Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

53.000

Category:

Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

fff

Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

fff

Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

fff

Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

fff

Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

fff

1

LỜI C AM ĐOAN

TÓI xin cam đoan luận vãn nãy lã công trinh nghiên cini riêng của tỏi. Các số liệu trong luận văn được sừ dụng trung thực và có nguồn trích dần lò ràng. Kết quả trong luận văn là trung thực và clnra từng công bố trong các công trinh nghiên cứu khác.

Tôi xin chân Thanh cám ơn các thầy cô khoa Môi trường Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc & Đô thị và các thầy cô khác trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà truyền đạt cho tói kiến thức trong suốt những năni hoc ớ trường. Đặc biệt, tòi xin chân thành cám ơn PGS. TS. Lê Thu Hoa đà tận tình hướng dan tôi hoàn thành tốt luận văn này.

Hà Nội. tháng 10 năm 2010

Học viên

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Mục tiêu chú yếu của nghiền cứu này là đẽ phân tích, lượng hóa và lý giãi cãc Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc tồn tại trong mối quan hệ giữa vấn đề nghẽo đói và biến động diện tích rừng tại vùng TD và MN phía Bác nước ta. Tù đó đề xuất định hướng phát triển hãi hòa giữa báo vệ lừng và phát triền kinh tế – xã hội và đưa ra các giái pháp đé thục hiện định hướng này.

Đề đạt được mục tiêu trên nghiên cứu hướng tới các mục tiêu cu thê sau

1 Tồng quan cơ sờ lý luận và thực tiễn về mối quan hê nghẻo Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc đói và biến đồi diên tích lừng.

 • 2. Phân tích tinh trạng nghẽo đói và biến động diện tích rừng tại vũng TD và MN phía BÁc.

 • 3. Đánh giá moi quan hệ giữa nghẻo đói và biến động diện tích rừng ở vùng TD và MN phía Bác và các van đề liên quan

 • 4.  Đe xuất định hướng vã giãi pháp giãi quyết moi liên hệ quan hệ giữa nghèo đói và biển động diện tích rừng đề đám bảo phát triền hài hòa giừa bao vệ rừng và xóa đói Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc giâm nghèo tại vũng.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cửu: Luận vãn tập trung vào nghiên cứu hiện trạng nghẽo đói. biền dõi diện tích lừng và mồi quan hộ giừa nghèo đói và biến đói diện tích rừng tại vũng TD vã MN phía Bắc.

Phạm vi nghiên cứu:

 • – về lãnh thó: giới hạn trong vùng TD và MN phía Bắc;

 • – về thời gian nghiên cứu trong khoáng thời gian tữ năm 1995 đến năm 2008. Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn nhàm phàn tích, đánh giá mối quan hộ giừa nghèo đói và biển đòi diện tích rừng tại vùng TD vã MN phía Bắc. Luận vãn sir dụng cãc phương pháp sau:

 • – Phương pháp thong kẻ mò tã: sir dụng phương pháp nãy VỚI mục tiêu tí 1111 toán, mõ tà các chi tiêu về đói nghèo và biến đồi diên tích lừng.

 • – Phương pháp phàn tích, tông hợp và so sánh: Phương pháp nãy được sử Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc dung đê phàn tích hiện trạng đói nghèo và biển đòng diên ticỉi lừng ớ vùng TD và NÍN phía BÁc.

 • – Phương pháp phàn tích hoi quy: sir dụng phirơng pháp phân ticli hoi quy đẻ hồi quy mò hĩnh biểu diễn mối quan hệ giữa nghẻo dôi vã biển dộng diên tích rừng. Kết quả của phương pháp phàn tích hoi quy sè lượng hóa được mối quan hệ giữa nghèo đói và biền đòi diên tích lừng. Trong phạm vi luận văn. sư dụng phần mềm Eview Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc 4.1 đề hồi quy các mò hình

Kết cấu nội dung

Ngoái phan mở đau và kết luận, luận vãn được ket can thành bổn chương nlur sau:

Chương 1: Cơ sờ lý luận và thực tiến ve moi quan hệ giữa nghèo đói vã biến đỏi diện tích rừng

Chương 2: Hiện trạng nghèo đói và biến đỏi diện tích rừng vùng TD và MN phía Bãc

Chương 3: Đánh giã moi quan hệ giừa nghèo đói vả biển đoi diện tích Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc rừng vùng TD vã NÍN phía Bấc

Chương 4: Định hướng vã các giãi pháp giãi quyết moi quan hệ giừa nghẽo đói vã biến đôi diện tích rừng vũng TD và NÍN phía Bắc đen năm 2020.

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN VẺ

MÕI QUAN HẸ GIỮA NGHÈO ĐÓI VÀ BIỂN DÕI DIỆN TÍCH RƯNG

 • 1.1.  Quan niệm về mối quan hệ giữa nghèo đói và hiến đôi diện rừng

 • 1.1.1.  .Nghèo (lôi

 • –  Định nghĩa nghèo đói

Nghẽo đói Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc là một phạm trù lất rộng và định ngliỉa về nghèo đói có thề được hiểu không chi sự túng thiếu về mặt vật chất. Hiện nay. có rất nhiều định nghĩa về nghèo đói cùa các cơ quan, tồ chức khác nhau. Trong phạm vi luận vãn sứ dụng đinh nghĩa được đưa ra trong C hiến lược toàn diên về tẫng trường và xóa đói giam nghèo của Việt Nam nãm 2002:

Nghèo là rình trạng một bộ phận dân cư không dược hường và thỏa màn Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc các nhu cầu cơ bàn của con người mà những nhu cầu này đà được xà hội thừa nhận tùy theo trinh độ phát triển kinh tế – xã hội và phong tục tập quán cùa địa phương.’

 • –  Các tiêu chi đánh giá nghèo đói

Chuẩn nghèo (hay ngường nghèo):

Đây lã một trong những thước đo quan trọng được sir dụng chủ yêu trong việc xác định tình trạng dói nghẽo. Chuẩn nghèo là một mức dộ phân chia ranh giới giữa “nghèo” vã Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc “không nghèo”. Tỏng cục Thong kẻ (TCTK) định nghía về chuẩn nghèo như sau:

Chuẩn nghèo lã mức thu nhập (hoặc chi tiêu) binh quán dầu người được dùng lâm tiêu chuân đẻ xãc định người nghèo hoặc hộ nghẽo. Những người hoặc hộ có có thu nhập (hoặc chi tiêu) binh quàn dầu người thấp hơn chuán nghèo được coi là người nghèo hoặc hộ nghèo. Chuẩn nghèo còn chia ra chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm vả chuẩn nghèo chung Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc .

1 Tíic: Chien hnyc toàn diện vè tăng tntong và xóa đoi giám nghèo năm 2002. trang 1“

Hiện nay. Việt Nam đang áp dụng hai chuân nghẽo lá chuân nghèo theo thu nhập và chuàn nghèo theo chi tiêu.

 • – chuãn nghèo theo (hu nliặp lá mức (hu nhập binli quân một người một tháng áp dụng dê phân chia người nghèo và không nghèo. Chuẩn nghèo theo thu nhập được Cliinli phu đua ra theo từng giai đoạn phát Iricn và lách Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc riêng biệt ứ hai khu vực nóng thôn vã thánh thị. Ihco Quyết định so 170.2005’QD-rig cua rhu tướng Chinh phũ ban hãnh ngày 8 tháng 7 nãm 2005, chuẩn nghèo áp dụng trong giai doạn 2006 – 2010 lâ 200.000 dồng người tháng ỡ nông thôn. 260.000 đóng nguôi (hãng ữ thành thị" vã được cặp nhặt biền động giã cúa các năm tương ứng. Hiện nay. Rộ Ĩ.ĐTR và XH dang trình Chính phũ dự thào Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc chuẩn nghèo mới áp dụng trong giai đoạn 2011 – 2015 là 400.000 đóng người tháng ở nông thôn. 500 000 dồng ‘người tháng ờ thành thị.

 • – Chuẩn nghèo theo chi tiêu lã mức chi tiêu bình quàn một người một tháng, dùng đê xác định người nghèo vã không nghèo. Chuẩn nghèo theo chi tiêu được đưa ra bới TCTK và Ngân hàng thể giới (WB) và không phân biệt giừa thánh thi và nóng thôn.

Tỳ lệ nghèo:

Tý lệ Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc nghẻo được xác định bang SO lượng người nghèo liên lõng dàn số. the hiện quy mô so người nam dưới chuẩn nghèo, và thường dược biên hiện dưới dạng phau trám, l ý lệ nghèo cùng cilia ra tỹ lệ nghèo chung vã ly lệ nghèo lương thực, thực pỉiầm.

ly lệ nghẽo chung lá phán Haul so người có mức chi liêu binh quân đâu người lliap hon chuan nghèo chung, được linh theo cóng ihức sau:

. sò ngJỜi nghèo chung Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc trong kỳ

Tỳ lè cighèv vhung l.otig kỳ (%)  —————-=—:——–—:——-X 100

’Ion g so dan trong kỳ’

Nguôn: chinhphu.gov.vn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc
Luận văn mối quan hệ giữa nghèo đói và biến đổi diện tích rừng trường hợp vùng trung du và miền núi phía bắc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart