Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay

49.000

Category:

Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay

Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay

fff

Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay

fff

912

LVTI}S ĐHKTQD

LUO

* pdyi_n?ijlu££_j

Chương 1 : ván đề nâng C0O chát luựng dịch vu vộn tai hành khách bằng ô tỗ trong nfcn kinh tế thị trương 0’ nước ta.

 • I- Nâng 080 ohổt lượng dịch vụ hành khách bf?ng ô tô là đòi hỏỉ tát yểu khách quan trong nồn kinh tế thi trương.

 • 1) TÍnh tát yáu phảỉ nâng 080 ohất luting địch vụ vộn tải hanh khách bằng ô tô.

 • 2) Một sổ quen đỉỉm CO’ ben về vận tãỉ ô tô.

 • II-  Những đặo thù cơ bản của oung, cầu trOn thị trương vận tải.

 • 1)  Đặo điềm oủa ” oung w trong thị trường v§n tải,

 • 2)  Đặo điềm oủe ” oàu w trong thị Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay trường vộn tảỉ.

 • III-   Sự vận động oúa cáo quy luột CO’ bản trôn thị trường vận tải -/thị trường

v(ìn tải ve quy luật (Giá trị- cọnh tranh).

 • IV- Hệ thống ohỉ tỉôu đanh giá chất luyng địch.vụ vụn tai hành khéoh bỗng ô tô ơn ước ta.

 • 1) MỨC độ an toàn trong vận chuyền hành khách,

 • 2)  Tỉnh nhanh chong, kịp thờỉ của vỆn chuyỉn,

 • 3) HO gá tổc đô giao thong

 • 4)  M’íc độ triệt để của ohuyán Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay đỉ,

 • 5)  Tỉnh kinh tế,

 • 6)  Chỉ tỉêu không lương hóa

 • 7)  Mố hình lựa chọn hành trình phương tiện.

 • V- các nhân tố ảnh hưởng to*’ỉ chát lượng dịch vụ vận tai hanh khách bằng

6 tô.

 • 1-  Nhân tổ quản lý

 • 2-  Nhân tồ phương tiện

 • 3-  nhân t$ tityển đường

 • 4-  nhân tổ cuối cùng là lai xe vè phục vụ.

Chương 2 ĩ Phân tích thực trọng chẫt lương dịch vụ vện tải hanh khách bằng ôtô ỏ’ nước ta.

Luân văn môt số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vân tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay Phan I. – Qua trình hình thành và phất trỉồn ngành vện tảỉ ôtô ở nước ta.

 • 1-  Sơ lựơc lịch sử phát triển của ngành vôn tảỉ ô tô.

 • 2-  Đọc điểm cơ bản ảnh hưởng dến chat lượng dịch vụ vện tảỉ hành khách bằng ôtô.

Phần II.- Thực trạng về chat lượng dịch vụ vện tải hành khách bằng ôtô ỏ’ nước ta.

 • 1-  Tỉnh hình sử dụng phương tiện vện tai HK

 • 2-  TÌnh hình gỉá cước vện tảỉ HK

 • 3-  Tinh hlnh chầt lượng Luân văn môt số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vân tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay phục vụ hanh khách.

 • 4-  TÌnh hình tÊỈ nạn giao thông

 • 5- Thực trạng chỉ phí thời gian của HK cho 1 chuyền đỉ

Phần IIĩ.- Đanh gỉá thực trọng chat lưỌ’ng dịch vụ vân tải hành khích bang ôtô ở nước ta.

1- Nhũng tồn tại cơ bản Ănh hưởng tơi chất lượng dịch vụ vân tải hành khách blng ôtô ở nước ta hiện nay.

 • 1.1)  Những tồn tại cơ bên trong công lác dam bảo an toàn của hành khách.

 • 1.2)   Chưa đảm bảo Luân văn môt số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vân tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay tiện nghi trên xe

 • 1.3)  Gỉá cả vân tải HK bBng phương tiên ôtô chưa hợp lý.

 • 1.4)   Thời gian chỉ phí của HK cho 1 chuyến dỉ cao.

2) Một số nguyên nhãn cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ vện tải hành khách bằng phương tiện ôtô.

 • 2.1) Luật lệ về an toàn giao thông và việc thỉ hanh luệt

 • 2.2)  Thực trạng về phương tỉện vộn tải hành khách chất lương kém.

 • 2.3)  Thực trạng cơ bản sở hạ t&ng ảnh Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay hưỗ’ng tớỉ chỗt lượng dịch vụ hành khách.

 • 2.4) Công tác tồ chức quản lý của ngành và địa phương hạn chế

 • 2.5) Trình độ tay nghề, trách nhiệm, tâm lý của lái xe

 • 2.6)   Mot sổ nguyfln nhân khác

Chương 3 5 Một số biện pháp chủ yếu nhẼm nang cao chat lượng địch vụ vận tải hanh khách bnng ôtô ỏ- nước ta.

phan ĩ.- Những quan điềm vẽ nâng đaochầt lượng dịch vụ vận tải hành khách b*’ng ôtô.

 • 1- xác Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay định ro vai trò vị trí của ngành GTVT ôtô

 • 2- Phát triền và dồi mơi quản ly ngành vện tải ôtô nhằm nâng cao chat lương dịch vụ Van tỏi hành khách phù hợp với cơ sở vệt chất va drc thù của ngành.

 • 3- Thống nhất chủ trương đàu tư – nlv’m nrng cao chất lượng địch vụ hành khách bằng phủờng tiẹn vận tải ôtô.

IXCJLC :

 • 4- That trỉễn vộn tải ôtô phù hợp với cơ chề thị trường

5“ Năng cao chẩt lượng dịch Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay vụ vạn tải phai đảm bảo tính kế thừa và đỗỉ mớỉ từng bước,

Phan lĩ.- Một số bỉện pháp chủ yếu nhồm nãng cao chất lượng dịch vụ vận tảỉ hành khách bằng ôtô

 • 1-  Một sổ biện pháp lổn của lỉhà nước

  • 1.1-   đỗi mới cơ chể và chính sách

 • 2.2-  Đầy mạnh qúa trình ứng dụng tiễn bộ KHKT trong việc quản lý đường và phương tiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải

 • 2- Một sồ bỉện pháp cụ thề nhằm nâng cao chất lượng dịch Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay vụ vện tảỉ hành khách bằng ôtô

 • 2.1)  Biện pháp 1 : Nang cao Chat lượng kỹ thuật phương tiện vạn tảỉ khỉ vện hành và quản lý đỉều hanh phương tiện

 • 2.2)  Biện pháp 2 : Đồi mớỉ phương thức quản lý trong ngành vện tồi ôtô

 • 2.3)  Biện pháp 3 ĩ MỞ rộng màng lưới và vaỉ trò của tồ chức dạỉ lý vận tảỉ trong nen kỉnh tế thị trương.

 • 2.4)  Biện pháp 4 ĩ Đầo tạo và bồi dưỡng đội ngũ lai xe hành khách co chuyên môn cao, Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay có sức

khỏe va tinh thần trách nhiệm.

 • 2.5)  Biện pháp 5 : Kiện toàn hệ thông luật giao thông làm cho chủ phương tiện và hành khách hiếu và làm theo luật

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay
Luận văn một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart