Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

Add your review

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

fff

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

fff

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

fff

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

fff

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

fff

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

fff

4708 I

LV . ThS ĐHKTQD I

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÕC DÂN

——– BD»dC3g«G8 ———–

DAI HOC Kl QD

TT. THÕNG TIN THƠ VIỄN

PHÒNG LUÂN ÂN > Tư Lựu;

TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỤC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CP Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ DÁO TVXÂY DỤNG VÀ NẠO VÉT CÚNG TRÌNH THỦY

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN Lực

LUẬN VÃN THẠC Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

77tó

Người hướng dân khoa học:

PGS.TS. VŨ HOÀNG NGÂN

11* MlAw Bliu ‘JA1A MỤC LỤC

Trang

MỜ ĐÀU

Chương 1: Cơ sờ lý luận về tạo động lực lao động trong Doanh nghiệp 5

  • 1.3 Các Luận văn một số biện pháp tạo, động lực cho người lao động, trong công 1 ty cổ

phân xây dựng và nạo vét công trình thuỷ biện pháp tạo động lực lao động trong doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích thực trạng tạo dộng lực cho người lao dộng trong

công ty CP Đâu tư xây dựng và nạo vét công trình thủy

  • 2.1 , Giới thiệu về công ty CP Đầu tư xây Luận văn một số biện pháp tạo, động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ dựng và nạo vet công trình thủy 32

  • 2.2 Thực trạng tạo động lực cho người lao dộng trong công ty CP Dầu tư

xày dựng và nạo vét công trinh thủy

2.2.3.3Phúc lợi Luận văn một .số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

  • 2.3     Một số nhàn tố chính ảnh hưởng tới tạo động lực cho người lao động trong công ty

  • 2.3.1  Nhân tố từ phía người lao động

  • 2.3.2 Nhàn tổ từ công ty

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ

Chương 3: Một so giải pháp 1 tạo động lực cho người lao 1 động trong công ty ,85

CP Đâu tư xây dựng và nạo vét công trình thủy

86 động

  • 3.2.1.2 Hoàn thiện cách tính lương cho khối văn phòng và công trường 87

3.2.13 Hoàn thiện chính’sách thưởng

  • 3.2.2.1

hiện tuyển chọn đủng quy trình

  • 3.2.2.2                                                                    Xây dựng phong

  • 3.2.2.3 Thực hiện chính sách luân chuyển công việc dối với khối thuyên each lành d?°    p

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ hợp

104 viên

33 Kiên nghị

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIÉU, so ĐÓ

Trang Sơ đồ 1.1 Hệ thống thứ bậc nhu cầu của Maslow

Báng Ị. Ị Hệ thống hóa các nhu cầu của Maslow vào doanh nghiệp

Bảng 1.2 Hai nhóm Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ yếu tố theo học thuyết của Herzberg 9 Sơ đồ 2. ỉ   Cơ cấu tổ chức công ty                                         35

Báng 2.2   Phàn loại lao động theo trình độ chuyên môn kỳ thuật

Bảng 2.3   Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Bàng 2.4   Kết quả điều tra về mục tiêu của công ly

Báng Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ 2.5Điều tra về thiết lập mục tiêu cùa người lao

dộng

Bảng 2.6   Điều tra về thực hiện mục tiêu của người lao động

Bàng 2.1   Diều tra về nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc

Bàng 2.8   Điều tra về sự bố trí công việc trong công ty

Bâng 2.9   Điều tra về các điều kiện cằn thiết trong thực hiện công Luận văn một số

biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ việc

Báng 2.10  Quy dịnh mức lương công việc công ty

Bảng 2.11  Quy định hệ số công việc Hi

Bủng 2.12  Ket quà điều tra về cách tính lương công ty

Bủng 2.13  Bảng điều tra về sự hài lòng với tiền lương

Bàng 2.14 Tiền lương bình quàn

Bảng 2.15 Bàng điều tra về đánh giá thực Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ hiện công việc

Báng 2.16  Bàng điều tra thường công ty

Bâng 2.17  Các loại phúc lợi cho người lao động lại công ty

Bàng 2.18  Dánh giá kết quả điều tra về phúc lợi công ty

Bang 2.19  Thông kê các vị trí đề bạt nội bộ trong công ty

Bảng 2.20 Diều tra về đào tạo tại công ty

Bảng 2 Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ .21Thống kê một số khóa đào tạo bên ngoài của công ty 68

Bảng 2.22 Điều tra mối quan hệ trong bộ phận công ty

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ
Luận văn một số biện pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty cổ phần xây dựng và nạo vét công trình thuỷ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart