Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

53.000

Category:

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

fff

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích

fff

BỘ GĨÁO DỤC VÃ ĐÀO TẠO TSỨỜteG ĐẠI HỌC KINH TE QUÔC DẨN

NGUYÊN XCÁN TƯỜNG

HOÀN THIỆN

QUÁN LÝ TẲĨ CHĨNH TRONG CÁC

THỤNG TÂM KĨÊM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KHI CHUYÊN SANG HOẠT ĐỘNG THEO

LOẠI HỈNH DOANH NGHIỆP CÔNG XCH

LUẬN ẨB THẠC SỈQUÃN ĩ 21 KISIi DOANH

HẰ NÔI-2000

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN

NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

HOÀN THIỆN

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHI CHUYỂN SANG HOẠT ĐỘNG THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH

LUẬN ÁN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

OẠI HỌC KTQ

TRUNG Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích TÂM THÒNG TIN ĩTỊĨỊ-HN

( HUYÊN NGÀNH       : QUẢN TRỊ KINH DOANH CN&XDCB

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS.TS vú PHÁN

NỘI, NÁM 2000

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNGI

NỘI DUNG VÀ YÊU CÂU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA

DƠN VỊ Sự NGHIỆP CÓ THU KHI CHUYỂN THÀNH

DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH

 • 1.1    Đơn vị sự nghiệp có thu và doanh nghiệp công ích trong Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích hoạt động sự

nghiệp  ở nước ta.

 • 1.1.1  Hoạt dộng sự nghiệp và loại hình đơn vị hoạt động sự nghiệp ở nước

ta.

 • 1.1.4  Những dặc điểm khác nhau giữa doanh nghiệp công ích và đơn vị sự

nghiệp có thu.

 • 1.1.5  Điêu kiên dể chuyển từ loại hình dơn vị sự nghiệp có thu sang loại

hình doanh nghiệp Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích công ích.

 • 1.2    Nội dung quàn lý tài chính đơn vị sự nghiệp có thu vàdoanh nghiệp

công ích.

l .2.1  Thực chất và nội dung quản lý tài chính doanh nghiệp.

 • 1.3    Nội dung và yêu cầu đối với việc hoàn thiện quản lý      tài Luận văn hoàn thiện

quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt

động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích chính      khi

chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu sang loại hình doanh nghiệp công

ích.

27


 • 1.3.2  Nội dung và yêu cầu hoàn thiên quản lý tài chính khi chuyển từ đơn vị

sự nghiệp có thu thành doanh nghiệp công ích.

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ỏ CÁC

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỶ THUẬT AN TOÀN THUỘC

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích BINH VÀ XÃ HỘI.

 • 2.1    Những đậc diểm kinh tê’ kỹ thuât của Trung tâm kiểm định kỹ thuật 31 an toàn có

liên quan đến quản lý tài chính.

 • 2.1.1  Khái quát sự hình thành và hoạt động của các Trung tâm kiểm định

kỹ thuật an toàn.

 • 2.1.2  Những đặc điểm kinh tê’ kỹ thuật của hoạt động kiểm định kỹ thuật an

toàn có liên quan đến hoàn thiện quản lý tài chính.

 • 2.2    Thực trạng quản lý tài chính Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích ở các Tiling tâm kiểm dịnh kỹ thuật an

  <<<123>>>

  toàn Bô Lao đông Thương binh và Xã hội.

  43

  2.2.1 Công tác xây dựng kê’ hoạch tài chính

  43

  2.2.2 Tổ chức bộ phận tài chính.

  47

  2.2.3 Quản lý kinh phí và tài sản.

  48

  2.2.4 Cơ chê’ quản lý thu chi tài chính.

  49

  2.2.5 Cơ chê’ phân phối thu nhập.

  53

  2.2.6 Phân tích đánh giá hiệu quả tài chính.

  56

 • 2.3 Tồn tại và Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích nguyên nhân tổn tại trong quản lý tài chính ở Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn 63

cần phải hoàn thiện dể chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công

ích.                                                                     63

 • 2.3.1 Những tổn tại.

 • 2.3.2 Nguyên nhân của những tổn tại.                                         65

CHƯƠNG III

MỘT só GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHI CHUYỂN SANG HOẠT ĐỘNG THEO LOẠI HÌNH

DOANH NGHIỆP

CÔNG ÍCH

67

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ

thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh

 • 3.6 Hoàn thiên bộ máy Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các

tr^inr tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chimển samr hoạt độmr theo loại

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU Tham khảo

PHẦN MỎ ĐẦU

1/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI.

Từ khi nước ta thực hiên đổi mới cơ chế quản lý kinh tế chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nến kinh tế thị trường có sự quân lý của Nhà nước Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích . Nhà nước dã giảm dần sự bao cấp cho hoạt động sự nghiệp, thực hiện xã hội hoá hoạt động sự nghiệp đòi hỏi các dơn vị thực hiện hoạt động sự nghiệp cần phải thay đổi phương thức hoạt động cho phù hợp với cư chế mới.

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn hiện nay đang hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu – loại hình đơn vị hoạt động sự nghiệp quá độ trong quá trình chuyển dổi cơ chế quản lý kinh Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích tế của nhà nước, loại hình dơn vị này hiên nay còn nhiều tổn tại và sẽ được thay thế bởi loại hình doanh nghiệp công ích phù hợp đặc điểm hoạt động của hoạt dộng kiểm định kỹ thuật an toàn và cơ chế quản lý kinh tê’ dang thay đổi ở nước ta.

Việc chuyển dổi loại hình hoạt đông tạo nên nhiều sự thay đổi trong quản lý nói chung và quản lý lài chính nói riêng. Hoàn thiện quản lý lài chính khi chuyển các đơn vị Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích sự nghiệp có thu sang loại hình doanh nghiệp công ích hiên nay đang là vấn đề được các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có thu quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa đó tôi chọn đề tài : "Hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tám kỉẻm định kỹ thuật un toàn khi chuyên sang hoạt dộng theo loại hình

doanh nghiệp công ích" làm dề tài của luận án thạc sĩ quản lý kinh doanh.

2/ MỤC ĐÍCH Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích NGHIÊN cứu.

– Hê thống hoá những vấn đề lý luân cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp vổ dơn vị sự nghiệp có thu và doanh nghiệp công ích.

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích
Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính trong các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khi chuyển sang hoạt động theo loại hình hoạt động doanh nghiệp công ích
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart