Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

49.000

Category:

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

fff

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

fff

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

fff

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

fff

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

fff

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

NGUYỄN PHUONG THÁO

MỜ RỌNG MÔ HÌNH NUÔI TRÒNG THỦY SÂN THÍCH ỨNG VỚI BIÉN ĐÓI KHÍ HẬU Ở VÙNG VEN BIẺN TỈNH THANH HÓA

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ PHÁT TRIỂN

SP—————… ,  ,

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ ỌUÓC DÂN

NGUYÊN PHƯƠNG TTTÂO

MỎ RỘNG MÔ HÌNH NUÔI TRÒNG THỦY SẢN THÍCH ỨNG VÓI BIÉN ĐỖI KHÍ HẬU Õ VÙNG VEN BIẺN TỈNH THANH HÓA

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ PHÁT TR1ẺN

Người hưóiìg Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa dân khoa học:

PGS.TS. LẺ HUY ĐÚC

LÒI C AM ĐOAN

ròi đà đọc và hiêu vê các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, ròi cam kết bằng danh dự cá nhàn lằng nghiên cứu nãy do tôi tự thực hiện vã không vi phạm yêu cầu vê sự trung thực trong học thuật, (.’ác kcl quà nêu trong luận vãn là trung thực. Các tài liệu tham khào có nguồn trích dẫn rõ ràng.

Hà Nội. Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa ngày tháng năm 2018

l ác già luận văn

Nguyễn Phuong Thảo

LỜI CÂM ƠN

Hoàn thành luận vãn thạc sỳ này. lời đầu tiên, học viên xin gửi lời câm ơn chân thành nhất tới PGS.TS. Lê Huy Đức – người hướng dần khoa học. đã đinh hướng các hướng nghiên cứu cho luận văn cùng như đà theo dõi. góp ý. hướng dần và động viên học viên trong suốt quá trình học tập và hoãn thiên luận vãn.

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa Học viên cùng xin được gứi lời cảm ơn trân trọng tới tập thê Lành đạo. cán bộ và các thầy cô Viên Đào tạo sau đại học; Khoa Ke hoạch – Phát triển – Trường Đai học Kinh tế Quốc Dân đà tỏ chức khóa đảo tạo. giăng dạy và hướng dần các hoạt đông hoc tập của học viên trong suốt quá trinh đào tạo.

Học viên cùng xin cảm ơn tập thê Lành đạo và đồng nghiệp ở Viện Kinh tế và Quy hoạch thúy sản ( Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa VIFEP), Trung Tàm khuyến nông tình Thanh Hóa đã tạo điều kiện, thời gian cho việc học tập của học viên và hồ trợ thu thập các thòng tin cân thiết cho luận văn nghiên cửu.

Cuối củng, xin dành lời câm ơn và sự yêu qui cùa bân thân lới gia đinh vi tình yêu. sư thông câm và hồ trợ mã gia đinh đà dành cho học viên trong suốt quá trinh học tập vừa qua.

Xin kinh chúc các thầy cô giáo, các Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa đồng nghiệp và gia đinh sức khóe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong còng việc và cuộc sống.

Xin chân thành câm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIẾU

DANH MỤC HÌNH VÈ, sơ ĐỎ

TÓM TẤT LUẬN VĂN

MỜ ĐÀU

 • 2. Tỏng quan vấn đề nghiên cứu vã khoảng trống nghiên cửu Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa 2

CHƯƠNG I. KHUNG NGHIÊN cứu VẾ MỜ RỘNG MỎ HÌNH NUÔI TRỎNG THỦY SẤN THÍCH ỨNG VỚI BIỂN DÕI KHÍ HẬU (MỎ HÌNH CSA) VÙNG VEN BIẺN

 • 1.1 Nuôi trồng thủy sàn ven hiên và tác động cùa biến đói khí hậu đến nuôi trồng thủy sàn Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với

biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa ven biên

 • 1.1.2 Bien đôi khi hậu và túc động cùa biến đổi khí hậu đền nuôi trồng thủy

sàn ven biến

 • 1.2 Giói thiệu mô hình nuôi trồng thủy sàn thông minh thích ứng vói biến

đổi khi hậu – mô hình CSA

 • 1.2.1 Khái niệm nuôi trồng thúy sân thông minh thích úng với biển đôi

khí hậu

 • 1.2.2 Các tiêu chi đảnh giá mô hình nuôi trồng Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa thủy sàn thích úng với biến

đôi khí hậu (mô hình CSA)

1.3 Mờ rộng mô hình nuôi trồng thùy san ven biên thích ứng vói biến đôi khi hậu (mô hình CSA)

 • 1.3.2 Nội dung mớ rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đối

khí hậu

 • 1.3.3 Các nhún tồ ảnh hường đến mờ rộng mô hình nuôi trồng thủy sàn

thích ứng vói biến Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa đổi khí hậu

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG NUÔI TRÒNG THỦY SẤN VÙNG VEN BIÉN TÌNH THANH HÓA THEO MÔ HÌNH TRUYÈN THÒNG VÀ MỎ HÌNH THÍCH ƯNG VỚI BIÉN ĐÓI KHÍ HẬU (MÔ HÌNH CSA)

 • 2.2 Hiện trạng nuôi trồng thủy sàn vùng ven biên tinh Thanh Hóa theo địa Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

giới hành chính

2.3 Hiện trạng triển khai mô hình nuôitrổng thủy san thích ứng với biến đôi khí hậu vùng ven bién tinh Thanh Hóa

 • 2.3.1 Giới thiệu mô hình nuôi kết hợp cá rô phi dơn tính với tôm, cua trung ao Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa dầm nước lợ đê thích ứng với biền dôi khí hậu thí

diêm tại xã Hoang Phong, huyện Hoang Hóa, tình Thanh Hóa

 • 2.4 Phân tích các nhân tố tác động đến thực hiện mô hình thi điểm tại xã

Hoàng Phong, Huyện Hoàng Hóa, tình Thanh Hóa48 Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa

 • 2.5 Bài học rút ra về các điều kiện đám bao cho nhân rộng mô hình CSA…50

 • 2.5.1  Các điều kiện khách quan………………………………………………………….50

 • 2.5.2 Các điều kiện chù quan……………………………………………………………..50

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa
Luận văn mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển tỉnh thanh hóa
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart