Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

54.000

Category:

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

fff

1267


BỘ GIÁO DỤC VẲ ĐẲO TẬO TRƯỜNG ĐẠI HọG kinh tế quốc dân

BOUNNA HANEXINGXAY

HOÀN ĨHẵỆIM OUÀN LÝ NHÃ Nirớc vì ĩnmc MẠI ĨRỄN B|Ẵ BẦN TỈNH KHĂM MUỘN NITÓT CHDCND LÀO

LUẬN VĂN TÍỈẠC SỸ KÍNH TẾ THƯƠNG MẠI

CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ THƯƠNG MẠI GIẢO VIÊN HƯỞNG DẪN: PGS. TS. NGUYỄN DUY BỘT

HÀ NỘĨ – 2003

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BOUNNA HANEXINGXAY

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ Nước VẾ THƯƠNG MẠI TRẼN ĐỊA BÀN TỈNH KHĂM MUỘN NƯỚC CHOCND LÃO

LUẬN VĂN THẠC SỶ KINH TẾ THƯƠNG MẠI

Chuyên ngành : Kinh tế thương mại

Giáo viên hướng dẫn : PGS. TS. Nguyễn Duy Bột

NỆIAPH1 Nil ĐNỌH1 wyi 3Nnai-rt,< cồm 3ÓH JVff ‘

/|26?


MỤC LỤC

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ

NHÀ NUỚC

VỀ HOẠT ĐỘNG THUƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH

 • 1.1.1.2………………………………………………………………………………….

Thương mại nhiều thành phần và cạnh tranh

 • 1.1.   2 Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào . Các công cụ và phương pháp chung của quản lý Nhà nước về

thương mại

 • 1.1.2.1 ………………………………………………………………………………….

Các công cụ quản lý của Nhà nước về thương mại

 • 1.1.2.2 ………………………………………………………………………………….

Phương pháp chung quản lý Nhà nước về thương mại

 • 1.2. VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NUỠC VỀ THƯƠNG

MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 • 1.2.1. Vai trò quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại trên địa bàn

tỉnh

 • 1.1.2.1 ………………………………………………………………………………….

Quản lý Nhà nước về thương Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào mại trong cơ chế thị trường

1.2.3 Hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại

 • 1.2.3.1 Chính phủ : quyền hạn và nhiệm vụ trong quản lý thương mại. .33

 • 1.2.3.2

thương mại: tổ chức và nhiệm vụ

 • 1.2.3.3

máy quản lý thương mại ở địa phương

 • 1.3. NHŨNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA VIỆT NAM VỀ Đổi MỚI QUẢN Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH vục THƯƠNG MẠI VÀ KHẢ

 • 1.3.1. Một số kinh nghiệm trong cóng tác quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại ở Viột Nam có thể vân dụng vào công tác quàn lý Nhà nước về

thương mại ở tỉnh Khăm Muộn

 • 1.3.1.1. Vé nhiệm vụ, quyền hạn của S ơ thương mại trong quàn lý

Nhà nước ::

 • 1.3.1.3 Mốì quan hộ giữa sở thương mại với chi cục Luận văn hoàn thiện

quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào quản lý thị trường, với uỷ ban nhân dân tỉnh

1.3.1.4. Tăng cường hợp tác quốc tế và học tập kinh nghiệm của các nước công nghiệp phát triển

 • 1.3.2.2 …………………………………………………………………………………

Lựa chọn hình thức và phương thức kinh doanh Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân

chủ nhân dân lào thích hợp

 • 1.3.2.3 …………………………………………………………………………………

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

thị trường, bạn hàng, mật hàng

 • 1.3.2.6 Kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện cổ phần hoá, tư nhân hoá. 43

thuộc………………………………………………..:44 Luận văn hoàn thiện quản lý

nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

 • 1.3.2.9 …………………………………………………………………………………….

Về sự lành đạo của Đảng, dân chủ hoá tại doanh nghiệp 45 CHUƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NUỚC VỀ46 THUƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHẢM MUỘN – CHDCND LÀO46

 • 2.1.7. Tài nguyên khoáng sản: Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào . 52

 • 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TÊXÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG

THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH KHĂM MUỘN

 • 2.2.1.1. Tăng trưởng kinh tế

  2.2.1.2. Cơ câu kinh tế từng bước có sự chuyển dịch theo hướng tích

  cực, tuy nhiên sự chuyển Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào dịch đó còn


rất châm và chưa vững chắc

2.2.1.5 Thực trạng những vấn đề xã hội

 • 2.3. THỤC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NUÓC VỀ HOẠT ĐỘNG THUƠNG

MẠI TẠI TỈNH KHẢM MUỘN

 • 2.3.1.  Cơ chế quản lý thương mại trên địa bàn tỉnh Luận văn hoàn thiện quản

lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào

 • 2.3.2.  Chính sách và công cụ quản lý thương mại trên địa bàn tỉnh Khãm

Muộn trong thời gian qua

23.2.3 Quản lý Nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu

 • 2.3.4. Đánh giá chung quản lý Nhà nước về thương mại ở tỉnh Khâm

muộn

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhan dân lào CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN


THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Ở TỈNH KHĂM MUỘN

 • 3.1 BỐI CẢNH QUỐC TÊ’ VÀ TRONG NUÓC CÓ ẢNH HUỞNG TỚI PHÁT

TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH KHÁM MUỘN

 • 3.1.1.2. Quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam – giữa tỉnh Khăm Muôn

(Lào) và tỉnh Quáng Bình (Việt Nam)

 • 3.1.2. Bối Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn

tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào cảnh trong nước

 • 3.3. HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NUỚC VÊ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG

MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHẢM MUỘN

 • 3.3.1.3  Hoàn thiện chính sách phát triển các khu thương Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào mại tự do của

Lào

 • 3.3.1.4  Hoàn thiện việc xử lý mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại

với bảo hộ sản xuất trong nước

 • 3.3.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Sở thương mại tỉnh Khăm

Muộn

 • 3.3.3. Hoàn thiện công cụ quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại.

………………………………………………………………………….. 111

 • 3.3.3.1………………………………………………………………………………..

Hoàn thiện về chiến lược phát triển thương mại Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân

lào :

 • 3.3.3.2………………………………………………………………………………..

Hoàn thiên về quy hoạch phát triển thương mại:

3 3 3 3 Hoàn thiên về cônp tác kế hoach nhát triển thương mai

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào
Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh khăm muộn nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart