Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

51.000

Category:

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

fff

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

fff

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

fff

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

fff

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

fff

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ………………………………8D8dOg8Gĩ………….

rrh

LÊ TUYÊT MINH

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN Lược KINH DOANH DỊCH vụ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN Lực (EVNTEL)

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TỂ

K>        HÀ NỘI, Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh

p        doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực

00                                    ■          ■                                                                                 ■       ■

(evntel) NĂM 2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ………bosoOgsgs……..

ĐẠI HỌC KTQD TT THÔNG TIN THƯ VIỂN

PHÒNG LUẬN.ÁN-. Tư_ HẸƯ

LÊ TUYẾT MINH

LựA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIÊN Lược KINH DOANH DỊCH vụ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY VIỄN THÕNG ĐIỆN Lực (EVNTEL)

CHUYÊN NGÀNH: KẾ HOẠCH

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TÉ

Người hưóng dẫn khoa học: THS. BÙI ĐỨC TUÂN

T-HS.

HÀ Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông

điện lực (evntel) NỘI, NĂM 2008

LÒI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “Lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viền thông của Công ty Viền thông Điện lire (EVNTel)”, tôi đă nhận dược sự giúp đờ nhiệt tình của Th.s Bùi Đức Tuân cũng như các thầy cô trong khoa Kế hoạch và Phát triển của ì rường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi xin càm ơn Th.s Bùi Đức Tuân và các giáo vicn khoa Kẻ hoạch Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel) và Phát triền đă giúp tôi hoàn thành dề tài này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đen các đồng nghiệp trong Công ty Viễn thông Diện lực dã giúp lôi trong việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ nghiên cứu cùa đề tài.

Học viên

Lê Tuyết Minh

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các so liệu, kết quả nêu trong luận vãn là trung thực, xuất phát từ Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel) tình hình thực tế của Công ty Viền thông Diện lực.

Học viên

Lê Tuyết Minh

MỤC LỤC

Lời càm ơn

Lời cam đoan

Danh mục các chừ viết tát

Danh mục biêu đồ, sư đồ, bàng biêu

LỜI MỜ DÀƯ…………………………………………………………………………………………………1

CHƯƠNG 1 Sự CÀN THIÉT LựA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH DỊCH vụ VIỄN THÔNG CỬA CÔNG TY VIỀN THÔNG ĐIỆN Lực. 4

1.1/. Quá trình hình thành và phát triển của Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel) EVNTel……………………………………………………………………………7. ’. 4

1.2/. Các loại hình dịch vụ do EVNTel cung cấp

1.3/. Sự cần thiết lựa chọn phưoĩig án chiến lược kinh doanh dịch vụ

viễn thông của EVNTel

  • 1.3.2. Đòi hỏi từ phía Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh

dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel) doanh nghiệp

1AL Quy trình lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh cho doanh

nghiệp

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH CƯNG CÂP DỊCH vụ DIỆN

THOẠI DI DỘNG TẠI VIỆT NAM

2.1/. Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel) Quá trình phát triền của ngành cung cắp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam

  • 2.1.1.  Quả trình hình thành phát triền của (lịch vụ điện thoại (li động22

  • 2.1.2.  Các giai đoạn phát triên của thị trường (lịch vụ điện thoại (li

động

2.2/. Các yếu tố Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel) vĩ mô tác động đến sự

phát triển của ngành cung cấp dịch vụ điện thoại di động Việt Nam

2.3/. Các yếu tố môi trường ngành cung cấp dịch vụ điện thoại di động

tại Việt Nam

  • 2.3.1. Đoi thủ cạnh tranh Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh

dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel) nội hộ ngành

2.4/. Đánh giá chung về cơ hội và tháchthức đối với các doanh nghiệp

cung cấp dịch vụ diện thoại di dộng tại Việt Nam

  • 2.4.1. Những cơ hội dối với doanh nghiệp cung cắp dịch vụ diện thoại

di động tại Việt Nam Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)

  • 2.4.2. Thách thức dổi với doanh nghiệp cung cắp dịch vụ diện thoại di

động

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH NỘI BỘ CÔNG TY V1ẺN THÔNG ĐIỆN Lực

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)
Luận văn lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty viễn thông điện lực (evntel)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart