Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

50.000

Category:

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

fff

ixv-iijo

ĐHKTQDc              r ‘ ’■*’   ■“■   X-. ‘,- ,   ‘-*

JS A* *■ ——w» ** L* w <*, A A. Wrf*

■ TỜNG Đ;_^ H ‘ c _ .-, 1. rSr TA :


PHAM CII-.ULC.LX


– .’       *• Ă           ” J «- • Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài      – – *x -r » *- —

u                                         _ ..-•_:.-J: J ,_2_

J—–& .{*•_ ■—-_T~- —–_–►“-X >• • " —>— ■- – – ■ *’<-c‘t rr ,-* ,

—*-*■ -w ■*’- vJT «•* «x», w ~ <■ * Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài V- <w — ■- ♦«. ‘Ó—•-      Q – • – • -•

A.

cốvôkÈS ■T TGC :’7ZAI

LUÂN <N TL ẠC SỸ KINH TÊ

Ha NOJ-‘ISSS

BỘ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾQUỐC DÂN

ĐẠI HỌC K.T.a.D

TRƯHG T ẰM

Tư Liệu THÔNG TÍN THƯ VíệN

Phạm Châu Loan

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài CAO HIỆU QUẢ SỬDỤNG I. AO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CÓ VỐN ĐẦU Tư NUỚC NGOÀI

Chuyên ngành: Quân trị nhũn lục Mà sô: 05.02.07

Luận án thạc sỹ kinh tế

Giáo viên hướng dần:

 • 1. PI’S     Nguyễn Tiệp

 • 2. Thạc sỹ Bìii Anh Tuấn

(TRUNG !- >’■ TL.TT ĨHự j

Ị P.lÒXí. :■   Ã-LbẠN VÀMJ

Hà Nộí"- T9<T8 Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng^ lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

MO DẤU

Quá trình sản xuâ’t là quá trình kết hợp hợp sức lao động, cóng cụ lao động và đối tượng lao động. Con nguời là một nhân tố quyết định trong sản xuất, do vậy đế tiên hành sàn xuất có hiộu quả thì một trong những vấn đề hết sức quan trọng là phải sử dụng lao động có hiệu quà. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nơi sân xuất dược tiến hành theo những qui Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trình chạt chè với cóng nghẹ khoa học tiên tiên, thì việc sứ dụng lao động sao cho có hiệu quả lại càng trở thành một trong những vấn dề có ý nghĩa quyết định. Đổng thời nhàm mục đích hiện đại hoá , công nghiệp hoá đất nước, Viột Nam thực hiện chính sách gọi vốn dầu tư nước ngoài , do dó ngày càng có nhiều doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài hoạt động ờ Việt Nam. Những doanh nghiệp này hoạt dộng ờ nước ta chưa Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lâu, nhưng dà có những dóng góp nhất định như: tạo việc làm, tảng thu nháp, đổng thời thòng qua làm việc với sư giám sát của chuyôn gia nước ngoài, một nê nếp làm việc mới, một tác phong khẩn trương, ký luật dang được thiết lập lung bước đòi với một bộ phận lao dộng không nhỏ. Không những thẻ, các cán bộ quân lý Việt Nam trong quá trình tham gia điêu hành, cung học hỏi được những kinh nghiệm quân lý Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ các đóng nghiệp là chuyên gia nước ngoài. Tuy nhiên vẫn còn tổn tại ở người lao dộng những tác phong, tâm lý cùa người sản xuất nhó , chưa đáp ứng được yôu CÀU còng nghệ cũng như chưa đáp ứng dược yêu cáu cua kinh te thị trường, nên phẩn nào ảnh hưởng đốn việc phát huy liềm nâng sàn xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đáu tư nước ngoài. Hơn nữa, hết (hời hạn liên doanh, các doanh nghiệp này lại Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc quyền quàn lý cùa Việt Nam. Vì vậy việc đánh giá hiện trạng và khuyến nghị một số

biện pháp nâng cao hiện quả sử dụng lao dộng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là việc làm dáng quan t Am.

Ị. Mục đích :

 • 1.1. Hệ thống hoá lý luân về hiệu quà sử dụng lao động.

 • 1.2. Đánh giá hiện trạng sir dụng lao dộng trong các doanh nghiộp có vốn đầu tư nước ngoài.

 • 1.3. Tiên cơ sở dó Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khuyên nghị một sô biện pháp nâng cao hiệu quả SỪ dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài.

2. Dói tượng, phạm vi:

 • 2.1. Đói tượng : Các doanh nghiệp có vốn dấu tư nuớc ngoài.

 • 2.2. Phạm vi : Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở một số doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, không phân biệt tỳ lệ vón góp là bao nhiêu. Cụ thể là các ngành: Cao su -hoá chất- Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chất deo; Sàn xuất,lắp ráp ô tô,xe máy; Sàn xuất vật liệu xây dựng; Chế biến lương thực, thực phẩm; Sàn xuất máy móc, thiết bị, phụ tùng; Dệt may; Khúch sạn. Và các doanh nghiệp thuộc các ngành trên ở một số tỉnh thành như Hà Nội, Hài Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẩng, thành phố Hố Chí Minh.

. 3. Phương pháp :

Phương pháp được sử dụng chù yếu trong luân Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài án là phương pháp so sánh hiệu quà sử dụng lao dộng trong các doanh nghiệp có vòn đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp Nhà nước, cung như so với khả nAng tiềm tàng của các doanh nghiệp này. Các số liêu sử dụng trong nghiên cứu là sô’ liệu thống kô, báo cáo và kết quả điêu tra khảo sát thực tế của các cơ quan chuyên ngành Lại Việt Nam.

Ben cạnh đó luận án cũng sir dụng phương pháp phân tích thống kê và phương Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài pháp chuyên gia.

 • 4. Những (lóng góp của luận vãn :

 • Hẻ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quà sử dung lao động trong các doanh nghiệp.

 • – Giúp các nhà quàn lý và sừ dụng lao dộng ử các doanh nghiệp Việt Nam những bài học, những kinh nghiệm và biện pháp sử dụng lao động có hiệu quà trong các doanh nghiệp.

 • – Từ hiện trạng và những biện pháp sử dụng lao động có hiệu quả trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nước ngoài, sẽ giúp cho việc sửa đổi các chính sách quản lý vì mò của nhà nước được phù hợp hơn đổi với các doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tố khác nhau trong Quốc gia.

 • 5. Kẽ í cân của luận văn :

Tên cùa luân vãn: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sir dung lao động trong các doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài”.

Ngoài phần mờ đầu, kết luận, hệ thống danh mục, các tài liệu Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham khảo, luẠn van gổm 3 chương :

Chương ỉ: Hiệu quà sir dụng lao động và sự Cíln thiết cùa việc nâng cao hiệu quà sứ dụng lao dộng trong doanh nghiệp có vốn đẩu tư nước ngoài.

Chương 2’. Phân tích hiện trạng vể hiệu quà sir dung lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chương 3: Khuyên nghi một sò biện pháp nâng cao hiệu quà sử dụng lao dộng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nước ngoài.

CHUÔNG 1

HIỆU QUÁ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP VÀ sự CẨN THIẾT CTA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ sù DỤNG LAO ĐỘNG

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐAU TƯNƯỚC NGOÀI.

1. Các khái niệm liên quan:

 • 1.1.  Lao dộng:

Lao động là một hành động diễn ra giữa người và giới tự nhiên. Trong khi lao dộng con người vận dưng sức lưc tiổm tàng trong cơ thế của mình, sir dụng còng cự lao Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài động de tác động vào giới tư nhiên, chiếm lấy những vật chất trong tự nhiên, biên đổi vật chãi dó, làm cho chúng trở nên có ích cho đời sống của mình. [8]

Quá trình lao dộng đổng thời là quá trình sừ dụng sức lao động.

 • 1.2.  Sức ỉao dộng-. 11 Sức lao dộng kì nâng lực hoạt động cùa con người, là toàn bộ thể lực và trí lực cừa con người. Sức lao dộng là yếu tô’ tích cực nhất Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , hoạt dộng nhát trong quá trình lao dộng. Nó phai dộng và dưa các tư liệu lao dộng vào hoạt động dể tạo ra sân phẩm”. 181

Nêu coi sân xuất là một hệ thống gổm ba phần hợp thành (các nguồn lưc, quá trình sàn xuất, sàn phẩm hàng hoá) (hì sức lao dộng là một trong các nguồn lực khởi đầu của sản xuất (dầu vào) dể tạo ra cấc sản phẩm hàng hoá (đầu ra).

 • 1.3. Sử dụng Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ỉao dông: là qua trình lổ chức và quản lý sức lao dộng trong sự kêt hợp vói các yếu (ỏ sân xuất nhằm dạt dược mục đích cùa quá trinh đó.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Luận văn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart