Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

Add your review

Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

fff

Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

fff

Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

fff

Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

fff

Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

fff

TRƯƠNG DẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN

,          ——J "<>*'<?» ——–

MAI THỊNGOC

HUV OỘNG VỐN OHG PHÁT TRIỀN NHỈÊH LIỆU SINH HỌC ĨẠÌ TẬP tìOAN DẤU KHÍ QUỐC GIA ViỆt nam đến nồm 2025

LUẬN VĂN THẠC SỈKINHTẾ

ÍÍ.À MH, NÃM 2011

CAM KÉT

Tôi xin cam kết rằng nội dung cùa bản Luận văn này Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025 chưa được nộp cho bất kỳ một chương trình cấp bằng cao học nào cũng như bất kỳ một chương trình đào tạo cấp bẳng nào khác.

Tôi cũng xin cam kết thêm rẳng bàn Luận văn này là nỗ lực cá nhân cùa tôi. Các kết quả, phân tích, kết luận trong Luận văn này (ngoài các phần được trích dẫn) đều là kết quả làm việc của cá nhân tôi.

Học viên ký tên

LỜI CẢM ƠN

Tôi Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025 xin chân thành càm ơn các thầy cô trong khoa Kinh tế phát triền đă giúp đờ và hướng dần tôi ưong thời gian tôi học tập tại trường, đặc biệt tôi xin càm ơn sự giúp đờ tận tình cùa thầy giáo TS.Lê Quang Cảnh – giáo viên trực tiếp hướng dẫn, góp ý và giúp đờ tôi xây dựng và hoàn thiện luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị trong Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí, Tập đoàn Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025 Dầu khí Việt Nam, Công ty cồ phần hóa dầu và nhiên liệu Dầu khí và toàn thề các đồng nghiệp của tôi tại các công ty đà giúp đỡ tôi trong việc cung cấp số liệu, lài liệu và góp ý cho lôi hoàn thành luận văn này.

Chuyên ngành Kinh tế phát triển

MỤC LỤC

PHẢN MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1. NHỮNG VÁN ĐÈ cơ BẢN VÈ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ

HUY ĐỘNG VÓN ĐÉ PHÁT TRIỀN Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025 NHIÊN LIỆU SINH HỌC

 • 1.1.  KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CÙA NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI sự PHÁT 5

TRIỂN KINH TẾ………………………………………………………………………………………

 • 1.1.2.3.  Lợi thế của Việt Nam trong việc phát triển nhiên liệu Luận văn huy động vốn cho

phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025 sinh học

 • 1.2.  HUY ĐỘNG VÓN ĐÊ PHÁT TRIỀN NHIÊN LIỆU SINH HỌC TẠI VIỆT 11

NAM………………………………………………………………………………………………………

 • 1.2.4.    Kênh huy động vốn dầu tư đối vói doanh nghiệp 15 Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025

 • 1.3.  KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH 26

HỌC …………………………………………………………………………………………………….

 • 1.3.1.     Kinh nghiệm cùa Brazil Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025 26

 • 1.3.2.    Kinh nghiệm của Mỹ……………………………………………………………………………………. 26

 • 1.3.3.    Kinh nghiệm của các nước Châu Á và Đông Nam Á………………………………………….. 27

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÓN CHO PHÁT TRIÊN NHIÊN

LIỆU SINH HỌC TẠI TẬP ĐOÀN DÀƯ KHÍ QƯÓC GIA VIỆT NAM

LIỆU TẠI VIỆT NAM…………………………………………………………………………….

 • 2.1.1.     Sơ lược về Tập đoàn Dầu khí Quốc Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh

học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025 gia Việt Nam

 • 2.2.  THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỎN DẦU Tư PHÁT TRIẺN NHIÊN LIỆU 40

SINH HỌC TẠI PVN…………………………………………………………………………………

 • 2.2.2.1.  Vay Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí

quốc gia việt nam đến năm 2025 vốn từ các tổ chức tín dụng

vực trọng tâm trong dó có nhiên liệu sinh học…………………………………..

 • 2.3.  DÁNH GIÁ VIỆC HUY ĐỘNG VÓN PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH 50

HỌC TẠI PVN………………………………………………………………………………………….

 • 2.3.3.1.  Nguyên Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu

khí quốc gia việt nam đến năm 2025 nhân khách quan từ nền kinh tế

2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía PVN

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỎN CHO PHÁT 60 TRIỂN NHIÊN LIỆU

SINH HỌC TẠI PVN ĐÉN NĂM 2025………………………………………………………………………………………….

 • 3.1.1.2,   Mục tiêu cụ thể cho từng Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học

tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025 giai đoạn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025
Luận văn huy động vốn cho phát triển nhiên liệu sinh học tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đến năm 2025
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart