Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

52.000

Category:

Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

fff

Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

fff

Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

fff

Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

fff

Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

fff

1804

LV . ThS

MỜ ĐÀU

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài:

Hà nội nằm ở trung tâm của đồng bằng Bắc bộ, có diện tích tự nhiên là 918,46 km2 (bằng 0,28% diện tích tự nhiên của cà nước). Hà Nội là trung tâm đâu nào VC chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học công nghệ, trung tâm giao dịch quốc tế lớn của cả nước, là vùng đất "địa linh nhân kiệt" với lịch sử ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ và giao thoa các giá trị văn hóa truyền thống cùa dân tộc. Từ khi bắt đầu tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, thành phố Hà Nội đã đạt dược nhiều thành tựu to lớn. Những thành tựu Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội đó đã góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, bến cạnh đó vấn đề về lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn nhiều điều đáng phải quan tâm, giài quyết. Trong đó đặc biệt và tình hình lao động dôi dư trong các doanh nghiệp Nhà nước từ khi tiến hành cồ phần hóa là đáng lo ngại.

Quá trình cồ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tất yếu dẫn đến tình trạng dôi dư lao động. Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội Dó đó, có việc làm đồng nghĩa với có thu nhập, tạo điêu kiện cho số lao động này góp phần cống hiến công sức của mình cho xã hội, hạn chế các tiêu cực xâ hội như : trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm v.v…, góp phần bình ồn xã hội. Thực tế ở các nước trên thế giới và trong khu vực cũng như ở Việt Nam trong những năm qua, khi tiến hành sap xep, co phân hóa Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội các doanh nghiệp Nhà nước thì hiện tượng người thiếu việc làm và thât nghiệp (lao động bị dôi dư) ngày một gia tăng đang là vấn đề xã hội đáng quan tâm và chúng thường đồng hành với các tộ nạn xẫ hội, trong đó việc làm đang là vân đê kinh tế, xã hội bức xúc và nhạy cảm nhất vì nó đã gõ cừa đến từng gia đình người lao dộng, nó là nguyên nhân sâu xa của nhừng tiêu cực xà hội. Tạo việc làm Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội cho người lao động không những chỉ là sự cần thiết đối với bản thân người lao động bị dôi dư mà nó còn là một đòi hỏi của sự ổn định xâ hội, làm lành mạnh môi truờng và các quan hệ xã hội.

Nhằm dề xuất một vài ý kiến đề góp phần tạo việc làm cho số lao dộng hỉ /4Ai /4ir /H/. xi- i..t 1 A . A •

nhãm tạo việc làm cho lao động dôi dư Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

  • 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đôi tượng là tạo việc làm cho người lao động bị dôi dư.

Phạm vi nghiên cứu là: các doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cồ phần hoá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  • 3. Phưong pháp nghiên cứu: Đe tài sừ dụng một số phương pháp nghiên cứu sau đây:

  • – Phương pháp tổng hợp và phân tích Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội thống kê

  • – Phương pháp điều tra khảo sát

  • – Phương pháp chuyên gia

  • 4. Két cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm có 3 chương:

Chương 1: Lao động dôi dư và vấn đề tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở thành phố Hà Nội.

Chương 2: Đánh giá thực trạng lao động dôi dư và tạo việc làm cho Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội lao động dôi dư trong quá trình cồ phần hoá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương 3: Phương hướng và những giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

CHƯƠNG 1

LAO ĐỘNG DÔI Dư VÀ VÁN ĐÈ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỌNG DÔI Dư TRONG QUÁ TRÌNH CPH CÁC DNNN

  • 1.1. Lao động dôi dư và tạo việc làm cho lao động dôi dư Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội

  • 1.1.1. Khái niệm 1(10 động (lôi dư

Theo khái niệm việc làm thì những người có việc làm là tất cả những người đang thực hiện một hay một số công việc mang lại thu nhập và không bị pháp luật ngăn cấm thì đều được coi là người có việc làm. Nhưng thực tế có rất nhiều người làm việc nhưng chì sử dụng ít thời gian lao động vì không có việc làm hay làm quá thời gian quy định nhưng năng suất lao động thắp và thu Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội nhập thâp (thậm chí dưới cả mức lương tối thiểu), mặc dù vậy họ vẫn phải chấp nhận vì sự tôn tại của bản thân và gia đình. Trường hợp đó nếu chúng ta đưa tất cả nhừng người dó vào số lượng những người có việc làm sẽ không phản ánh trung thực thực trạng sử dụng lao động xã hội. Do đó, một người dang làm việc chỉ có thê được lượng hóa bằng một người có việc làm khi người đó đang có việc làm dầy đủ Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội . Việc làm đầy dú phải dược xem xét trên hai khía cạnh chù yếu là mức độ sử dụng thời gian lao động và mức thu nhập. Việc làm đầy đù đòi hỏi người làm công việc dó có thề sử dụng hết thời gian theo chế độ, mặt khác việc làm dó phải mang lại thu nhập không thấp hơn mức thu nhập tối thiểu (mức tiền công tối thiểu hiện hành do pháp luật quy định).

Việc làm không đầy dủ hay thiếu việc làm là hoạt Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội động lao động không tạo điêu kiện cho người lao động sử dụng hết thời gian quy định và mang lại thu nhập thấp dưới mức lương tối thiểu trong xà hội. Hay thiếu việc làm là trạng thái trung gian giữa có việc làm đầy dù và thất nghiệp, đó là trạng thái có việc làm, nhưng do nguyên nhân khách quan, ngoài ý muốn cùa người lao động họ phải làm việc không hết thời gian theo luật định hoặc làm những công việc có thu nhập thấp, Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội không đù sống muốn tìm thêm việc làm bổ sung.

Theo Tồ chức lao động quốc tế (ILO), khái niệm thiếu việc làm biểu làm vô hình là nhưng người có việc làm, làm đù thời gian thậm chí làm nhiêu thời gian hơn mức bình thường nhưng thu nhập thấp. Có nhiêu nguyên nhân dần đến thiếu việc làm vô hình, có thề do trình độ tay nghề hay kỹ năng cùa người lao động thấp, điều kiện lao động xấu, tô chức lao động Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội kém dẫn đến năng xuất lao động thấp. Thiếu việc làm hữu hình là hiện tượng người lao dộng không đù việc làm trong khi họ không chủ tâm làm việc ít hơn thường lệ và dang tìm kiếm việc làm thêm.

Tình trạng thiếu việc làm là khá phổ biến ở các nước đang phát triên nói chung và ở nước ta nói riêng. Vì vậy, bên cạnh việc tạo việc làm cho nhừng người chưa có việc làm, đang ở trong tình trạng thất nghiệp thì việc Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội tạo việc làm đầy đủ cho bộ phận khá đông lao động đang làm việc làm là một trong tâm của chương trình tạo việc làm ở nước ta. Suy cho cùng thì mục tiêu chủ yếu của chương trinh tạo việc làm ở bất kỳ quốc gia nào không phải là tạo ra bất kỳ việc làm nào mà trước hết và chù yếu vẫn là tạo ra việc làm có năng suất lao động cao, sừ dụng hết khả năng lao động, mang lại thu nhập dù sống và ngày Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội một nâng cao cho người lao động.

Người chưa có việc làm là người có khả năng lao động nhưng không tham gia một hoạt dộng lao động nào vì nhừng lý do rất khác nhau (do chưa tìm được việc làm, không có nhu cầu làm việc) có thể tạm thời hay lâu dài. Trong số người chưa có việc làm, thì số người chưa có việc làm do chưa tìm được việc làm là đối tượng trước hết của việc tạo lập việc làm, đó Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội là người thât nghiệp. Một người thất nghiệp phải có đồng thời 3 tiêu chuẩn sau: không làm việc; có khả năng làm việc; đang tìm việc làm. Vì vậy, người thất nghiệp là người trong độ tuôi lao động có khả năng làm việc nhưng không làm việc vì chưa tìm được việc làm. Đây là đối tượng mà chương trình giải quyết việc làm phải quan tâm.

Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp ở nước ta trước đây Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội , Nhà nước bảo đảm việc làm cho mọi người lao động, thì khái niệm người thất nghiệp là hoàn toàn xa lạ. Nhưng khi chuyển nền kinh tế sang cơ che thị

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội
Luận văn một số giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart