Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

52.000

Category:

Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff

Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà

fff


Bộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƠỜNG Địĩ HỌC KZNH – QUỐC DẤN

NGU

HỊẸp.QĩỉẢlKỊNSQ:S:ĨIỆ?

MỘT .) BI ỆNỈ                  NẠNG

Cons fỈG :;ậc-: ‘ĨE í ■ • -Cữ 2 ;: •:; ĩ ZHANE ffìổ£

LUẬỈ7ẨN THẠC :Ỷ7, HCA2 Ẵi: m TẾ

Hk NỘĨ -1997

MỤC LỤC

trang

MỞ ĐẦU                                  1

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VAN DE LÝ LUẬN cư BẤN VE HIỆU QỦA KINH TẾ CỦA CÁC Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoa DOANH NGHIỆP 4 TROnG cơ cHế tHị trường.

 • 1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu qiỉa kinh tế trong các 4 (loanh nghiệp.

1. i. 1 .Quan điểm cơ bản về hiệu qủa kinh tế.

 • 1.2.1 lệ thông các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủiì kinh tế trong 8 các (loanh nghiệp công nghiệp (DNCN).

 • 1.2.1. Tiêu chuẩn để đánh Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà giá lìiộu qua sản xuâì kinh K doanh trong các DNCN.

 • 1.2.2. Hộ thông các chỉ lieu đánh giá hiệu qủa kinh tố g trong các DNCN.

 • 1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa kinh tế của dự I 2 án đầu tư.

 • 1.3. Các nhân tò tác (lộng đến việc nâng cao hiệu quả kinh tê ? I trong (loanh nghiệp cõng nghiệp .

 • 1.4. Các (plan (liêm cơ bản trong việc (lánh giá hiệu qua sản 22 xuất kinh (loanh của các Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà (loanh nghiệp.

 • 1.5. Vai trò của việc nâng cao hiệu quá kinh tế ở các 25 DNCNNN trong giai (loạn hiện nay

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HIỆU QỦA KINH TÊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA.

f ’

 • 2.1. Qúa trình hình thành phát triển và những (lặc điểm

kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến hiệu qủa kỉnh tế 26 của các DNCNNN tỉnh Khánh Hòa.

 • 2.1.1. Giói thiệu khái quát về ngành công nghiệp tỉnh Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà 26 Khánh Hòa.

 • 2.1.2. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh 30 hưởng đến hiệu qủa kinh tế của các DNCNNN tĩnh Khánh Hòa.

  • 2.2. Phân tích hiệu qua kinh tế của các DNCNNN tỉnh 38 Khánh Hòa.

   • 2.2.1 .Tình hình sản xuất kinh doanh của các DNCN tỉnh 38 Khánh Hòa.

 • 2.2.2. Phân tích hiệu qủa kinh tố của các DNCNNN tỉnh 40 Khánh Hòa.

  • 2.3. Nhung kết luận rút ra từ việc phân tích lìỉệu qua kinh 53 tế của các DNCNNN tĩnh Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà Khánh Hoa.

   • 2.3.1. Kết luận về hiệu qủa kinh tế của các DNCNNN 53 tỉnh Khánh Hòa.

   • 2.3.2. Những nguyên nhân làm giảm hiệu qủa kinh tế của các DNCNNN Khánh Hòa.

CHƯƠNG 3 : MỘT số BIỆN PHÁP CHỦ YẾƯ NHAM 62 NÂNG CAO HIỆU QỦA KINH TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA.

 • 3.1. Sắp xếp lại các DNCNNN tỉnh Khánh Hòa.                 62

 • 3.1.1 .Tô chức sap xếp lại ngành cơ khí.

 • 3.1.2. Giải thể Công ty bột Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà giặt mỹ phẩm Nha Trang và 78 Công ty thủy tinh Cam Ranh.

 • 3.2. Dôi mới công tác cán hộ trong các DNCNNN tĩnh H2 húnlì linn

 • 3.2.1 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ

cán bộ quản lý doanh nghiệp – dặc biệt đội ngũ Giám 82 đốc doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự qụản lý của Nhà nước.

 • 3.2.2. Đổi mới cơ chế tuyển dụng, bô’ trí đề bạt cán bộ 83 trong các doanh nghiệp.

 • 3.2.3. Xây Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh

hoà dựng chế độ đãi ngộ dối với đội ngũ cán bộ 85

 • 3.3.1.

dụng mọi nguồn lực bên trong doanh nghiệp.

công nghệ bằng vốn vay.

DNCNNN tinh Khánh Hoà.

 • 3.4.1 Biện pháp cụ thể Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà ở cấp vĩ mô. 93

tình Khánh Hoà.

KẾT LUẬN

Danh mục tài liệu tham khảo

MỞ ĐẨU

1. Tính Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà cấp thiết của đề tài:

Vân đề nâng cao hiệu qủa kinh tế trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là mục tiêu cư bản của sản xuất kinh doanh. Vì đó là diều kiện kinh tế cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kinh doanh đạt hiệu qủa cao, lợi nhuận càng lớn sè cho phép thực hiện tôt qua trình tái sản xuất giản dưn và mở rộng của doanh nghiệp, đồng thời đóng góp xứng đáng vào nguồn thu Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà của ngân sách nhà nước để thỏa màn những nhu cầu chung của xà ỉiội. Vì vậy trong qúa trình đổi mới kinh tế ở nước ta, nhiệm vụ cải cách và nâng cao hiệu qủa kinh tế của khu vực nhà nước cho phù hựp với nền kinh tế thị trường theo dinh hường Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) giữ vị trí hết sức quan trọng.

Trong những năm qua, hệ thông DNNN đà có những chuyển biến quan trọng, nhiều doanh nghiệp đã đi dần Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà vào thế ổn định, thích nghi với CƯ chế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu qủa. Tuy nhiên vẫn còn một sô* doanh nghiệp gặp khó khăn hơn, làm ăn cầm chừng, thua lỗ. Ngoài ra cũng cần phải kể đến sự yêu kém về nhiều mặt của DNNN do lịch sử để lại như CƯ sở vật chất nghèo nàn, kỹ thuật lạc hậu. vốn ít. thị trường hạn hẹp, tổ chức sản xiiiít kinh doanh thiếu kinh nghiệm Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà , trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa chuyên kịp theo yêu cầu của CƯ chế mói trân nhiều mặt hoạt dộng quản lý kinh doanh. Do đó, việc đánh giá hiệu qủa kinh tế và tìm các giải pháp nâng cao hiệu qủa kinh tế cho các DNNN có ý nghía quan trọng trong việc đổi mời doanh nghiệp nói riêng và đôi mới nền kinh tế xã hội nói chung.

Dể thực hiện chiến lưực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, DNNN Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà đóng một vị trí cực kỳ quan trọng. Bởi vậy vân đề nâng cao hiệu qủa kinh tố các DNNN dưực sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân. Trong

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà
Luận văn một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tỉnh khánh hoà
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart