Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng

48.000

Category:

Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng

Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng

fff

1264

LV . ThS ĐHKTQD


BỘ G! o DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Ị

ĐẠI HOC hA NANG

NGÔ NGỌC TRỌNG               ỉ

í

MỘ I SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIFN !’ KINH TÊ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NAM ĐÀ NANG

LUẬN VÁN THẠC sĩ

CHUYẾN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Năng, năm 2003

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cúu của riêng tôi.

Các sô liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chúa được ai công bố trong bất kỳ cồng trinh nào khác.

Ngúởi cam đoan

Ngô Ngọc Trọng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa •                  ■ . Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế

trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng                                         Trang

Lời cam đoan

iMục lục

Mồ DẲư            •                    .

Chương 1 – LÝ LUẬN CHƯNG

KINH TẾ TRANG TRẠI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN

 • 1.2. Phân loại trang trại                                                    ‘

 • 1.3. Các nhân tó ảnh hưỏng dển sự hình thành và phát triển của kinh tế trang 12 trại

 • 1.4. Xu thế phát tricn của kinh té Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng trang trại ỏ nước ta và vai trò của nó trong 21 sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện dại hoá nông nghiộp – nông thôn

 • 1.5. Các chỉ tiêu đánh giá két quả, hiệu quả của kinh tế trang trại                     26

Chương 2 – THỰC TRẠNG KINH TÊ TRANG TRẠI ở QUANG NAM 7 ĐÀ NẲNG

 • 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xà hội Quảng Nam " Đà Năng ảnh hưỏng 29 . đến sự phát triến của kinh tể trang trại

 • 2.1.1. Điều kiện tự nhiên của Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang

trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng Quảng Nam – Đà Năng

 • 2.1.2.

Đặc điểm dân sô, lao dộng của Quang Nam – Đà Năng

 • 2.1.3.

Đặc điểm xà hội của Quảng Nam – Đà Năng

Đà Nang trong nhũng năm gần dây

 • 2.2.1. Sự phát triển về sổ lượng trang trại ở Quảng Nam – Đà Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng Năng qua 37 các năm

 • 2.2.2. Sự phát triển về loại hình trang trại ó Quảng Nam – Đà Năng qua 38 các năm

 • 2.2.3. Sự phàn bô các loại hình trang trại trên từng vùng địa hình của 40 Quảng Nam -Đà Nằng

 • 2.2.4.  Quy mô sản xuất của trang trại ỏ Quảng Nam – Đà Năng                  42

 • 2.3. Kết quả sản xuát kinh doanh kinh té trang trại ỏ Quảng Nam – Đà Năng         48

qua các năm

 • 2.4. Các nguyên nhân tác dộng đen quá trình phát triển Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng của kinh lê trang 52 trại ỏ Quảng Nam – Đả Nang

 • 2.4.1.

Chủ trang trại ỏ Quảng Nam – Đà Nằng ,

văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng trang trại trên dịa bàn

 • 2.4.6. Công tác khuyến nông và chuyển giao kỳ thuật sản xuất phục vụ 67 cho kinh tế trang trại ỏ‘ Quảng Nam ‘ Đà Nang

Chương 3 – MỘT số BIỆN PHẤP CHỦ YEU NHĂM PHÁT TRÌỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN DỊA BÀN QUẢNG NAM – ĐÀ NANG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

 • 3.1. Một sô vấn’dề cẩn chú ý khi phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn 70 Quảng Nam -Đà Năng từ nay dến năm 2010

 • 3.1.1. Các quan diểm cơ Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng bản về phát triển kinh tế trang trại ỏ Quảng Nam 70 – Dà Nằng từ nay đến năm 2010

 • 3.1.2. Những nhân tó tác động đến sự phát triển của kinh tế trang trại ỏ 75 Quảng Nam -Đà Nang từ nay dến năm 2010

 • 3.1.3. Dự báo về một số chỉ tiêu về phát triển kinh té trang trại trên dịa 77 bàn Quảng Nam – Đà Nang từ nay dến năm 2010

  • 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ỏ Quảng 78 Nam – Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng Đà Năng từ nay dến năm 2010

Đà Năng tử nay đến năm 2010

 • 3.2.3.  Giải pháp về thị trưòng tiêu thụ và phát triển công nghiệp chế biến 81

 • 3.2.5.  Giải pháp về vốn

 • 3.2.6. Giải pháp về trả công, tạo nguồn lao động và nâng cao trinh động 104 người lao Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng dộng trong trang trại

 • 3.2.7. Giải pháp về phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỳ thuật – công 108 nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái

 • 3.2.8.  Giải pháp về dầu tư xây dựng cơ sỏ’ hạ tầng                               113

 • 3.2.9. Giải pháp về tố chúc thực hiện                                            114

KẾT LUẬN                                                  117

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

MỞ DẦU

l.Tính cáp thiết của đề tài

Nông nghiệp – Nông thôn -luôn là vắn dề trọng yếu của mỗi Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng quốc gia, là khu vực sản xuất vật chất cơ bản, đảm bảo việc làm và đời sóng của một bộ phận dân cu’ trong xà hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế. Nông nghiệp sản xuất ra nhừng sản phẩm tói cần thiết phục vụ cho cuộc sóng của con người, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp ché biến và công nghiệp nhẹ; góp phần xuất khẩu thu ngoại tệ, là nơi cung cấp nguồn nhân lực, nguồn tích lũy Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng cho công nghiệp hóa ’ hiện đại hóa đất nước.

ơ nước ta, với 80% dân số sổng bằng nghề nông, nông nghiệp càng có một vị trí hết sứciquan trọng, Dáng và Nhà nước ta luôn coi nông nghiệp là mặt trận sản xuất hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nưóc đà ban hành nhiều chính sách và biện pháp để khuyến khích và tạo điều kiện cho nông nghiệp phát Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng triển. Ngành nông nghiệp dã có những bưổc tiến vượt bặc, sản xuất ngày càng nhiều của cải vặt chất cho xà hội và không ngừng hoàn thiện cả về cơ cấu sản xuất, kỳ thuật sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất. Hiện nay, ỏ nước ta có nhiều hình thức tố chức sản xuất trong nông nghiệp như hộ gia dinh, HTX, các nồng, lâm trường của Nhà nước, Quân dội… Trong dó, trang trại là một trong những hình Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng thức tố chức sản xuất có hiệu quả. * *

Cho đến nay, đã có hàng vạn trang trại được hình thành thu hút nhiều lao động làm ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo diều kiện dể công nghiệp hóa – hiện dại hóa nông nghiệp – nông thôn. Những đóng góp bước đầu của kinh tế trang trại cho nền kinh té nước ta là rất dáng kể, do vậy Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng Đảng và Nhà nước đà có nhiều chính sách tạo điều kiện và khuyến khích sự phát triển của loại hình kinh té này. Dù vậy, trong quá trình phát triển

-1-

kinh tế trang trại vần còn mang nhiều yếu tó tự phát và bộc lộ nhiều vấn dề về dất dai, vốn, công nghệ, thị trường,- lao dộng … mà bản thân chủ trang trại không thể nào giải quyết dược nếu không có sự hồ trọ từ phía Nhà nưóc.

Vì vậy, việc nghiên Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng cứu thực trạng ki nil tế trang trại để tìm ra nhừng giải j/,.                           £ — Ă.. -l.Ấ.   .. ‘ 1-í*                       13-

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng
Luận văn một số biện pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn quảng nam đà nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart