Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

50.000

Category:

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

fff

QUỐC ANH          LUẬN VẢN THẠC SỸ KINH TẺ           Hà Nội, Năm 2012


BẹNÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNCAẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÙIQUÓC ANH

HOÀN THIẸN QUY CHÉ TRA LUONG TẠI

TÔNG CÔNG TY DIỆN LỤC DÂU KHÍ VIẸT NAM

LUẬN VẢN THẠC SỶ KINH TẾ


Hà Nội, Năm 2012

LỜI CAM ON

Trước hết tòi xin chân thành cam ưn PGS. TS Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam Trần Xuân cầu đà toàn tàm, tận tinh hướng dản, chi hao, dưa ra nhừng gợi mơ quý báo trong suốt quá trình triẻn khai thực hiện luận văn này.

rỏi cùng xin chân thành cam ơn Bà Nguyền Thu Hạnh – Phó trương ban Tò chức nhân sự cua Tỏng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam vã Bà Trịnh Kim Thoa – Phó trương phong, Ban Tỏ chức nhản sự, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đà hỗ trợ, giúp tòi về số liệu Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam , nghiệp vụ và nhừng ý tương đóng góp thiết thực trong Luận văn.

Xin chân thành cam ơn!

CỌNG HỎA XÂ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỜI CAM ĐOAN

1 lọ và tẻn tác gia

Sinh năm Mà học viên

Đê tài Luận văn


Bui Quốc Anh

15/12/1985

CH 190409

Hoàn thiện quy chế tra lương tại Tống công ty Điện lực Dầu khí Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng

Luận văn trẽn là kết qua nghiên cửu dộc lặp cua riêng tòi, trên cơ sờ phàn tích đánh giá tình hình từ cơ sờ sổ liệu được sự cho phép cua Tông công ty Điện lực Đẩu khí Việt Nam. Các nội dung được trích dần trong luận văn cỏ nguồn gỏc rò ràng và có chú thích cụ thẻ.

Nếu vi phạm lơi cam doan này, lõi xin chịu hoãn toàn trách nhiệm theo quy định cua Trường Đại học Kinh tế Quốc Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam dân Hà Nội./.

Hà Nội, ngày thảng 10 nàm 2012

Học viên

Bùi Quốc Anh

MỤC LỤC

<<<123>>>

Trang

Lời cam ơn

i

Lời cam đoan

ii

Mục lục

iii

Danh mục chừ viết tảt

V

Danh mục bang số liệu

vi

Danh mục hình, biêu

vii

Lời mơ đầu

I

Chương I Sự cân thièt phai hoãn thiện Quỵ chẽ tra lương trong doanh nghiệp 4

1.1

Khái niệm về tiền lương Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty

điện lực dầu

khí việt nam , chức nâng, các yếu tố anh hương

4

1.1. í

Khái niệm

4

1.1.2

Chức nâng vả các nhàn tổ anh hương lởi tiên lương

6

1.2

Khái niệm, nội dung cơ ban cua quy chế tra lương

8

1.2.1

Khái niệm

8

1.2.2

Nội dung cơ ban Quy chẽ tra lương

9

1.3

Nhân tổ tác dộng đến Quy chẻ tra lương trong doanh nghiệp

18

1.3.1

Chính sách tiền lương cua nhà nước Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng

công ty điện lực dầu khí việt nam

18

1.3.2

Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

20

1.3.3

Các yếu tố nội tụi cua doanh nghiệp

21

1.4

Kinh nghiệm một số dơn vị

23

1.4.1

Cưu long JOC

23

1.4.2

l ong công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)

24

1.4.3

l ông công ty Phán bón và I lóa chất Dầu khí (PVFCCo)

24

1.5

Sự cân thiết phai hoãn        thiện quy chê tra lương

26

1.5.1

Sự cản thiết phai hoànthiện quy Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công

ty điện lực dầu khí việt nam chế tra lương trong DN  26

1.5.2

Sự cản thiết phai hoàn thiện quy chẽ tra lương tại PV Power

26

Chương 2 Phàn tích Quy chè tra lương tại Tỏng cóng ty Diện      lựcDâu khí Việt _

Nam                                 ‘

28

2.1

Nhừng đặc diêm chu yêu cua Tỏng công ty anh hương tời quy chè tra lương

2.1.1

Quá trình hình thành và phát triển

28

2.1.2

Dặc diêm ngành nghề, kết qua san xuất kinh doanh

29

2.1.3

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam Cơ

cấu tỏ chức, hiện trạng nhàn lực

32

Chương 3 Một sô giai pháp và kiên nghị nhảm hoàn thiện Qu> chè tra lương tại Tông công ty Diện lực Dầu khi Việt Nam

Luận văn  Hoàn thiện hệ thống thang bang lương

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khao

Phụ lục 1 Phiêu hoi

Phụ lục 2   Kct qua diêu tra

Phụ lục 3   Hệ thống chức danh

Phụ lục 4   1 lường dẫn đảnh giá giá trị công việc

Phụ lục 5   Phương pháp Phân ngạch lương

Phụ lục 6   Quy chế tra lương hiện hành cua Tông Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại

Phụ lục 7   Dánh giả giá trị công việc theo HAY

Phụ lục 8   The mục tiêu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam
Luận văn hoàn thiện quy chế trả lương tại tổng công ty điện lực dầu khí việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart