Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

52.000

Category:

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

fff

, a. -».»<-1 a»i.–rr.v-Í :z c—X?.;.


6552■1.-RƯỜNG HỌC KĨNH TÊ QUỎC DẦN

♦ * ♦


NGUYỀN NGỌC CƯƠNG


HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỚ PHẤN

HÀNG HẢI VIỆT NAM

LUẬN VÃN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hà Nội, Năm 2011

8—MMMW—ỊỊ— Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam ạy—lyMBIMBIWMv»rt»í>tó-*í>«»a.-«iOaỳẬ

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT DANH MỤC BẢNG BIÉU TÓM TÂT LUẬN VÀN

LỜI MỞ ĐẢU

CH L ONG 1: LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH

NGHIỆP

 • 1.1.4. Vai trò của Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương

mại cổ phần hàng hải việt nam quy chế trả lương:

 • 1.3.4. Nguồn hình thành và sử dụng Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại

ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam quỹ lương:

 • 1.4.1. Thành lặp Hội đồng/Tổ/nhóm (từ đây gọi Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam là hội đồng) xây dựng

QUV chế trả lươne:

Chương 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG QUY CHÉ TRẢ LƯƠNG TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHẰN HÀNG HẢI VIỆT NAM

 • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triền

 • 2.1.2.  Sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược, giá trí cốt lõi và cam kết hành động ..30

  • 2.2. Phân tích các yếu tố ãnh hưởng đến việc Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam xây dựng Quy chế trã lương31

   • 2.2.1. ……………………………………………………………………………………………

Các yêu tố khách quan

 • 2.3. Phân tích thực trạng quy chế trà lương tại Ngân hàng thương mại

cồ phần Hàng Hải Việt Nam

 • 2.3.5.  Nguồn hình thành và sử Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân

hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam dụng quỷ lương:

Chương 3: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN HÀNG HẢI Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam VIỆT NAM

 • 3.1. Phương hưó’ng hoạt động của Maritime Bank trong thời gian tới. 76

 • 3.2. Phương hướng hoàn thiện quy chế trà lương tại Ngân hàng thương

mại cổ phần Hàng Hài Việt Nam

 • 3.2.6. Chế độ phụ cấp: Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam 84

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỦ VIẾT TẤT

<<<123>>>

BHXII

: Bảo hiêm xã hội

CBNV

: Cán bộ nhân viên

ĐG

: Đơn giá

KPI

: Chỉ Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam sô đánh giá hoàn thành công việc

HĐLĐ

: Họp đồng lao động

LCB

: Lương cơ bản

LK.D

: Lương kinh doanh

LKDBS

: Lương kinh doanh bổ sung

NLĐ

: Người lao động

NHDN

: Ngân hàng doanh nghiệp

NHDNL

: Ngân hàng doanh nghiệp lớn

NHCN

: Ngân hàng cá nhân

MSB/Maritime Bank: Ngân hàng thương mại cồ phần Hàng Hài Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam Việt Nam

<<<123>>>

PC

: Phụ cấp

QL

: Quỹ lương

TMCP

: Thương mại co phần

TL

: Tiền lương

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam
Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart