Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

50.000

Category:

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

fff

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam

fff

MỘT sô GIAI PHÁP HUY ĐỘNG VON THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIÊU CHÍNH PHÙ TẠI KHO BẠC NHÀ Nước VIỆT NAM

LUẬN VÃN THẠC sĩ KINH TẾ

MM-2015

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÃN

ĐẠI HỌC K.T.Q.D TT. THÔNG TIN THƯ VN

PHÒGLUẬNÁN-TtLĩf

NGUYỄN THANH TỨ ANH

MỘT SÔ GIẢI PHÁP HUY ĐÚNG VÔN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIÊU CHÍNH PHỦ

TẠI KHO BẠC NHÀ Nước VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ’ PHÁT TRIEN

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYÊN Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam THỊ HOA

Ths

■ ■Ầ KĩAa

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu dần ra trong luận văn có nguồn gốc đầy đù và ưung thực, kết quà đóng góp cùa luận văn là mới và chưa được công bố ở công trình khác.

Hà Nội, ngày Ỉ2 thảng năm 2015

Tác giả

Nguyễn Thanh Tú Anh

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, tác già Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo Khoa Kinh tế phát triền, Viện đào tạo sau đại học, Trường Dại học Kinh tế Quốc dân. Tác già cũng xin chân thành càm ơn các lãnh dạo phòng, ban và đồng nghiệp tại Kho Bạc Nhà nước – nơi tác giả công tác…Đặc biệt là sự giúp đờ ‘ hướng dẫn cùa TS. Nguyễn Thị Hoa.

Chắc chấn luận văn không tránh khỏi một số hạn chế và sai sót. Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam Tác già rất mong nhận được sự góp ý cùa các thầy cô giáo, các bạn dồng nghiệp cùng toàn thề bạn đọc dê đề tài nghiên cửu được hoàn thiện.

Hà Nội, ngày thảng /fj,năm 2015

Tác giả

Nguyễn Thanh Tú Anh

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VÀN THẠC sĩ về:

Những điềm cằn sửa chữa bồ sung trước khi nộp luận vãn chính thức cho Viện Đào tạo Sau đại học

Chủ tịch Hội đồng

•         •          o


Cam kêt tiìa Học viên’" ‘

. A jn .Í-Ẵ ỉ tì.. AÁI.. . L’k (A. Ik. V. cìu… .


..□Í44 .c Am ..      .Hỉi >.,d.íJlúHọc viên


GS.TS. Ngô Thắng Lọi


Nguyễn Thanh Tú Anh

CỘNG IIÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập – Tự do – I lạnh phúc

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VÃN CAO HỌC

Tên đề tài: Một số Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam giãi pháp huy dộng vốn thòng qua phát hành trỉa sphieues chính phủ (TPCP) lại Kho Bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam

Cao học viên:     Nguyễn Thanh Tú Anh

Chuyên ngành:     Kinh tế phát triển, K22

Người nhận xét: PGS. TS. Vũ Cương

Sau khi dọc toàn văn luận vãn cùa Cao học viên, tòi xin có một sô nhận xét như sau:

Sau khi đọc toàn bộ luận vàn của CHVNguyễn Thanh Tủ Anh Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam , tôi cò một 50 nhận xét sau:

1. về tính cấp thiết của đề tài

Trong diều kiện nhu cầu về vốn đế phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh te xã hội cùa đát nước la ngày một cao thi khà năng dáp ứng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) lại rất hạn chê. Vi the, việc tìm ra giải pháp đê khai thác và huy động các nguỏn vôn đa dạng khác bổ sung cho nguồn NSNN luôn là van đè quan Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam trọng dược đặt ra. Trong sô các nguôn vốn đỏ, nguồn tín dụng nhà nước thông qua phát hành TPCP dà và đang là một nguồn von đóng vai trò không thể thiếu. Tuy nhiên, làm the nào đè có thê huy dộng đươcj nguôn xôn này một cách hiệu quà, được hiểu theo nghía có thể huy động dược dứng mục tiêu đề ra với chi phi phát hành ít nhất và sớm đưa dược nguồn vốn đó vảo phục vụ phát Iriên kinh lê luôn là câu hói Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam lớn inã hệ thong tài chính nhà nước cân trà lời.

Việc phát hành TPCP ở nước ta dược thực hiện qua kênh KBNN. Mặc dũ KBNN đà có nhiều cài tiến trong việc da dạng hóa các sân phấn irái phiêu, hình thức phát hành…. Nhung công lác phát hành của KBNN vần đang bộc lộ nhiêu hạn che như xhvva xây dựng dược kê hoạch phát hành mang tinh khã thi cao. chưa tạo lập dược thị trường đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ dẫn dát Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam và phát triền thị trường TPCP. các vấn đề vê cơ chế chính sách chưa tạo du sự hấp dẫn cho sàn phẩm này v.v… Vi the, đè tài mà Cao học viên lựa chọn cỏ ý nghĩa lý luận và thực lien, đặc biệt đặt trong bối cành chúng ta đang phài kiêm soát chặt chè lình hình nơ công cùa quốc gia.

2. Nhùng đóng góp chính cùa luận vãn:

– Đề tài của luận vãn là một dề tài mới và hay, Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam có khả năng vận dụng được nhiêu lý thuyết và kiến thức dà tích lũy dược trong chuyên ngành. Người đọc đánh giá cao vé việc lựa chọn dê tài nghiên cứu này.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam
Luận văn một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart