Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

50.000

Category:

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

11

•Ị •

I :


o

$ 2Ị i


r 1148

LV.ThS

ĐHKTQD


o V

ÍÍỊ ỉ

C J’

I í


4l>

’ J

I .«« ị •< i -ì


ỉd ụ ĨJ>


BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

$ * 9|c

NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CU BÂN

GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

LUƠNG THỰC Ở CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NAM DÀ NẴNG

LUẬN ÁN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ

Chuyên ngành: Kinh tế, quàn lý vù kế hoạch hoá kinh tế quốc (lân ( Quản (rị kinh (loanh tổng hợp) —Mã S0L ĐẠI HỘC KTQD

TRUNG TÂM

THÒNG TlAVlệA

hướng dần: PTS. Nguyễn Viêt Lâm

MỤC LỤC

PHẨN MỎ ĐẤU                                              Trang 1

CHƯƠNG I. Những vân để bân về Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng vai trò và hiệu quả kinh (loanh lương thực cùa các (loanh nghiệp

lương thực Nhà nước ở Việt Nam

ỉ.ỉ. Vai trò của các doanh nghiệp ỉ ương thực Nhả nước ở Việt Nam

 • 1.1.4. Khả nảng đáp ứng yêu Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng cầu an ninh quốc gia về lương thực khi

không có doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh lương thực

 • 1.2. Những vấn đề lý luân vế hiệu quả kinh doanh mật hòng lương thực

của các doanh nghiệp Nhà nước

 • 1.2.1. Quan diểm về hiệu quà kinh doanh lương thực đối với các doanh

nghiệp Nhà nước trong nén kinh tế thị trường

 • 1.2.2. Những chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả kinh doanh mặt hàng

lương thực của các doanh nghiệp Nhà Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng nước

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh mặt hàng lương thực của các doanh nghiệp Nhà nước

 • 1.3.1.1.

Nhân tố con người

1.3.1 ..4. Nhân tố thông tin

1.3.1 Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng .5. Trình độ tổ chức

quản lý của doanh nghiệp

CHUÔNG 2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh hr<mg thực của các (loanh nghiệp Nhà

nước ở Quảng Nam Đà Nẵng

 • 2.1.  Khải quát vể quá trình hình thành và phát triển của các doanh

nghiệp lương thực Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng Nhà nước ở ọ Hỏng Nam Đà Nằng

 • 2.2.   Phán tích thực trang hiệu quâ kinh doanh lương thực của các

doanh nghiệp lương thực Nhà nước ở Quảng Nam Đà Nang

 • 2.2.1.

Thực trạng về các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh (loanh lương thực

 • 2.2.1.1.

Tình hình thực hiên kê hoạch sản lượng kinh (loanh lương thực

 • 2.2.1.2.  Tình Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng hình thực hiên (loanh thu, kim ngạch xuất khẩu, chi phí và

lợi nhuận

 • 2.2.1.3.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu tỷ suâ’t lợi nhuận

 • 2.2.1.4.

‘lình hình thực hiên hiệu quà xuất khẩu lương thực

 • 2.2.1.5.  Tinh hình thực hiên kê’ hoạch sản lượng dự trữ, sản lượng lương thực phục vụ miền núi và vân chuyển lương thực điều tiết thị trường, bình

ổn giá

 • 2.2.2. Đánh giá về thực trạng hoạt động và hiệu quả Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng kinh (loanh cùa các (loanh nghiệp lương thực Nhò nước ở Quảng Nam Đà Nang                                         38

 • 2.3. Những yếu tổ làm hạn chế hiệu quả kinh doanh lương thực của các doanh nghiệp

Nhả nước ỏ Quảng Nam Dà Nang

39


CHUÔNG.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hĩệu quả kinh (loanh lương thực ciìa các (loanh nghiệp Nhà nước ở Quảng Nam Dà

NAng

 • 3.2.1. Những Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh

doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng giải pháp về marketing hướng đến thị trường khách hàng

 • 3.2.1.1.

Chiến lược đối với khách hàng

 • 3.2.1.2.

Chiến lược dối với nguồn cung ứng

 • 3.2.1.3.  Mở rộng thị trường và tăng cường khả năng bán lẻ, nâng cao chất

lượng phục vụ khách hòng

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng 54

*3.2.3. Giải pháp vé vốn và cơ sờ vật chất kỹ thuật

 • 3.3.     Nhũng giải pháp nhằm két họp hài hoà giữa nhiệm vụ xà hội và

nhiệm vụ kinh doanh

 • 3.3.2.  Cần đảm bảo sự nhất quán trong kế hoạch diều dộng các công ty 60 thực hiện bình ổn giá

 • 3.4. Những kiến Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh

doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng nghị khác dối vói Nhà nước

 • 3.4.2. Nhà nước có sự trợ giúp trong việc mờ rộng thị trường lương thực 61

 • 3.4.3.  Nhà nước cẩn đầu tư phát triển hệ thống thông (in thị trường lương

thực

 • 3.4.5.  Một số-vấn dề liên quan tới việc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và

lợi ích quốc gia vế xuất khẩu

PHẨN KẾT LUẬN Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng

PHẦN MÔ ĐẦU

1. Tính cap thief của đề tài luận án.

Lương thực là vấn đề hàng đầu của mọi quóc gia, là sản phẩm thiết yểu đảm bảo sự tôn tại của con người. Việt Nam trong 10 năm trỏ lại đây sản lượng lương thực tăng trưóng liên tục, trung bình I triệu tấn nam. Chúng ta đà có chì lương thực để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Giải quyết dược vấn dề lương thực dà có Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng một ý nghía rất lớn trong sự phát triển kinh té xà hội của dát nước. Trong tương lai sản xuát lương thực ntíóc ta vẫn coi là chiến lược quan trọng dể phát triển kinh té. Phát triển sản xuát lương thực và dẩy mạnh hoạt dộng kinh doanh lương thực sè có tầm quan trọng rất lớn dối với tâng triíỏng kinh té và giải quyết những vấn dề xà hội khác.

Các doanh nghiệp Nhà nước hoạt dộng kinh doanh lương thực trong giai đoạn hiện nay Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng dược Nhà nước xác dinh là thành phần ch li dạo, tham gia ‘bình ổn giá lương thực, dảm bảo an ninh lương thực quóc gia và là nhung dơn vị chủ yếu dẩy mạnh hoạt dộng kinh doanh lương thực ổ Việt Nam.

Các công ty lương thực ổ Quảng Nam Đà Nang là nhung doanh nghiệp Nhà nước thuộc tổng công ty lương thực miền Nam, hoạt dộng kinh doanh chủ yếu trên thị trường các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây nguyên và thực hiên Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng nhiêm vụ an toàn lương thực trong khu vực. rầm quan trọng của nó bắt nguồn từ yêu cầu giải quyết các mục tiêu kinh tế xà hội khu vực này. Tuy nhiên hiện nay sự kém hiệu quả trong kinh doanh của công ty lương thực ỏ Quảng Nam Dà Năng dà hạn ché vai trò chủ dạo của cluing.

Trước thực trạng như vậy, việc phân tích và tìm ra nhung giải pháp de nâng cao tính hiệu quả của các doanh nghiệp lương thực Nhà ntíóc ỏ Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng Quảng Nam Dà Nang là một vấn dề rất có ý nghĩa to lớn.

Bói vậy tác giả dà chọn dề tài nghiên cứu: "Một số biên pháp cơ bản

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng
Luận văn một số biện pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh lương thực ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quảng nam đà nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart