Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

53.000

Category:

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

fff

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

fff

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

fff

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

fff

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

fff

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên

fff

MỤC LỤC

TỪ VIẾT TÁT…………………………………………………………………………………………………..iỉỉ

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC BIỂU DỎ

DANH MỤC HĨNH

TOM TA I LUẬN VĂN…………………………………………………Error!  Bookmark

defined.

PHẦN MỜ DÀU

.3. Dôi lượng và phạm vi nghiên cứu

  • 5.  Ý nghĩa Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các

cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên cúa đê tài

CHƯƠNG I TỎNG Ql JAN VÈ Ô NHIEM KHÔNG KHÍ VÀ LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI

sức KHỎE DO Ô NIHÉM KHÔNG KHÍ

1.2…………………………………………………………………………………………………………

Anh hướng của ô nhiễm mòi trường không khí đen sức khóc cộng đông

CHƯƠNG 2 LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI SƯC KHỎE CỘNG DÒNG TẠI KHI Vực

PHLA BẤC TRÀNH PHÓ THÁI NGUYÊN

  • 2.1.  Khái quát chung khu vực phía bắc thành Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng

đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên phố Thái Nguyên

  • 2.1.2.  Tình hình san xuất công nghiệp tại khu vực phía bắc thành phố Thái Nguyên 32

  • 2.1.3.  Quy hoạch phái Inên các cụm cồng nghiệp khu vực phía bảc thành phô Thái

Nguyên

  • 2.1.4.  Hiện nạng môi trường không khi khu vực phía bắc thành phố Thái Nguyên . 38

  • 2.2.  Kèl quá đánh giá chầt lượng môi Irưìmg không khí khu vực phía bắc thành phò

Thái Nguyên

  • 2.3.  Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên Kết qua lượng giá thiệt hại sức khóe cộng dồng

46

CHƯƠNG 3 GIÃI PILÝP GLÍMTIHẸT HẠI CHO C ỌNG ĐONG.

  • 3.1.1.  Quy hoạch phát triền công nghiệp của linh I hái Nguyên giai đoạn 2016

2025. tầm nliin dến nãm 2030

  • 3.1.2.  Quy hoạch báo vệ môi Iníờng Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô

nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên linh rhái Nguyên đền năm 2020………………………………………    …..

không khí

KÉT LUẬN Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên VÀ KIÉN NGHỊ__________

.._82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

PHỊ’ LỤC

<<<123>>>

TỪVIÉT TẮT

CIIXIICN

Cộng hòa xà hội chú nghía

CPCH

CPĐT

Chi phi cơ hội

Chi phi diều trị

CTCP

Công ty cồ phần

CTTNIIIIMTV

Còng tỵ trách nhiệm hừu hạn một thành viên

KV

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ ôNmt A    ‘   "

Khu vực

Môi trường không khí () nhiễm không khi

Ò nhiễm môi tnrờng

QCKT

Quy chuẩn kỳ thuật

TCMT

IHSK

Tiêu chu ân môi trường Thiel hại súc khóc

TPTN

Thành phổ Thái Nguyên

UBM)

Uy ban nhân dân

DANH MỤC BẢNG

Báng 1.1. Các chất ô nhiễm dặc trưng cua từng ngành sán xuất

Bang 1.2. Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên Giá trị giới hạn các thông số cơ bàn trong không khi xung quanh

Bâng 2.1.1 hông tin vê diện tích, dần sò khư vực phía bắc thành phô 1 hái Nguyen 29 Bang 2.2. Trữ lượng, công suất các mo than KV phía bắc TP Thái Nguyên

Bang 2.3. Nguyên nhàn chinh gây ô nhiễm môi trường không khi

Bâng 2.4. Chat gày ô nhiễm môi trường không khí Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên 44

Bâng 2.5. Tóm lát đặc diem kinh le – xà hội cứa đồi lượng điêu ira

Bang 2.6. Sự quan tâm cua dối tượng diều tra đến ô nhiềm không klú

Báng 2.7. Tiên sử bệnh lậl cứa đòi lượng nghiên cứu

Bang 2.8. Nguyên nhân mắc bệnh cùa dối tượng nghiên cứu

Báng 2.9. Sô ca mác bệnh trung bình trong mộl hộ gia đình Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên nàm 2015

Báng 2.10. rinh loán ihời gian và chi phi cứa các ca bệnh

Bang 2.11. Tinh toán chi phi thiệt hại cua các ca bệnh ÕNKK

Bang 2.12. Thiệt hại trung binh cua một hộ gia dinh do mắc bệnh hò hấp năm 2015 ..67

DANH MỤC BIÉƯ DÒ

Biểu đồ 2.1. Nộng độ bụi trung binh tại khu vực phía bắc thành phố Thái Nguyên 39

Biểu Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên đồ 2.2.Nồng độ bụi PM10 trung binh tại khu vực phía

bắc

Biếu dồ 2.3. Kết quà quan trắc 0 nhiễm tiếng ồn tại khu vực phía bắc

Biếu đồ 2.4. Đánh giá mức độ ô nhicm môi trường không khi khu vực phía bấc thành phố Thãi Nguyên

Biếu đồ 2.5. Trình độ học vấn của đổi lượng nghiên cứu

Biêu dồ 2.Ố. Nghề nghiệp của Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên dối tượng nghiên cứu . 50

Biếu đồ 2.7. Ý kiến cùa đối lượng điều tra về chất lượng M I KK

Biêu dồ 2.8.Ỷ kiến cùa dối tượng diều tra về các loại ỏ nhiễm

Biếu đồ 2.9. Nguồn liếp nhận thông tin VC ô nhiễm không khí

Biêu dồ 2.10. So sánh chi phi chăm sôc sức khóe cua các bệnh hò hấp

DANH MỤC HÌNH

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên Hình 1.1. Đồ thị biếu điền sự thay dối trong năng suất …………………………………………………………………………………………………………………..„…18

Hình 2.1. Bán đồ Khu vực phía bắc Thành phố Thái Nguyền……………………………………..28

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên
Luận văn lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí từ các cụm công nghiệp phía bắc thành phố thái nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart