Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc

51.000

Category:

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc

fff

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc

fff

11712


Hà Nội, năm 2016


CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM ĐỘC lập – Tự do – Hạnh phúc

—0O0—

LÒI CAM ĐOAN

Tòi đả dọc và hiêu vè các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhân ràng nghiên cứu này này do tỏi tự thực hiện và không vi phạm Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc yêu cáu vẽ sự trung thực trong học thuật.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, tôi xin chịu hoãn loàn trách nhiệm theo quy dinh cua Trường Đại học Kinh tẻ Quốc dân Hà Nội./.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Học viên

íkx

Trịnh Thị Huyên

LÒI CẢM ƠN

Trước hết tôi xin trân thành cám ưn PGS.TS Nguyễn Nam PhưoTig đà tận tình hướng dần, chi bào, đua ra những gợi mở quý báu trong Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc suốt quá trình triển khai thực hiện ]uận văn này. Xin trân thành cảm 011 các thầy, cô giáo thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn Nhân lực; Viện đào tạo Sau đại học Đại học Kinh tế Quốc dân đà tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác già hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ cùa mình.

. •

Tôi cũng xin tràn thành câm ơn Ban lành đạo phòng HCNS – Công ty cồ phần Eurowinodw đà hồ trợ tôi về mặt số liệu Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc , nghiệp vụ và nhùng ý tường đóng góp thièt thực trong Luận văn.

Trong khuôn khò luận ván, do điều kiện thời gian và trình độ có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác già rất mong nhận được nhừng lời chì bào và góp ý cùa các thầy, cô giáo và các đồng nghiệp.

Xin trân thành cảm ơn!

YÊU CÀU CUA 1IQ1 DÓNG CHẤM LUẬN VÂN THẠC sỉ VÈ Những diêm cần sưa chữa bô sung trước khi Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐH

Chii tịch Hội đóng

(Kỹ và ghi rõ họ tên)


Cam kết cua Học viên

… JUc… . Càư… cỉiù.. tíẫ… dứ. (i


Hục viên (Ký và ghi rò họ tên)‘ Neu hoc viên cô trách nhiệm chinh sưa theo yêu cáu cứa Hôi đỏng châm luận vôn. Trong trướng họp không chinh sữa Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền

bắc sé khỏnn đươc. cõno nhãn kẻt nnã han vA

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC sĩ

Đe tài: "Hoàn thiện hệ thắng trả tuơng theo 3P tại khối văn phòng Công ty Cồ phần Eurowindow -Khu vục miền Bắc"

Cùa học viên:     TRỊNH THỊ HUYÊN

Chuyên ngành: Kinh doanh và quàn lý

Người nhận xét: PGS.TS. ĐẠNG HOÀNG LINH

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc Dơn vị công tác: Học viện Ngoại giao

1. Tính cấp thiết của dề tài

Tiền lương luôn là yếu tố quan trọng để người lao động gắn bó với công việc, cống hiến cho tồ chức, doanh nghiệp. Trà lương không công bằng, không cạnh tranh có thê khiến người lao động dề dàng “nhảy việc”, gây làng phí nguôn lực, giảm năng suất lao dộng cùa doanh nghiệp. Vì vậy, trà lương theo phương pháp khoa học – trả lương 3P là Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc phương pháp trà lương có nhiều ưu diem và cần được áp dụng trong các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ờ Việt Nam.

Công ty Cô phần Eurowindow đà hoạt động hơn 10 năm tại thị trường Việt Nam, tuy vậy, hệ thống trà lương còn nhiều diểm bất cập khiến nhiều nhân viên công ty đà “nháy việc”, thậm chí sang các doanh nghiệp đối thũ làm việc gây ra nhiêu bắt lợi cho công ty. Đê khăc phục Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc được những đicm bất cặp trong hệ thống trả lương, áp dụng phương pháp trà lương theo 3P là rắt cần thiết. Chính vì những lý do đó, việc nghiên cứu đề tài luận văn “Hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3P tại khối vản phòng Công ty cồ phần Eurowindow – Khu vực miền Băc” cùa học viên Trịnh Thị Huyên là cần thiết và chứa đựng ý nghĩa quan trọng cã về lý luận và thực tiền.

2. Một số kết quả cũa luận văn

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc – Trong chương 1, tác giả đã khái quát khá tồng quan nội dung lý luận và thực tiên vê hê thông trả lương. Tác giả cũng trình bàv kinh nghiên áp dung

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc
Luận văn hoàn thiện hệ thống trả lương theo 3p tại khối văn phòng công ty cổ phần eurowindow khu vực miền bắc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart