Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

Add your review

Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

fff

Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

fff


BỘ GJ ÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO

TRưỜNG ĐẠI HỌC K1NH TÊ QUỐC DÂX HẦ NỘI

NGUYỄN r: : THUÝ

HẰNG

K?ÀN THIỆN OUÃN ĨK| níu THỤ SẢN PHÀN à í;Ị’,C n ỒNG THÉP XÂY ĐỰNG NGHỆ AN

.Ă ÌS 3 Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công

HẠC ‘Ỳ QƯẢn trị k


ty ống thép xây dựng nghệ an

TV * "At ì

LÒI CẨM ƠN

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận vàn, tôi dã nhận dược sự giúp dỡ, chì háo hết sức tận tình và trách nhiệm cùa các thầy, cô giáo Khoa Kinh doanh Thương mại, Phòng Quân lý dào tạo dại học và sau dại học, Công ty ống thép .vây dựng Nghệ An no’i tôi công tác, và dặc hiệt là Phó giáo sư – Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an Tiến sỹ Nguyễn Duy Bột – người hướng dần khoa học cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Mặc dù dã có nhiều cố gắng, song dây là một dề tài khó, với trình dộ và thời gian có hạn nên luận vân không tránh khỏi còn có một số hạn che. Tói rất mong nhận dược sự góp ý cùa quý thầy cò, những người quan tám dè dê tài dược hoàn thiện lum.

MỤC LỤC

Phấn mở đáu

Chương 1: Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an Lý luận chung về quán trị tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4 trong nên kinh tế thị trường

 • 1.3. Các nhân tò ảnh hường đôn liêu thụ sân phẩm và quán trị liêu thụ sán phẩm cùa Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an 29 doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng quán trị tiêu thụ sân phẩm o Công ty ong thép xảy 36 dựng Nghệ An

 • 2.1.2.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu lổ chức của còng ly

 • 2.1.2.2.  Cơ cấu tổ chức

  • 2.2. Thực trạng quàn trị tiêu thụ sân phẩm ở Công ly ống thép xây dựng Nghệ Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an An 41

   • 2.2.1.                                           Đặc diêm hoại động sãn xuất kinh

doanh và liêu thụ sản                 phẩm của Công ly 41

 • 2.2.1.1.  Kết quá hoạt dộng tiêu ihụ sàn phẩm giai đoạn 2(X) 1 – 2003            43

 • 2.2.1.2.  Phân lích thực trạng hoạt dộng tiêu thụ sân phẩm theo lừng liêu chí 47

 • 2.2.2. Thực trạng quản trị tiêu thụ sãn phẩm ở Công ty óng Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an thép xây dựng Nghệ 54

 • •  Thực trạng cõng lác quan trị xây dựng chiến lược và kéhoạch liêu thu 56

 • 2.3. Đánh giá hoạt động quàn trị tiêu thụ sân phàm Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an ờ Còng ty óng thép xây dựng 63 Nghệ An

Chương 3: Giâi pháp hoàn thiện quản tri tiêu thu sán phẩm ó ( ông ty õng 66 thép xây dựng

Nghẹ An

 • 3.1. Dự báo thị trường sân phẩm ỏng thép và phưưng hướng hoàn thiện quan tri liêu 66 thụ sân pháin óng thép của công ty trong thòi gian lới

 • 3.1.1. Dự báo lình hình thị trường trong thời gian tới                               66

 • 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quán trị tiêu thụ sàn phẩm óng thép cùa cong ty 67 Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

 • 3.2. Giãi pháp hoàn thiện quàn trị liêu thụ sân phẩm ở Công ty óng thép xây dựng 68 Nghệ An

 • 3.2.1. Hoàn thiện công lác hoạch dịnh chiên lược phát triển săn phẩm mới. da dạng 69 hoá sân phẩm

 • 3.2.2.  I loàn thiện công tác lập kê hoạch tiêu thụ sán phẩm                              71

 • 3.2.3. Tăng cường cõng lác kiêm tra hoạt động nghiên cứu thị trường                   72

 • 3.2.4. Tổ chức thực hiện kê hoạch liêu thụ sân phàm và lãng cường thực hiện các 75 hoạt dộng xúc liên khuyéch Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an trương sán phẩm

3.3. Điều kiện dẻ thực hiện các giai pháp hoàn thiện hoạt động quan trị liêu thụ sán 81 phẩm

 • 3.3.1.

Chiến lược liêu thụ sân phàm

Kẽt luận

88


Danh mục tài liệu tham kháo                                                       90

DANH MỤC’ BÀNG BlÉl. so Hố. HÌNH VẼ

Ký hiệu                          Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở

công ty ống thép xây dựng nghệ an Tèn bảng biểu                           Trang

Hình 1.1 Các bước trong quá trình thiết kế và tổ chức lực lượng bán 23 hàng

Hình 1.2   Những phương án kênh phân phôi

Hình 1.3   Cơ cấu vùng (lịa lý

Hình 2.1 Bộ máy lổ chức của Cóng ty óng thép xây dựngNghệ An

Báng 2.1   Chúng loại sàn phẩm cùa Công ly

Báng 2 Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an .2              Kết quá tiêu thụ sàn phẩm giai đoạn 2001-2003

Báng 2.3   Kết quá tiêu thụ theo tiêu chí sân phàm

Biếu 2.1    Tốc độ phát triển sân lượng ticu thụ qua 3 năm 2001-2003

Biẻu 2.2.   Tóc dộ lâng trưởng của từng loại sán phẩm

Bang 2.4   Kết quà tiêu thụ theo từng chủng loại sàn phẩm

Biểu 2. Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an

3              Bicu dổ tiêu thụ theo từng chùng loại sàn phẩm

Bảng 2.5   Doanh thu liêu thụ sân phẩm theo tiêu thức dịa lý

Biêu 2.4    Biẻu dó doanh thu tiêu thụ theo liêu thức dịa lý

Biểu 2.5 Tý trọng tiêu thụ sân phẩm theo tiêu thức dịa lý giai doạn 53 2001-2003

Hình 2.2 Kênh phân phôi sàn phẩm của Công ty ông thép xây dựng 59 Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an Nghệ An

Hình 2.3 Kênh phân phối theo cơ cấu vùng dịa lý                                60

Báng 3.1 Các chi tiêu kế hoạch giai đoạn 2004 – 2006                            68

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an
Luận văn hoàn thiện quản trị tiêu thụ sản phẩm ở công ty ống thép xây dựng nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart