Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

54.000

Category:

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

fff

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

fff

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

fff

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

fff

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

fff

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

fff

LỜI C AM ĐOAN

rói xin cam đoan loàn bộ nội dung của luận vàn: "Hoàn thiện nghiệp vụ hào đàm tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương việt Nam – Chi nhánh Sờ giao dịch” là cồng trình nghicn cứu cùa riêng lôi, các sô liộu trích dan trung thực. Luận vãn không trùng lặp với các còng trinh nghiên cứu tương tự khác.

Hà Nội. Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch ngày… thảng 12 năm 2017

Tác giá luận vãn

Phan Tuấn Anh

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời càm ưn

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bang bicu

l õm lắt kết quà nghiên cửu luân jvăn

MÒ DẢU

CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN DÈ CO BẤN VÈ BÀO DẤM TIỀN VAY Cl’ A

NGẤN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.1. Khái niệm và nguyên tác hoạt động Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch cho vay 3

 • 1.6.3. Vai Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch trò cuabao đàm tiền vay với

nền kinh tế

 • 1.8.1. Chi lieu Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng

thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch VC du nọ có tài sân bào đàm so với lông dư nợ:

 • 1.9. Các nhân tố ành hường đền nghiệp vụ Bào đàm tiền vay cùa Ngân hàng

thương mại

 • 1.10. Kinh nghiệm vê nghiệp Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch vụ bào đàm tiên vay tại một sô ngân háng vã bài học đồi với Ngân hàng T.MCP Ngoại thương Mệt Nam – CN Sừ Giao dịch…………………………………………………………23

KÉT LUẶN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: I Hực TRẠNG NGHIỆP vụ BÀO DẤM TIÌ.N VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỎ GIAO DỊCH Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần

ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch

 • 2.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh sỏ-

Giao dịch

 • 2.2. Thực trạng bão đàm tiền vay tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Mệt

Nam – CN Sờ giao dịch

 • 2.2.1. Các vãn ban pháp lý liên quan đến Bào đâm Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ

bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch tiền vay

 • 2.2.2.  Quy trinh thực hiện nghiệp vụ Bão đàm tiền vay tại VCB Sờ giao dịch..38

 • 2.3. Dánh giã chung vê nghiệp vụ bào đàm tiên vay tại Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam – CN sờ Giao dịch

2.3.2 Nhừng vần đê cân hoàn thiện

KÉT LƯẶN CHƯƠNG 2………………………………………………………………………..80

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch CHƯƠNG 3: GIÃI PHÁP HOÀN I HIỆN NGHIỆP vụ BÀO DẤM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÒ GIAO DỊCH……………….81

 • 3.1.3.  Định hướng cơ bân việc thực hiện bão đâm tiền vay tại VCB Sờ giao

dịch

 • 3.2. Giài pháp nham hoàn thiện nghiệp vụ bão đàm tiền Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch vay tại Ngân hàng

TMCP Ngoại thưong Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch

 • 3.2.1 …………………………………………………………………………………………..

Hoàn thiên quy trình chuẩn về bão đâm tiền vay

 • 3.2.2 Điều chinh chính sách tin dụng nhăm đạt được mục tiêu cân bảng giừa tối

đa hoá lợi nhuận và giâm thiêu rủi ro

3.2.5 Hoàn Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch thiện quy định trong công úc

quán lý Tài sân báo đám

3.2.6. Nâng cao hiệu quả trong còng tác xử lý Tài sân bào dâm của khách hàng vay ………………………………………………………………………………………………………….92 3.2.7 . Nâng cao kiến thức tông hợp. trinh độ chuyên môn cho cán bộ tin dụng 95

3.2.8. Thiết lập và hoàn thiện hệ thong thông tin đa chiều, cập nhật và chinh xác về báo đám tiền vay Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch 97

 • 3.3. Một số kiến nghị…………………………………………………………………………….98

 • 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ……………………………………………………………..98

3.3.4 Kiến nghi VỚI Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

KÉT LUẬN CHƯƠNG 3

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

<<<123>>>

STT

Viết tắt

Tên đầy đu

1

BĐTV Luận

Bão đảm tiền vay

2

DATC

Còng ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (thuộc Bộ tài chinh)

3

NHNN

Ngân hàng nhà nước

4

NHTM

Ngân hàng thương mại

5

TCTD

Tô chức tin dung

6

TMCP

Thương mại cồ phần

7

TSBĐ

Tài san bao dam

8

VAMC

Công ty TNHH MTV quân lý tài sàn cua các TCTD Việt Nam ( Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng

9

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

DANH MỤC BÀNG, BIỂU ĐÓ

Bâng 2.1. Tinh hình huy động vốn tại VCB Sở giao dịch 2014-2016

Báng 2.2. Kết quà thu phí dịch vụ cùa VCB Sớ giao dịch 2014-2016

Bảng 2.3. Tống dư nợ tín dụng của VCB Sờ giao dịch 2014-2016

Báng Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch 2.4. No nhóm 2, nơ xắu cúa VCB Sớ giao dịch 2014-2016

Bâng 2.5. Kết quà kinh doanh VCB Sờ giao dịch 2014-2016

Báng 2.6: Dư nợ cho vay có bào dam tại VCB Sớ giao dịch

Bâng 2.7: Phân loại dư nợ theo từng hình thức bão đâm

Báng 2.8: Chi tiết các loại tài sản thế chấp

Bâng Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch 2.9: Tỷ lệ dư nợ nhóm 2, nợ xấu có TsBd.

Báng 2.10: Tình hình xư lý tài sàn bào đám tại VCB Sờ giao dịch

Bâng 2.12: Phân loại TSBĐ tại VCB Sở giao dịch

Báng 3.1: Một số chi tiêu kế hoạch nãm 2017-2020

Biểu đồ 2.1. Huy dõng vốn theo đối tượng khách hàng

Biều đồ 2.2 Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch . Kết quà thu phi dịch vụ của VCB Sở giao dịch 2014-2016 ………………………………………….’

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu danh mục tài sàn bão đảm 2016

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch
Luận văn hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart