Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

Add your review

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

fff

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam

fff

1424

LV .Ths nurmn


BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ©Ảo TẬO TXưỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TỂ QUỐC DÂN

NGUYỄN HỨC LiỂN

MỘT SÔ BIỆ?Í PHÁ? PMẨT ĨRn

DỊCH VỤ BAY THỰC

d TỔNG CÓNG TÝ BAY tìỊCỂ ¥1 VIỆT ỌM

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUÂN TRỊ KỈNH DOANH

HÀ NỘI -20C4

BỘ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN "Qir******

NGƯYỄN ĐỨC LIÊN

LUẬN VĂN

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ TÀI

MỘT SÔ BIỆN PHÁP PHẤT Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam TRIEN DỊCH VỤ BAY

TRựC THĂNG

ở TỔNG CÔNG TY BAY DỊCH vụ VIỆT NAM

Chuyên ngành: Quản trị Kinh (loanh quốc tế

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Dỗ ĐỨC BÌNH

ĐẠI HỌC KTQD

TRUNG TÂỊlị(5 THÔNG TIN THƯ VỈẸN

HÀ NỘI – 2004

i

MỤC LỤC

Danh mục tữ viết tắt

Danh mục bảng’

Danh mục hình………..A

Lời mở đầu

CHƯƠNG 1 Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam : NHỮNG VÂN ĐỀ CHUNG VE PHÁT TRIEN DỊCH VỤ VÀ Sự CẦN THIẾT PHẢI PHẤT TRIEN DỊCH VỤ BAY TRựC THĂNG ở TCTBDVVN

 • 1.3.1 Đặc điểm của Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở

tổng công ty bay dịch vụ việt nam dịch vụ bay trực thăng

1.3 Phát triển dịch vụ bay trực thãng và sự cần thiết phải phát triển dịch vụ bay trực thãng ỏ’ TCTBDV

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIEN Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt

ii nam DỊCH VỤ BAY TRựC THĂNG ở TỔNG CÔNG TY BAY DỊCH vụ

 • 2.1  Quá trình hình thành và phát triển của dịch vụ bay trực thăng Tổng

công ty bay dịch vụ

 • 2.2.1  Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty

bay dịch vụ việt nam Môi trường vĩ mô……………………………………………………

34

 • 2.4   Đánh giá chung về thực trạng Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam phát triển dịch vụ bay trực thăng ở Tống

công ty bay dịch vụ

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YÊU NHAM

iii

PHẤT TRIỂN DỊCH vụ BAY TRựC THĂNG Ở TỔNG CÔNG TY BAY DỊCH vụ

 • 3.2  Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty

bay dịch vụ việt nam Định hướng phát triển dịch vụ bay trực tilling

 • 3.4 Một sô kiến Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam nghị đôi với nhà nước và các cơ quan hữu quan 83

Phần kết luận………….

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục …………………………………………………………………………………………………

<<<123>>>

iv

DANH MỤC TỪ VIET TAT

1. Từ viết tắt tiếng Việt

<<<123>>>

Tiếng Việt

DV

TCT

TCTBDV

Nguyên nghĩa

 • – Dịch vụ

 • – Tons/công ty

 • – Tổng công ty dịch vụ

DVBTT

CTBMB

CTBMN

PTGĐ

 • – Dịch vụ bay trực thăng

 • – Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam Công ty bay miềrì Bắc

 • – Cồng ty bay miền Nam

* Phó fổm, m’ám đốc

SXKD

CHLB

CBCNV

 • – Sản xuất kinh doanh

 • – Công hoà liên bang

 • – Quyết định

 • – cán bộ công nhân viên

KTHK

– Kỳ thuật hàng không

VTKT

QC PK-KQ

• – Vật tư kỹ thuật

– Quân chủng Phòng không-Không quân

2. Từ viết tát tiếng Anh

<<<123>>>

Tiếng Anh

AFTA

Nguyên nghĩa – Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam Tiếng Việt

APEC

 • – Asean free trade area-Khu vực mậu dịch tự do Đông nam á

 • – Asean Pacific Economic Cooperation-Diền đàn hợp tác châu Á

ASEAN

– Association of South-east Asean Nations-Hiệp hội các nước Đông nam Á

ATS

ATC

FOM

 • – Air Transportation System-Hệ thống không lưu

 • – Air Transportation Cetificate-Chứng chỉ bay thương mại

 • – Flying operation Manual-Cấm nang hoạt động bay

GDP

– Gross Domestic Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ

GNP

– Gross National Product-Tổng sản phẩm quốc dân

GPS

– Global Positioning System-Hệ thống định vị toàn cầu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam
Luận văn một số biện pháp phát triển dịch vụ bay trực thăng ở tổng công ty bay dịch vụ việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart