Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

48.000

Category:

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

fff


ộ GIÁO ĐỤC VÀ ĐẰơ TẠO

f Ru*ỜNG ©ẠI HỌ ? KINH Tỗ QUÓC DẤN

RỳầỆMM n ‘ III I

DƯƠNG KHÂC NGA


MỘỈ SÍBỉh PW idM pe Slíc CẬNH ĨRANH úc Mậĩ me ĨHB BỊ VlÍN ĨHÔA CỂÃ ĨẶPIÕIM SỈÍMENS !ÌÊA R ĩAỉ ■■ – Yip NẴỈ.<

• Cx VÃNTH M-Sỹ Qì " ■’. nụ KIXH DO.lI-íỉl

>> ‘ *

HÀ NỘI – 200 *

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂ

DƯƠNG KHẮC NGA

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀTÀI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO sức CẠNH TRANH CÁC Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam MẶT HÀNG THIẾT BỊ VlỄN THÕNG CỦA TẬP ĐOÀN SIEMENS AG TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh quôc tê

HƯỚNG DẶN KHOA HỌC 1: TS. TẠ VÀN LỢI

HƯỚNG dan khoa hỌc 2: PGS.Ts. NGUYEN THỊ HƯỜNG

Arỉ                  rí .. fa

-I-

MỤC LỤC

Trang

Đanh mục từ viết tắt

Danh mục bảng

Danh mục hình

Lời mở đầu

CHƯƠNG 1: Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam LÝ LUẬN cơ BẢN VÊ CẠNH TRANH VÀ sự CẦN THIẾT PHÁI

NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HƠÁ

 • 1.2.2  Phân biệt sức cạnh tranh cùa DN Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam và sức cạnh tranh của hàng hoá 19

1.3   Các chi tiêu đánh giá sức cạnh tranh cúa hàng hóa

 • 1.5   Sự cần Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn

thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: TH ực TRẠNG súc CẠNH TRANH CÁC MẶT HÀNG TBVT CỦA

TẬP DOÃN SIEMENS AG TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

 • 2.2.  Sức cạnh tranh các mặt hàng TB VT của Luận văn một số biện pháp nâng cao sức

cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam tập đoàn                                    SiemensAG trên thị trường

Việt nam

 • 2.2.1

quan về tập đoàn Siemens AG

Kết luận chưmig 2

CHƯƠNG 3: -MỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO sức CẠNH TRANH CÁC MẶT

HÀNG I B VT CỦA TẬP ĐOÀN SIEMENS AG TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT

NAM Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

3.1. Phương hướng và mục tièu nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng TB VT của tập đoàn

trên thị trường Việt nam trong thời gian tới

 • 3.1.2 Phương hướng nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng TB VT của tập doàn trên thị

trường Việt nam trong thời gian tới

 • 3.1.3  Mục tiôu nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng TB VT của tập đoàn Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam trên thị trường

Việt nam trong thời gian tới

 • 3.2 Một sỏ giải giáp nâng cao sức cạnh tranh các mật hàng TB VT của tập đoàn

Siemens AG trên thị trường Việt nam

3.2.1 Tăng cường áp dụng các mô hình cạnh tranh đỏ phàn tích sức cạnh tranh của các mặt

hàng TBVT

 • 3.3. Một sô kiến nghị đoi với Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam Nhà nước …. 90

Phán kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

DANH MỤC Từ VIẾT TẮT

<<<123>>>

1. Từ viêt tát tiêng Việt

Tiếng Việt

Nguyên nghĩa

CT

– Công ly

DN

– Doanh nghiộp

DV

– Dịch vụ

DD

– Di động

ETC

– Công ty viễn thông điện lực

EVN

– Tổng công ly điện lực Việi nam Luận văn một

GPC

– Công ly dịch vụ viỗn thông Việt nam

HH

-1 làng hoá

SP

– Sàn phấm

SPT

– Công ly cổ phẩn dịch vụ viẻn thông Sài gòn

TB

– Thiết bị

VIETEL

– Còng ty diộn tử viễn thông quân đội

VMS

– Công ty thông tin di dộng Việt nam

VNPT

– Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt nam

VTDD

– Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh

VT

– Viễn thông

2. Từ viêt tát

tiêng Anh

Tiếng Anh

<<<123>>>

ASEAN

– Asia South East Accosiation National – Hiộp hội các quốc gia Đóng nam Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh

BCG

BSC

BSS

BTA

BTS

CDMA

CLL

 • – Boston Consulting Group – Nhóm tư vấn Boston

 • – Base Station Controller – Bộ điổu khiển trạm gốc

 • – Base Station Subsystem – Hệ thống trạm gốc

 • – Bilateral Treaty Agreement – Thoà thuận hiệp ước song phương

 • – Base Transceiver Station – Trạm thu phát gốc

 • – Code Division Multiple Access – Truy cập đa phân mã

 • – Cellular Local Loop – TB mạng vô tuyến nội vùng

Nguyên nghĩa – tiếng Việt

<<<123>>>

AC

AFTA

APEC

 • – Authentication Center – Bộ nhận dạng

 • – ASEAN Free Trade Area – Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

 • – Asia Pacific Economic Cooperation – Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á –

Thái bình dương


EIR

FDI Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam

GDP

MSC

OMC

PSTN

SSP sss

SGSN

SMS

TDM

TRAƯ

UMTS

USD

VMS

VLR

WAP

WLL

WTO


 • – Equipment Indentification Register- Bộ dăng ký nhận dạng TB

 • – Foreign Direct Invesment – đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • – Gross Domestic Product – Tổng SP quốc nội

 • – General Package Radio System – Hệ thống chuyển mạch gói chung

 • – Global System for Mobile – Hệ thống di động toàn cẩu

 • – Home Location Register – Bộ đũng ký thường trú

 • – Inlelegent Network – Hệ thống mạng thông minh

 • – International Network – Mạng máy tính Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam toàn cẩu

 • – International Mobile Equipment Identification – TB nhận dạng máy DĐ

 • – Mobile Switching Subsystem – Hệ thống chuyên mạch

 • – Operation & Maintenance Center – Hệ thống khai thác và bảo dưỡng

 • – Public Switch Telephone Network – Mạng diện thoại cố dịnh

 • – Service Switching Point – TB điểm chuyển mạnh dịch vụ

 • – Switching Sub-System – Hệ thống chuyển mạch

 • – Serving GPRS Support Node – Nốt hỏ Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam trợ dịch vụ của GPRS

 • – Short Message Service – Dịch vụ nhắn tin

 • – Time Division Multiplexer – Chuyển mạch theo khe thời gian

 • – Universal Mobile Telecommunication System – Hệ thống VT DĐ toàn cầu

 • – United Stales Dollar – dô la Mỹ

 • – Voice Message Service – Dịch vụ thư thoại

 • – Visistor Location Register – Bộ đãng ký tạm Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam trú

 • – Wireless Application Protocol – Ung dụng giao thức internet

 • – Wireless Local Loop – Mạch vòng vô tuyến nội hại

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam
Luận văn một số biện pháp nâng cao sức cạnh tranh các mặt hàng thiết bị viễn thông của tập đoàn siemens ag trên thị trường việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart