Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

50.000

Category:

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam

fff

1248

LV.ThS

ĐHKTQD


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TSƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÁN

ĨHANỈỈ

TAI í

ỉ Bỉ CBít n B MỆT KẳN

LUẬtỉ ÁM THẠC SỸ KỈNH ĩế

HÀ NỘI-2002

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DAI HOC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỒ THANH PHƯƠNG

ĐỀ TẢI:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam KHAU CHÈ

ỏ TỔNG CÓNG TY CHÈ VIỆT NAM

LUẬN ÁN THẠC SỸ KINH ĩế

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS TRẤN CHÍ THÀNH

ĐẠI HOC KTỌD TRUNG TÂM

THÒNG TIN AAIÊN

24?


HÀ NÔI – 2002 PHẤN MỚ DẤU

l.Sự cần thiết CÍIỈÌ (lề tài nghiên cứu

Xuất phát từ tình hình đổi mới cùa nền kinh tế thế giới, với những kinh nghiệm thực liễn và bài học của nhiều nước trên thế giới. Đại Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam hội Đảng loàn quốc lần thứ VI đã (lề ra 3 chương trình mục tiêu lớn: “ Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu (lùng và hàng xuất khẩu’’. Khẳng định vị trí hàng đầu của ngành nông nghiệp nước ta trong vài thập kỷ tới. Tiếp đến Đại hội VIII và IX lại khảng định lại một lán nữa 3 chương trình kinh tế trên trong đó nông lâm nghiệp phải phát triển sân xuất hàng hoá theo hướng thị trường gắn với công nghiệp chế biến ( Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam láp ứng nhu cầu trong nước, đẩy mạnh xuất khâu, phát huy lợi thố so sánh, bảo vệ tài nguyên môi trường…

Trong số 10 mặt hàng nông sản, sản xuất xuất khâu thì chè (lang có xu hướng ngày càng gia lãng. Cây chè (lược trổng nhiều ở các tỉnh miền núi phía bắc và Lâm Đồng. Sân xuất chè trong nhiều năm qua (lã phần nào đáp ứng được nhu câu về chè uống trong nước, đổng thời còn xuất khẩu Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam đạt kim ngạch hùng chục triệu USD mỗi năm. Tuy có những thời điểm giá chè giám làm cho (lời sống của những người trổng chè gặp không ít khó khăn nhưng nhìn tổng thê’ thì cây chè vân giữ vị trí quan trọng trong nen kinh le quốc (lân, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận (láng kê nhân (lân vùng trung (lu, miền núi, vùng cao, vùng xa và góp phần bảo vệ mồi trường sinh thái Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam . Vì vậy việc sản xuất và chế biến chè xuất khẩu là một hướng quan trọng nhằm thúc (lẩy lốc (lộ lang trưởng của nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta.

Việt nam là một quốc gia có nhiều lợi thế (lể phát triển cây chò hơn các nước khác, chúng la có diều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho cây chè phát triển, có nguồn lao dộng dồi dào trong nông nghiệp và thị trường liêu thụ liềm lùng trong Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam và ngoài nước. Tuy nhiên lượng chè .xuất khâu còn rất hạn chế chỉ chiếm 2% tổng sản lượng xuất khẩu của loàn thế giới. Vì vậy, dể ngành che Viột nam nói chung và ‘long Công ly chè Việt nam nói riêng có dược những bước phát triển mới trong việc xuất khẩu chè ra thị trường Thê’ giới dó kì một vấn đề hết sức cấp thiết.

Thực lê’ trong những năm vừa qua mặc dù dã có sự cố gắng nỏ lực trong ’ Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tổng công ty chè việt nam    ■ ’        ■ ’ I .

„r,,, 1,1,Ann ít khó khăn, vướng mắc cần phải được giải quyết. Chính vì vậy, qua thời gian nghiên cứu lý luận và qua công tác thực tế, tôi mạnh dạn chọn dề tài:

“Một sô giải pháp đẫy mạnh hoại động xuất khẩu chè ở Tổng công ty chè Việt Nam ”.

Mặc dù thời gian qua dà có những nhiều Đề tài khoa học, luân án Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam , chuycn dề… nghiên cứu vấn dề này, nhưng luận vãn này sẽ cô’ gắng phân tích một cách hộ thống các vấn dề xuất khẩu chè và dưa ra các giải pháp dẩy mạnh xuất khẩu chè của Tổng Công ty Chè Việt Nam.

  • 2. Mục đích nghiên círu

Luân án dựa trên cơ sở nghiên cứu các quy luật kinh tế, phạm trù kinh tế và các lý thuyết về quân trị kinh doanh CƯ bân đổ phân tích thực tiểu vân dề xuất khẩu chè của Tổng Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam công ty chè Việt nam. Từ cơ sờ lý luân và thực liền , luận án dưa ra những giải pháp nhằm dẩy mạnh hơn nữa hoạt dộng xuất khâu chè của Tổng công ty chè Việt nam trong thời gian lới.

  • 3. ĐÔÍ tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

Với mục đích nêu trên thì dối lượng nghiên cứu của luận án bao gồm:

-Hộ thống hoá các lý thuyết về xuất khẩu nói chung và tầm quan trọng là của xuất khẩu chè đối Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam với nen kinh tế Viột nam.

-Phân tích thực trạng hoạt dộng và thị trường xuất khẩu chè trong giai đoạn 1990 -2001. Từ sự phân lích dó, lút ra những kết luận cần thiết đặc biệt là những tru điểm và những mặt còn lổn lại của lình hình hoạt dộng xuất khẩu chè ở Tổng công ty chò Việt nam, dể làm cơ sở cho những kiến nghị ờ phần sau.

Phạm vi nghiên cứu của luận án là các vấn de cơ bân Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam trong hoạt dộng xuất khẩu chè như giá cả, thị trường, quan hộ cung CÀU, quá Hình thu gom, chế biến che xuất khẩu.

  • 4. Phưong pháp nghiên cứu.

-Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Len in

-Phương pháp phân tích thông kê, đánh giá so sánh đưa ra những kết luận

l)l.i/zỸn,T nkó r /-1 iỗr» niút niiv nan

  • 5. Những đóng Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam góp của ỉuậiì án

-Hệ thống hoá hoạt (lộng và quan điểm (lường lối của Dâng ta trong hoạt (lộng xuất khâu nói chung và xuất khẩu chè nói riêng.

-Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt (lộng xuất khẩu chè của Tổng công ty chè, luận án (lưa ra những giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu chè.

  • 6. Nội (lung của luận án

Tên luân án:“A/ợZ sô giải pháp đáy mạnh hoạt động Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam xuất khâu chè ở Tỏng công ty chè Việt Nam”.

Luận án ngoài phân niở (lầu và kết luân gồm ba chương:

CHƯƠNG I : Xuất khẩu và vai trò cùa hoạt động xuất khâu chè đồi vói (loanh nghiệp sản xuất kinh (loanh chè.

CHƯƠNG II : Phán tích thục trạng hoạt (lộng xuất khẩu chè ồ Tòng công ty chè Việt Nam.

CHƯƠNG III: Phuong hưởng và giúi pháp chủ yếu (tẩy mạnh xuất khẩu chè trong thòi gian Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam tói

KẾT LƯẬN

CHƯƠNG I

XUẤT KHẤU VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT DỘNG XUÂT KHÂU CHÈ HÔI VỜI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ
  • 1.1. KHÁI NIỆM XUẤT KHẨU VÀ VAI TRÒ CÙA NÓ Đối VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ

  • 1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu

Thương mại quốc tê nói chung và xuất khẩu nói riêng là quá trình trao đổi hàng hoá giữa các nước thông qua mua bán nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận. Trao dổi hàng hoá là một Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam hình thức cùa các mối quan hệ kinh tế xã hội và phân ánh sự phụ thuộc lân nhau giữa những người sán xuất kinh doanh hàng hoá riêng biệt cùa các quốc gia. Xuất khẩu là lĩnh vực quan trọng nhằm tạo diều kiện cho các nước tham gia vào phân công lao dộng quốc tế, phát triển kinh lê và làm giàu cho dất nước.

Ngày nay, xuất khẩu không chỉ mang ý nghĩa dơn thuần là buôn bún mà là sự phụ thuộc tất yếu giữa các Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam quốc gia vào phân công lao dộng quốc tế. Vì vây phải coi trọng xuất khâu cũng như xem thương mại quốc tế như một tiền dề. một nhân tố phát triển kinh tế trong nước, trên cơ sở lựa chọn một cách lối ưu sự phân công lao dộng và chuyên môn hoá quốc tế.

Xuất khẩu là một bộ phận của hoạt dộng ngoại thương trong dó hàng hoá và dịch vụ được bán. cung cấp cho nước ngoài nhằm thu ngoại tệ. Đây là hoạt Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế, nó không chỉ là một hành vi buôn bán dơn lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp có tổ chức bên trong và bên ngoài nhằm mục đích lợi nhuận, thúc dẩy hàng hoá sản xuất phát triển, chuyển dổi cư câu nen kinh le, ổn định và nâng cao mức sống của nhân dân. Mặt khác hoạt dộng này dễ dem lại hiệu quả dột biến nhưng có thể lại gây ra Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam thiệt hại lớn vì nó phái dổi dấu với một hệ thông kinh tế khác từ bên ngoài mà các chủ thể trong nước tham gia xuất khâu không dề dàng khống chế dược.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam
Luận văn một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart