Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

49.000

Category:

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam

fff


BỘ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

vũ HOÀNG NAM

HOÀN THIỆN PHẦN TÍCH MÔI TRƯỜNG

KINH DOANH CỦA TốNG’CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HẰ NỘI – 2003

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

—– I.) "éS————-

I TRƯƠNG ĐHK . ip

ị 7Í.ĨHŨNGĨIN ĨHƯVIẸN

vủ HOÀNG NAM

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TÔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

LUẬN VÂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN NGÀNH: QTKD CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỤNG

NGUỜI HUỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. ĐINH THỊ NGỌC QUYÊN

<Jì)i xin eâm tín Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam rí)CịS. QĂ. dlỉ <ĩ)àn Qíùn, <Ỵ)(ặĂ. <d&. <ĩ)ình ‘dhị Qlụọe Ịìĩttịèn, C7cV. Qlíjồ (jld 3Chn Qlianh oil eáe giáng nìỉn kháe trững <JỈỘ mÔH (Ịfián trì Qỉoanh. ngíùÍỊL XCJkoa Quân trì 3Chdi doanh, <Dạì họe JCinh tè ‘Quite dán dã giúp dò’ oe khoa họe đê tòi hoàn tỉ lành htận oàn. ‘dôi cũng xiu cám tín 7ị<s. (JcS. ^tìàm <Văn QUuiè (* Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam driíóug XUioa. mu ‘Dụi họe, <7)ạì họe 3Cinh tế Quốe dân ị oà Tĩhạe iij CJ)hụm <7)iìe Qitòug ỊQriứng phòng. Xinh doanh — (Xniìít. nhập khẩu, <dong @jồng. tg Qhè <7)ìệt Qlamị dã góp g dê tôi hoàn thiện luận oàn nàg.

Cĩôi eìỉng xin eàni tín nhĩing ngiíĩỉi thân trong gia dinh oà nhang người hạn ĩĩã giúp iTtí oề tinh thần trong quá trình tôi thựe hiện htậii oàn.

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam <7)0 dĩ tài nghiên eúìi nàg. tà một oấn ĩtềphiìe tạp oề hj. luận oà thựe tiễn nêu niậe dù tòi dã eố gang rẫt nhiều nhưng, luận oán khó tránh khói nhung thiêu iót. <7)ì oăg, tôi rat mong, muốn nhận du ‘tfe nhũìig lị kiên dóng góp dĩ hoàn thiện hon nĩia luận otìn nàg.

76à Qlộỉ, tháng 10 năm 2003

Tôi cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam . Tất cả các tài liệu sử dụng trong luận văn này

đều đã được xuất bản, ban hành công khai và có chỉ dẫn cụ thể hoặc được sử dụng theo sự nhất trí của cơ quan cung cấp.

MỤC LỤC

Các từ viết tắt

Danh mục bảng biêu, hình vẽ, phụ lục

Phần mở dầu

Chương 1. Luận cứ khoa học về phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

  • 1.1. Mỏi Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam trường kinh doanh của doanh nghiệp và phân tích môi trường kinh doanh

của doanh nghiệp

  • 1.2.    Quan điểm về vai trò của môi trường kinh doanh và xu hướng phân tích môi

trường kinh doanh

1.3. Tính tất yếu và nội Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam dung chủ yếu của hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 2. Thực trạng phân tích môi trường kinh doanh của Tòng công ty

Chè Việt Nam

2.1 Giới thiệu khái quát ngành chè Việt Nam và Tổng Công ty Chè Việt Nam

  • 2.2.    Thực trạng phân tích môi trường kinh doanh của Tổng cty Luận văn hoàn thiện phân

tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam Chè Việt Nam

Chương 3. Hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của Tông Công ty Chè Việt Nam…. 50

3. Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam 2.1 .Giải pháp thứ nhất: Đổi mới quan điểm định hướng của lãnh đạo

Tổng Còng ty trong phân tích môi trường kinh doanh

  • 3.2.2.  Giải pháp thứ hai: Đổi mới tổ chức hệ thống phân tích môi trường

kinh doanh của Tổng Công ty

  • 3.2.3.  Giải pháp thứ ba: Sử dụng phương pháp khoa học trong phân tích

môi trường kinh doanh của Tổng Công ty

  • 3.2.4.  Giải pháp thứ tư: Tảng cường đào tạo, bổi dưỡng Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam đội ngũ cán bộ

quản lý của Tổng Công ty Chè Việt Nam

Kết luận

Phụ lục

Danh mục tài liệu tham khảo

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam
Luận văn hoàn thiện phân tích môi trường kinh doanh của tỏng công ty chè việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart