Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

52.000

Category:

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

fff

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

fff

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

fff

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

fff

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

fff

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức

fff

44

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ QUÓC DÂN

*****

ĐINH THỊ HƯƠNG HẢO

MỚ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHÓ TẠT NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀI ĐÚC

Clll YÊN NGÀNH: KINH TÉ PHẤT TRIEN

MÃ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIẺN

NGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC:

PGS.TSDặng Thị Lệ Xuân

HÀ NỘI, năm 2018

LÒI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức nhân rang nghiên cứu nãy do tôi tụ thực hiện vã không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Tác già luận văn

Dinh I hị Hương Hào

LỜI CẢM ƠN

Hoàn thành luận vãn thạc sỳ này, lời đầu tiên, học viên xin gứi lòi càm ưn chân thảnh nhất tới PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuân – người hướng dần khoa học, đà định hướng các hướng nghiên cứu cho luận vàn cùng nhu đà theo dõi, góp Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức ý, hưởng dẫn và dộng viên học viên trong suốt quá trinh học tập và hoàn thiện luận vãn.

Học viên cùng xin được gửi lời cám <m trân trọng tới lập thề Lành đạo, cán bộ và các thầy cỏ Viện Đào tạo sau dại học và Khoa Kế hoạch và Phát triển cùa Iruìmg Dại học Kinh lê Quòc Dân đà lô chức khóa đào tạo, giăng dạy và hướng dẫn các hoạt dộng học tập cùa học viên trong suốt quá trinh dão tạo.

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức Học viên cùng xin cám on tập thè Lành đạo và đông nghiệp ớ BIDV Hoài Đức, các anh chị lãnh dạo doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại BIDV Hoài Đức dă lạo điều kiện, thòi gian cho việc học lập cúa học viên và hò trọ thu thập các thông tin cần thiết cho luận văn nghiên cứu.

Cuôi cùng, xin dành lời câm on và sự yêu quý của hân thân ten gia đình vì tinh yêu, sự thông cám và hồ trợ mã gia Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức dinh dã dành cho học viên trong suốt quá trinh học tập vừa qua.

Xin kinh chúc các thầy cỏ giáo, các dồng nghiệp vã gia dinh sức khóe, dạt được nhiều thành công lót đẹp trong công việc và cuộc sông.

Xin chân thành cam ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

DANH MỤC CẤC CIIỨ MÉT TẤT

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC HÌNH

TÓM TẢT LUẬN VÀN

MỞ ĐAU

CHƯƠNG 1: co Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức SÒ LÝ LUẬN Vẻ Mỏ Rộng cHo vay khác h hànG

DOAnH nghiệp VIA VÀ NHO TẠI NGÂN HÀNG THI ONG MẠI

/. ì. ì Khái niệm cho vay cùa Ngăn hùng thương mại

 • 1.1.2.1 Phần theo ihời hạn cho vay Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức 8

 • 1.2.3.1 Giam thất nghiệp, góp phần xóa dõi giâm nghẽo qua việc sư dụng tối

da nguồn lao dộng Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức 12

 • 1.3.1    Khái niệm mỡ rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhõ.13

 • 1.3.3    Tiêu chi đánh giá mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp

đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức nhò

 • 1.4.2.1 Chiến lược và thực thi chiến lược cho vay khách hàng doanh nghiệp

vừa và nhò

 • 1.4.2.2

trình cho vay

 • 1.4.2.3 Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức Trinh dộ cân bộ quan lý khách

hãng

hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức Tài sàn dâm bào

1.4.4 Nhân tố thuộc về đồi thù cạnh tranh

suất cho vay cùa dối thu cạnh tranh

 • 1.5.1 Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức Kinh nghiệm của một sồ ngân

hàng thương mại trong nưởc

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG MỞ RỌNG CHO VAY KHÁC II HÀNG DOANH NGHIỆP VƯA VÀ nhò cì A NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẤN ĐẤU TƯ VÀ PHẤT TRIÉN VIẸT NAM – CHI NHÁNH HOÀI ĐỨC 32

 • 2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng thương mại co phẩn Dầu lư và phát triển Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức Việt Nam – Chi nhánh Hoài

Đức và tình hình khách hàng doanh nghiệp vữa và nhò tại (‘hi nhánh

 • 2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng thương m(ti cổ phần Dầu tu và phát

tríên Việt Nam – Chi nhảnh Hoài Đức

2.1.2 Thực trạng khách hàng doanh nghiệp vừa và nho tại Ngân hàng thương mại cồ phần Dầu tu và phát triển Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức Việt Nam – Chi nhánh Hoài Dức36

 • 2.1.2.1 Dặc diêm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhó trên địa bân huyện

Hoài Đức

 • 2.1.2.3

luận

 • 2.2 Thực trạng mớ rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nho cúa Ngân hãng thương mại cô phân Dâu tư vã phát triên Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức 41

2.2.1 Theo chiều rộng

2.2.1.1 Số Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức lượng khách hàng doanh

nghiệp vừa và nhó có quan hệ vay vốn tại Chi nhánh………………………………………………………………………………….41

2.2.1.2 Địa bàn cho vay đối với khách hãng doanh nghiệp vừa và nhó……42


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức
Luận văn mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hoài đức
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart