Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

49.000

Category:

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

fff

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

fff

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

fff

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

fff

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

fff

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

fff


BỘ GỈÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRưỜNGĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN

TRỊNH TÙNG

HOÀN ĨHỘ HOẠI BỌNÍ Ntiập KtỂ (h (ỀNC n XỂÍ NÍ1ỆP K A sácti Báo (XUNH9SÍÌB3)

LUẬN VĂN THẠC si OUẢN TR| KỈNH DOANH

HÀ NỘI – 2004

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOƯỜBĨG ĐẠI HỌC KIM! TẾ QUỐC I>ÂX “<?» BỘ’ fb°

TRỊNH TÙNG

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SẮCH BÀO (XUNHASABA)

Chuyên ngành: Quản_trị Kinh_doanh Thương mại

ĐAI HOC KTỌD

JRUNG TÂ M /r-K

THÕNG TIN THƯ Viện

LUẬN VẪN THẠC sĩ QUẢN Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) TRỊ KINH DoANh

Người hướng dân khoa học:

PGS. TS. NGUYỀN XUÂN QUANG

MỤC LỤC

T rang

LỜI NÓI ĐẦU                                                           1

CHƯƠNG 1: KINH DOANH XUAT BÀN PHAM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA 4 HOẠT ĐỘNG NHẬP KHAU SÁCH BÁO ở DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT BÀN PHAM

 • 1.1.  Đặc điếm kinh doanh xuât bán phẩm trong nền kinh tế thị trường

 • 1.1.1. Xuất bản phẩm và vai trò của xuất bản phẩm trong đời sống 4 xã hội

 • 1.1.2. Đặc trưng kinh Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) doanh xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị 8 trường có điểu tiết vĩ mô theo định hưóYig Xã hội chủ nghĩa

 • 1.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh 14 xuất bản phẩm

 • 1.2. Nội dung cơ bản của hoạt động nhập khâu sách báo của doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm

 • 1.2.1. Nghiên cứư nhu cầu nhập khẩu sách báo của thị trường trong 22 nước và nguồn sách báo của thị trường ngoài nước

 • 1.2.2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch nhập khấu sách báo Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) cho 29 doanh nghiệp

 • 1.2.3.2.

Ký kết hợp đồng nhập khẩu

 • 1.2.3.3.

chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu

 • 1.2.3.4.

chức tiêu thụ sách báo nhập khẩu 1.3. Các nhân tố cơ bản ánh hướng đến hoạt động nhập khâu sách

báo của doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phấm

 • 1.3.1. Các nhân tố chủ quan                                            42

CHƯƠNG 2: TÌNH Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) HÌNH KINH DOANH VÀ THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHAU SÁCH BÁO Ỏ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHAU SÁCH BÁO( XUNHASABA)

 • 2.1.  Công tỵ xuất nhập khâu sách báo và kết quả kinh doanh

 • 2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển của công ty                        48

 • 2.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ                                            50

 • 2.1.3. Đặc điểm và két quả hoạt động kinh doanh của công ty 52 XUNHASABA

 • 2.2.  Thực trạng hoạt động nhập khẩu cúa công ty từ nảm 2000-2003

 • 2.3.  Nhận xét ưu nhược diêm cúa hoạt Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) động nhập khẩu sách báo

cúa công ty XuNhaSaBa.

 • 2.3.1.  Ưu điểm                                                       77

 • 2.3.2.  Hạn chế                                                          78

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÃ GlÀl PHÁP cơ BẢN HOÀN THIỆN HOẠT 80 ĐỘNG NHẬP KHAU CÕNG TY XUẨT NHẬP KHAU SÁCH BÁO • • •

(XUNHASABA)

 • 3.1. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2010

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)

 • 3.2.  Phương hướng hoàn thiện hoạt động nhập khâu cua công ty 82

o r» o 1        1     , +Ạ _                       … ,L I

 • 3.3.  Giải pháp cơ bán hoàn thiện hoạt động nhập khấu cua công ty

 • 3.3.2.  Hoàn thiện và đấy mạnh các biện pháp xúc tiến nhập Luận văn hoàn thiện

hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) khẩu .

 • 3.3..  3. Nâng cao nầng lực làm việc của cán bộ và nhân viên nhập khấu 100

3.3.6. Nghiên cứu triển khai áp dụng các phương pháp nhập khẩu mới 103

 • 3.4.1.  Hoàn thiện hệ thống thuế. Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) 104

KÍT LUẬN

TÀI UỆU THAM KHẲO

PHẦN MỞ ĐẦU

I. Tĩnh cốp thiết của để tài.

Trong tiến trình phát triển của Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) nhân loại, xuất bán phẩm đóng một vai trò quan trọng không the thiêu dược trong dời sống của mồi con người. Xuất bân phẩm là sản phấm văn hoá tinh thần, trí tuệ nhằm thoâ mân nhu cầu của con người. Xã hội càng phát triển lên trình dộ cao thì nhu cầu về vãn hoá linh, thần của mỗi người càng nhiều. Để tổn tại và phát triển, mỗi người cũng như mỏi quốc gia đều phải có quá trình giao lưu với xunh quanh, Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) với thế giới. Riêng đối với nước ta hiện nay thì vân đe trao dổi văn hoá, khoa học kỹ thuật với các nước trên thế giới là hết sức cấp bách, nó góp phần dẩy nhanh quá trình hội nhập của nước ta với các nước trong khu vực và trôn thế giới. Đặc biệt từ sau sự thành công cúa Đại hội Đàng toàn quốc lần thứ IX với những phương hướng, mục tiêu cụ thê’ nhằm xây dựng một nền kinh tế tri thức đã lạo ra Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) một động lực mới thúc dẩy sự phát triển dất nước. Nhằm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng hiện đại.

Muốn phát triển kinh tê’ xã hội, muốn xây dựng một nền cóng nghiệp hiện dại thì phải phát triển vãn hoá, coi văn hoá là nền tâng tinh thần, là động lực phát triển xã hội. Kinh doanh xuất nhập khẩu xuất bán phẩm là góp phần đẩy mạnh quá trình dó bằng con đường giao lưu văn hoá. Những xuất bản phẩm xuất Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) khẩu sẽ giới thiệu cho thế giới biết phong tục, tập quán, nen văn hoá của nước ta. Mặt khác các xuất bán phẩm nhập khẩu vào nước ta có tác dụng phổ biến những thành lựu dặt được trên những lĩnh vực giáo dục văn hoá, khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội của các nước cho mọi tầng lớp nhân dân, giúp họ tiếp thu tinh hoa vãn hoá the giới, từ dó nâng cao chất lượng cuộc sống đưa dất nước ta tiến nhanh Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba) , tiến mạnh, liến vững chắc trên con dường công nghiệp hoá và hiện đại hoá nước nhà.

Công ty xuất nhập khẩu sách báo tên giao dịch là XUNHASABA là một

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)
Luận văn hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu sách báo( xunhasaba)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart