Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

Add your review

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

fff

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

fff

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

fff

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

fff

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

fff

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010

fff

BỘ GIÁO DỤC VẰ ĐẲO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DẲN

I TW0NG ĐHKĨỌDÍ

. – _……….. ,…………- ỉĩT.TNÕNG TIN_THƯ_ VỊỈN

vớ DUY NGUYÊN .

MỘT SỐ GIẢI PHÁP DỔI MỚI QUẢN LÝ việc sử DỤNG

VỐN VAV ODA Ở VIỆT NAM TRONG GIAI DOẠN 2003 – 2010

LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TẾ

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010 ! FfiUONG ÍIHKĨỘÍ) VŨ DUY NGUYÊN i -1THÔNG_ĨIN_ĨHƯ_VIệN

MỘT SÔ GIẢI PHÓP ĐỔI MỚI QUÂN LÝ việc sử DỤNG VỐN vnv ODA Ở VlỢ NAM TRONG GIAI DOẠN 2003 – 2010

LUẬN VÂN THẠC sĩ KHOA HOC KỈNH TẾ

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC QUÀN LÝ Mà số:

Người hường dán khoa hoc: GS.TS. ĐÔ HOÀNG TOÀN

T7fỉ> 4Ư

LỜ! CẢM ƠN

Qua Luân văn này, (rước hét (ác giả xin Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010 bày lò lời cảm ưn sâu sắc (ới Dại học Kinh tê Quòc dAn, Khoa Sau Đại học, Khoa Khoa học Quàn lý cùng các thầy cô giáo đà đào (ạo và giúp đỡ (ác già (rong quá (lình học tạp và nghiên cứu tại Trường; đặc biệt là (ỈS.TS. Đố Hoàng I oan đã lận tình hướng dẫn tác già trong suốt quá trình nghiên cứu và đã trục liếp góp ý sửa bàn Luân van này.

Tác già cũng Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010 xin bày (ò lòng cám ơn tới lành đao Học viện Tài chính, Khoa ‘lai chính Doanh nghiệp, Bộ môn Quan lý Kinh tế cùng các đổng nghiệp dà quan tâm, nhiệt tình giúp đờ đế lác già hoàn thành Luân van cùa mình.

Kết quà nghiên cứu cua Luân văn còn có sự đóng góp, động viên cổ vũ của gia đình và bạn bè; đây là những động lực thúc dây (ác già (lên con đường nghiên cứu khoa học.

Hà Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010 HỘI. íhány, ỊO Híĩm 2002

1 ác già

vù DUY NGUYỀN

MUC LUC

Trang

BÁNGCHỮVIỂT TẪT

DANH MỤC CÁC BÀNG B1ỀU VÀ so Đổ

PHẤN MÔ DẨU

CHUÔNG 1: co SÔ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VIỆC sir DỤNG VÓN VAY ODA

  • 1.1.1.1 Định nghía

  • 1.1.1.2 Đặc điểm của vốn vay ODA

  • 1.1.3 Sự lốn lại khách quan Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010 của vôn vay OĐA ở các nước đang phái triển 17 nói chung và ở Việt Nam nói ricng

  • 1.2.1 Sự cần thiết khách quan phải quàn lý việc sứ dụng vôìi vay ODA 27

33

  • 1.2.4 Tổ chức thực hiện vỏn vay ODA

  • 1.2.5 Kiếm soát và dánh giã hiệu (|uâ sử dụng vốn vay ODA                 36

1. Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010 3 Một sò kinh nghiệm quàn lý việc sù (lung vón vay ODA ở mot so 39 IÌUỚC đang phát triên.

  • 1.3.1 1 loạch định viộc sử dung vón vay ODA

  • 1.3.2 Tổ chức thực hiện việc sư dung vốn vay ODA

KẾT LUẬN CHƯƠNG I

CHƯƠNG 2:THỤC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC SỪ DỤNG VỐN VAY ODA Ơ 4 7 VIỆT

NAM

  • 2.1.1 Hệ (hóng quan diem của Đàng và Nhà Luận văn một số giải pháp đổi mới quản

lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010 nước ta vé quân lý việc sử

dụng vón vay ODA ở Việt Nam

  • 2.3.1

Kiểm soát việc sử dụng vốn vay ODA

việt nam trong giai đoạn 2003 2010 hiệu quả sử dụng vốn vay ODA             85

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

87


CHƯƠNG 3: MÓT só GIÂ1 PHÁP CHƯ YẾU NHẦM D()I MỚI QUÂN LY VIỆC 88

33

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010
Luận văn một số giải pháp đổi mới quản lý việc sử dụng vốn vay ở việt nam trong giai đoạn 2003 2010
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart