đóng góp đáng kể trong vấn đê giải quyết việc làm cho Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam người lao động với vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động; cung cấp các thông tin về thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan hoạch định các chính sách về lao động; dạy nghể phổ thông gắn với các hoạt động sản xuất nhỏ… Sự ra đời của hê thống dịch vụ việc làm đã được ghi nhận trong Bộ luật Lao động nước CHXHCN Viêt Nam . Song đây là lĩnh vực Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần

phát triển thị trường lao động ở việt nam mới, lý thuyết, kinh nghiệm và thực tiễn còn chưa nhiều nên không thể tránh khỏi nhũng khiếm khuyết trong công tác quản lý Qũng như hoạt động cùa hê thống này.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam
Luận văn hoàn thiện hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm góp phần phát triển thị trường lao động ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart