Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

Add your review

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

fff

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

fff

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

fff

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

fff

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

fff

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

fff


■    ‘ọ .5 VĂ ■■■ Vo ”-.3

TRƯỜNG DẠI HỘC KINH TẾ QUỐC DÂN

hO À UAN

• HCÀN THIỆN NỘÍ DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẲN TICH ì’Àl CHÍNH TẠỈ CÔNG TY THÔNG TÍN DI ĐÔNG (VMS)

LƯẬ VĂN THẠC ÌỸ          TA ị K ÌNH DO/. ?• Luận văn

hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

IÍÂ NỘI = 2003

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ’ QUỐC DÂN

HỒ TUẤN

HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÀN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS)

CHUYÊN NGÀNH: QUÀN TRỊ KINH DOANH CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỤNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: PGS-TS PHAN ĐẢNG TUẤT

TH s.

UÀ MÝỲĨ OƠOQ


MỤC LỤC Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

Trang MỤC LỤC

DANH MỤC BANG, BlỂư, sơ ĐÕ VÀ BlỂư ĐÓ.

MỚ ĐẨư

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỂ NÔI DƯNG VẢ PHƯƠNG PHÁP PHÂN 7 TÍCH TÀI CHINH DOANH

NGHIỆP l. 1. Tám quan trọng cùa phân tích tài chính đỏì với doanh nghiêp

  • 1.1.3. Sư cán thiết phàn tích tài chính doanh Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp

phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) nghiệp.

  • 1.3.1. Nhóm chỉ số vể Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại

công ty thông tin di động(vms) khả nâng thanh toán

  • 1.4.1.                                                                        Phương

pháp so sánh

CHƯƠNG 2: ĐANH Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di

động(vms) GIA NỞI DƯNG VA PHƯƠNG PHẤP PHÂN TÍCH TAI

CHÍNH TAI CÒNG TY THÒNG TIN DI ĐỘNG.

  • 2.1.1.                                                                            Sự ra dời

và phát triển của còng ty Thòng tin di dộng.

  • 2.2. Những nhân tổ ảnh hường đến SXKD và cổng tác phản lích TC.         43

văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

2,2.1 .Các nsuốn lưc cùa CỔ112 tv.

  • 2.2.1.                                                                        Phản

và mối quan hệ giữa các cấp trong cổng tác PTTC.

  • 2.2.4. Quy trình hạch toán kế toán và tổng hơp báo cáo làichính Luận văn hoàn thiện nội

dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) .

CHƯƠNG 3: MỘT số GIAI PHAP NHẦM HOAN THIỆN NỘI DƯNG VA

PHƯƠNG PHÁP PHẢN TICH TÀI CHÍNH TAI CÒNG TY.

  • 3.1.3.  Quan điểm 3.73 Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)

  • 3.3.5. Áp dung cổng nghe thông lin trong cổng tác phân tích tài Luận văn hoàn thiện nội

dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) chính. 89

KẾT LƯẬN

90


DANH MỤC BẢNG, BlỂư. sơ Đồ VÀ BlỂư Đồ

Trang

Sơ ĐÓ 1:   TÓ CHÚC BỎ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY VMS

Sơ ĐỔ 2:   PHÂN CH IA THU NI IẢP CHO CÁC BỀN THAM GIA BCC

BIỂU ĐÓ 1: DOANII THU THỰC hiến các NẢM 2000-2002

BIÊU ĐÓ 2′ LƠI NHUẢN THỤC HIỆN CÁC NẢM Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp : phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) 2000-2002

BIỂU ĐỐ 3: NỘP NGÂN SÁCH CÁC NÃM 2000-2002

BẢNG 1:   DANH SÁCII MẢU BIỂU BÁO CÁO

BIỂU 1:    BẢNG CÁN ĐỐI KẺ TOÁN CÁC NẢM 2000, 2001.2002 VÀ so SÁNH

BIÊU 2:    KỀT QUÁ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH CÁC NÁM 2000. 2001.2002

VÃ sO Sánh

BẢNG 2′   phàn tích tài chính thông Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân

’    tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) QUA CÁC CHI TIÊU TÀI CHĨNH 76

DĂC TRUNG

BÂNG 3:   HẺ THÔNG CÁC CHÌ TIẺU TÀI CHINH CÁN ÁP DUNG TAI CÒNG

TY VMS VÀ Ỷ NGHĨA THỤC TIẺN

BIẾU 3:    NHÚNG CHÌ TIẾU PHẢN ÁNH KHẢ NÂNG SINH LÒI

BIỂU 4 :   PHẢN TÍCH NGUỎN VỐN VÀ SỬDỰNG vốn NẢM 2002.

MỞ ĐẦU

1. SỰCẲN THIẾT CỦA LUẬN VÀN

Cõng ty Thòng tin Di động ( Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) VMS) là một trong hai cóng ty cung cấp dịch vụ thòng tin di dộng lơn nhát tại Việt nam hiện nay và tiếp tục khổng ngừng lớn mạnh và phát triển. Công ty đă thực sự khảng định vị tri dẫn đầu cùa mìmh bằng chất lượng dịch vụ, bang sự gia tầng nhanh số lượng khách hàng và quan trọng hơn cả là bằng hiệu quả kinh doanh. Với mức tảng trưởng nhanh cà về doanh thu và lợi nhuần, cỏng ty thòng tin di động đã đóng Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) góp một phần không nhò vào ngàn sách Nhà nước, luôn là một trong các đơn vị dẫn đáu về nộp ngàn sách Nhà nước góp phần trong việc phát triển Ngành Bưu chính- Viễn thòng và phát triể’n đất nước.

Bên cạnh những thuân lợi, Công ty phải đương đấu với không ít thách thức trong quá trinh phát triển nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà thị trương viễn thõng đang dần được mở cửa. Để giữ vững vị trí dẫn đầu vé cung cấp Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) dich vụ thòng tin di động ở Việt nam và khổng ngừng lớn mạnh, phát triển tao đà hội nhập có hiệu quà vào lĩnh vực viển thỏng khu vực và thế giới, Công ty phải có đinh hướng kinh doanh đũng đắn, nâng cao hơn nừa hiệu quà sàn xuất kinh doanh, không ngừng hoàn thiên cơ cấu tổ’ chức, hoàn thiện các cóng cụ quàn lý trong đó đặc biệt phái kể đèn còng tác tài chính. Trong thời gian qua, công tác tài chính Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh tai Cóng ty thông tin di động, tuy nhiên còng tác phân tích tài chính còn chưa được chú trọng làm khó khân cho cổng tác đánh giá toàn diện hoạt động sàn xuất kinh doanh và giảm tính chú dộng của các đơn vị cơ sở.

Xuất phát từ thực tế đó, Vấn đề "Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty thòng tin di đóng” đà Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms) được chọn làm Luận van thạc sỹ quản tri kinh doanh với hy vọng góp phán vào việc hoàn thiện một công cụ quan trọng trong qunả lý doanh nghiệp, nàng cao hiệu quả

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)
Luận văn hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty thông tin di động(vms)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart