Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

49.000

Category:

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

fff

7667

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOÀN T&T

LUẬN VÃN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hà Nội, năm 2012

LỜI CẤM ƠN

Em xin chán thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Oại học Kinh tế quốc dân, trực tièp là các thày cò Khoa Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt Kinh té và Quàn lý nguôn nhân lực đã truyẻn đạt nhừng kiên thức cho em trong những nảm học tập tại trường.

Hoàn thành được Luận văn thạc sỳ Quán trị kinh doanh, em xin chân thành câm ơn sự hướng dần, chi bảo cùa PGS.TS Trân Xuân Câu, Trưởng Khoa Kinh tê và Quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quốc dán.

Em cùng xin chân thành cảm ơn Lành dạo Viện Sau đại học, Giáo viên chù nhiệm Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt lớp CH17L đă tạo mọi diêu kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập ờ trường. Xin chàn thành câm ơn sự ủng hộ, giúp đờ của các anh chị đông nghiệp, Ban lành đạo, cán bộ các phòng ban Công ty cồ phẩn Tập đoàn T&T đà tạo điều kiện giúp đờ em hoàn thành Luận văn này.

Xin trân trọng cãm ơn!

Hà Nội, ngày tháng nỏm 2012

Học viên

Nguyễn Phú Quân

LớpCH17L

LỜI CAM Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ

phần tập đoàn tt ĐOAN

Tỏi là Nguyen Phú Quản, học viên cao học chuyên ngành Quan trị nhân lực khóa 17, mà số học viên CH 170836, xin cam đoan mọi thòng tin lièn quan đến Công ty cô phân Tập đoàn T&T được cung cảp trong luận văn là trung thực, luận văn được tác già tự nghiên cứu. phân tích, tồng hợp, không sao chép nội dung. Trong thời gian tìm hiểu, đen thời điềm hiện tại tôi cam kết chưa có dề tài Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt nào nghiên cứu về vấn đề hoàn thiện hệ thong trả lương của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Tỏi xin tràn trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng nàm 2012

Học viên

Nguyễn Phú Quân

LớpCH17L

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIẾU, sơ ĐỎ

TÓM TẤT LUẬN VÂN

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN CÙA HỆ THÓNG TRẢ LƯƠNG Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt 3

ỉ. I. ỉ Khái niệm tiền lương

ỉ. 1.2 Vị trí và vai trò của tiền lương

  • 1.2.3.  Các tiêu thức lựa chọn khi xây Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của

công ty cổ phần tập đoàn tt dựng hệ thống trá lương

  • 1.3 Tham kháo kinh nghiệm xây dựng hệ thống trả lương của một số đon vị…. 34

  • 1.3.1 ………………………………………………………………………………………………

Kinh nghiệm cùa Ngăn hàng Quốc tế – VIB

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG HỆ THÕNG TRÁ LƯƠNG CỦA

CÔNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOÀN T&T

2. ỉ. 1 Giới thiệu ch ung.

quả sán xuất kinh doanh

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt

CHLONG 3: MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHÀM HOÀN THIỆN HỆ THÕNG

TRA LUONG TẠI CÔNG Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt TY cõ PHÀN Tập đoàn T&T ……

  • 3.2.2  Tiến hành phân tích công việc, làm cơ sở cho việc xây (lựng chính

xác các bán mò tá công việc

  • 3.2.3  Thục hiện định giá công việc Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt, làm cơ sỡ để thiết lập thang hãng lưong.. 69

  • 3.2.4 Xây dựng hệ thống tiêu chuấn năng lực và quy định đánh giá nâng

lực làm cơ sờ bổ nhiệm lương.

  • 3.2.5 Xây dựng quy định đánh giả thực hiện công việc, gắn với tiền lương

cùa người lao động.

3.3.1. Kiến nghị đối với Hội đồng quán trị Tập đoàn

  • 3.3.2. Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt Kiến nghị đoi với Chính phù, Rộ Lao động Thương hình & Xă hội… 79

KÉT LUẬN…………………………………………………………………………………………………..80

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHÁO………………………………………………….81

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt
Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương của công ty cổ phần tập đoàn tt
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart