Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

48.000

Category:

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

fff

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

fff

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

fff

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

fff

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

fff

789

Bộ giao dục va đAo TẠO

NGUYỄN XUẲN TO*

LUẬN Cư XÂY DỰNG CHÉN Lược KINH DOANH « • » TẠI CÓNG TY THiÉT BỊ ĐIỆN THOẠI

LUẬN VÂN THẠC sỲ QUAN TRị KiNH DOANH

HA NỘI-2003

LÒI CÁM ƠN

Vóí tâm lòng biết ơn sâu sắc tôi xin chân thảnh cám ơn sụ’ hưởng dẫn tận tình vả giúp đõ’ Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại quý báu của thấy giáo Trương Đoản Thể trong suốt quá trình thực hiện để tài luận văn tốt nghiệp.

Tôi cũng xin chân thảnh cám ơn các thây giáo, cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dụng cơ bản trường đại học Kinh tê quốc dân, các dông chí Lãnh đạo công ty Thiết bị điện thoại, các đống nghiệp và các bạn đã giúp đõ’, đóng góp nhũng ý kiến quý báu và động viên tôi hoàn thảnh luận văn tôt nghiệp nảy Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại .

Hà nội, ngày 17 tháng 09 năm 2003.

Học viên

Nguyền Xuân Tu

MỤC LỤC Trani

PHẦN Mồ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Sự CẤN THIẾT PHẢI XÂY DỤNG CHIẾN Lược KINH DOANH TẠI 10 CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI

điện thoại

  • 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề đăng ký kinh Luận văn luận cứ xây dựng chiến

lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại doanh của

công ty Thiết bị điện thoại (VITECO)

cấu tổ chức của công ty Thiết bị điện thoại

điện thoại trong thời gian vừa qua

vừa qua

vừa qua

  • 1.2.3 Những tồn lại và Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết

bị điện thoại nguyên nhân của những tồn lại đó

Thiết bị điện thoại

bền vừng của công ly trong thời gian lới

  • 1.3.2

lực của sự thay đổi môi trường kinh doanh của công ly

công ty

CHƯƠNG Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại 2: NHỮNG VÂN ĐỂ LÝ LUẬN cơ BẢN VỂ XÂY DỤNG

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

doanh nghiệp

thoại môi            trường nội bộ doanh nghiệp

rm’nvr. 1. ní> YIÂT Í’ÁÍ’ I ilx rư YÁV nirxc CHIKX I irơc noAXH 57

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

3.2 Những luận cứ để xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược

công ty

  • 3.3 Các luận cứ để xảy dựng và Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại lựa chọn chiến lược kinh doanh tại công ty 91

  • 3.3.1 Ap dụng ma trân SWOT trong xây dựng và lựa chọn CLKĐ tại công ly 91

  • 3.3.2 Hình thành những ý tưởng chiến lược kinh doanh tổng quát của công ty 95

kinh doanh tại công ty Thiết bị điện thoại

KẾT LUẬN

Danh mục tài liệu tham khảo

DANH MỤC BÁNG, BIỂU sơ Đổ TRONG LUẬN VÂN •

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại STT TÊN SO ĐỐ, BÂNG, BĩỂU Trang

Sơ đồ 1.1   Sơ đổ tổ chức của công ly Thiết bị điện thoại (VITECO)

Sơ đổ 1.2  Vị trí của VITECO trong cơ cấu lổ chức của VNPT

Sơ đồ 1.3  Quá trình cung ứng sàn phẩm và dịch vụ của công ly  VITECO

Bảng 1.1 Các công ty liên doanh với VNPT19 Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại Bảng 1.2   Tinh hình kết quả SXKD của công ty VITECO qua các năm

Biểu đổ 1.1 Kết quả doanh thu và lợi nhuận của công ty VITECO

Sơ đồ 2.1 Mô hình phân tích MTKD của M. Porter

Bảng 2.1   Bảng lựa chọn chiến lược

Bảng 2.2   Bảng lựa chọn chiến lược lãng trưởng tâp trung

Bảng 2. Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại 3

Bảng lựa chọn chiến lược thâm nhập thị trường

Bảng 2.4   Bảng  lựa chọn chiến lược phát triển thị trường

Bảng 2.5   Bàng  lựa chọn chiến lược phát triển sản phẩm

Bảng 2.6   Bảng  lựa chọn chiến lược hội nhập

Bàng 2.7   Bảng  lựa chọn chiến lược đa dạng hoá đổng lâm

Bảng 2.8 Bảng lựa chọn Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại chiến lược đa dạng hoá ngang

Bàng 2.9 Bảng lựa chọn chiến lược da dạng hoá tổ hựp

Bảng 3.1 Thu nhập và tình hình sử dụng các dịch vụ viềnthông ở một

số nước trên thế giới

Sơ đổ 3.1  Mô hình quá trình mua của khách hàng

Sơ đổ 3.2  Sơ dồ chuồi cung ứng của công ty

Bảng 3. Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại 2

Chức năng và lĩnh vực quản trị của còng ty Thiêì bị diện thoại

Bàng 3.3   Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12)

Bảng 3.4   Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của công ly

Sơ đồ 3.3  Sơ dồ dánh giá tình hình đảm bảo nguồn vốn của công ty

Bảng 3.5   lình hình đảm bảo nguồn vốn cho SXKD của công ty Luận văn luận cứ xây dựng

chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại

Bảng 3.6   Kết cấu lài sản và nguồn vốn của công ty

Bàng 3.7   Các chỉ liêu lài chính chủ yếu của công ty

Sơ đồ 3.4  Cơ cấu nhân sự của công ty Thiel bị điên thoại

Bàng 3.8   Tổng hợp những thời cơ và thách (hức đối với công ly

Bảng 3.9 Tổng hợp những điểm mạnh và điểm yếu của công Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại ty

Bảng 3.10  Mục liêu chiến lược của công ty Thiết bị điện thoại

Bảng 3.11  Ma trận phân tích SWOT

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại
Luận văn luận cứ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty thiết bị điện thoại
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart