Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

52.000

Category:

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

fff


Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

TRỊNH DUY HUYỀN-

HOÃN THIỆN PHƯƠNG THỨC TRẢ LƯƯNG LINH HOẠT CHO LAO DỘNG DỊCH vụ KÝ THUẬT DẤU KHÍ THUỘC TỔNG CÔNG ĩĩ DẤU KHỈ VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẼ’

HA NÒI – 2004

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

Chương 1: cơ SỎ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG THỨC TRẢ 8 LƯƠNG

LINH HOẠT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 • I – TIÊN LƯƠNG VÀ PHƯƠNG THỨC TRẢ LƯƠNG LINH HOẠT 8

 • 1.1 – Khái niệm tién lương

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam 8

 • 2.3.2-  Xác định chức danh còng việc hoặc loại lao động là đòi tượng 29 trà lương linh hoạt Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam

 • 2.3.3-  Xác định các mức lao động linh hoạt và dem giá tiền lương linh 30 hoạt

 • 2.3.4-  Xác định các mức lương và hình thức giao khoán tiền lương linh hoạt 31

 • 2.3.5-  Xảy dựng cơ chẻ’ quản lý lao động-lién lương đe thực hiện 32 phương (hức trà lương linh hoạt

n – KINH NGHIỆM THỰC hiện phương thức trả lương 33 LINH HOẠT CỦA MỘT số TẬP ĐOÀN DẨU KHÍ TRÊN THẾ

GIỚI

 • 2  Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ

thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam – Tập đoàn PETRONAS (Malaysia)

 • 3 – Tập doàn SIMOPEC (Trung Quốc)

 • 4 – Những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện phương (hức (rã 36 lương linh hoạt cùa các tập doàn dầu khí nước ngoài

III – Sự CẨN THIẾT ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC TRÀ LƯƠNG 38 LINH HOẠT CHO LAO ĐỘNG DỊCH vụ KỸ THƯẬT DẤƯ KHÍ THƯỘC TỔNG CÔNG TY DẨU KHÍ VIỆT NAM

Chưoiig 2: PHẢN TÍCH THựC TRẠNG ÁP DUNG PHƯƠNG 41 THỨC Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam TRẢ LƯƠNG LINH HOẠT CHO LAO ĐỘNG DỊCH vụ KỶ THUẬT DẨƯ KHÍ THUỘC TổNG CÔNG TY DẨƯ KHÍ VIÉT

NAM

I – KHÁI QUÁT VỂ TỔNG CỒNG TY DẨư KHÍ VIỆT NAM

II- MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOAT ĐỘNG DICH vụ KỸ

THUẬT DẦL’ KHÍ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHƯƠNG THƯC TRÁ LƯƠNG LINH HOẠT

1 -Vị trí cùa hoạt dộng dịch vụ kỹ thuật dầu khí

 • 2- Những dặc điểm cùa hoạt động dịch vụ kỹ thuật dầu khí Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam có ảnh 46 hưởng den phương thức trả lương linh hoạt cho lao dộng dịch vu kỳ thuật dầu khí

thuật dầu khí

III – PHẢN TÍCH THỰC trạng áp dụng phương thức trả 51 LƯƠNG LINH HOẠT CHO LAO ĐỘNG DỊCH vụ KỸ THUẬT DẨƯ KHÍ Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam THUỘC TỔNG CỎNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

 • 1 – Các diéu kiẻn đẻ thực hiẻn phương thức trả lương linh hoạt cho các 51 chức danh cóng việc dịch vụ kỳ thuật dầu khí của Tổng công ty dáu

khí Viột nam

 • 2 – Xác định chức danh cổng việc và loại lao động được trả lương linh 52 hoạt

  • 2.1-  Các chức danh cỏng việc trên tàu dịch vụ kỹ thuật dáu khí            53

  • 2.2-  Các chức danh cỏng viôc vé khoan, khai thác dàu khí trỏn giàn 56 khoan Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật

3

dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam cố dịnh ngoài biến

 • 2.3- Các chức danh cổng việc kiểm tra, lắp ráp, sừa chữa cỏng trình 58 dầu khí dưới biên

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam khí dưới hiẻn

 • 4  – Xác định đơn giá tién lương và mức lương linh hoạt của các chức 68 danh cỏng việc dịch vụ kỹ thuật dầu khí

 • 5  – Quy chế giao khoán tiổn lương và công tác quàn lý lao dộng-tién 75 lương đói với các công việc dịch vụ kỹ thuật dáu khí

 • 5.1 – Vé cơ chê quàn lý lao động-tiền lương                                75

 • 5.2 – Vé quy chế giao khoán tiền lương                                  77

 • 5.3  – Vé thoả ước lao dộng tàp thổ cùa các Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam đơn vị dịch vụ kỹ thuật dáu 86 khí

IV – MỘT SỐ NHẬN XÉT VỂ PHƯƠNG THÚC TRẢ LƯƠNG LINH 88 HOẠT CHO LAO ĐÔNG DỊCH vụ KỸ THUẬT DẨU KHÍ

 • 1 – Những thành công trong quá trình thực hiện phương thức trà lương 88 linh hoạt đời với lao động dịch vụ kỷ thuât dáu khí

 • 2  – Một sỏ điểm tổn tại trong quá trình thực hiên phương thức trà 91 lương linh hoạt cho lao dộng dịch vụ kỹ thuật dấu khí

Chương 3: MỘT Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam số QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC 94 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÙA PHƯƠNG THỨC TRẢ LƯƠNG LINH HOẠT TẠI TỎNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

I – MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG NHẢM PHÁT HUY 94 uư THẾ CỦA PHƯƠNG THỨC TRẢ LƯƠNG LINH HOẠT TẠI TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

I – TiÊp tục sử dụng ticn lương là cóng cụ hữu hiẹu cùa quàn lý nguón nhân lực 94

 • 2- Xúc liÊ’n tính thị trường cùa các nguổn cung ứng và Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam các nhu cầu về 95 lao động có chất lượng cao cả trong nước và quốc lẻ

 • 3-  Bào dàm hài hoà, thóng nhất và hiệu lực giữa chính sách diêu tiết, 98 dinh hướng vĩ mò cùa Chính phù với chính sách quản lý vi mô của doanh nghiệp

 • II – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẦM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG 100 CAO

HIỆU QUÀ CỦA PHƯƠNG THỨC TRÀ LƯƠNG LINH HOẠT TAI TỔNG CỎNG TY DẨU KHÍ VIỆT NAM

 • 1- Hoàn thiên các diéu kiẻn và yêu cẩu để thực hiện Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam phương thức trả 100 lương linh hoạt

 • 2-  Quán triệt cỈỊât chẽ các nguyên tắc cùa tổ chức tién lương nhầm 106 tâng cường hiệu quả tích cực cùa lien lương linh hoạt

 • 3- Áp dụng phương thức trà lương linh hoạt phải đổng thời với cái tiên 110 cơ chế quản lý và nàng cao nàng lực diều hành cáp Tổng còng ty

 • 4- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quà công lác đào tạo, bối dường nhản 113 lực dầu khí

 • 1  Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ

thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam – Với Tổng công ty dầu khí Việt nam

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam
Luận văn hoàn thiện phương thức trả lương linh hoạt cho lao động dịch vụ kỹ thuật dầu khí thuộc tổng công ty dầu khí việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart