Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

52.000

Category:

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

fff

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

fff

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

fff

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

fff

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

fff

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015

fff

LỜI MỞ ĐẢƯ


 • 1. Sự côn thiêt cùa (lê tài nghiên cứu

-Nhân dân la vôn có truyên thống quý báu là bão vệ, chàm sóc và giáo dục tre em. Truyền thống dó lại dược thể chế hoá thành Pháp lệnh báo vệ, chăm sóc và giáo dục Ire em (14 11 1979), hem 10 năm sau được nâng ihânh l.uậl Bão vệ, (‘hám sóc vã Giáo dục tre em (7/1991) và hãng loạt Luật có hên quan. Hơn nừa. Việt Nam là nước đâu liên ở (’hâu A và ihứ hai trên thê giói dà ký công uớc vê Quyên trê em. Mỗi ngành, mỏi cap. mỏi người đều dành phần lốt nhài, trước nhài cho trê em. Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 Bão vệ, chăm sóc, giáo dục tré em không còn là việc tuỳ nghi, tự phát cua từng ông bố, bã mẹ mã dã trơ thành hoạt dộng cộng dồng, tụ giác dược tô chức rộng răi, liên kết, phôi hc.yp chạt chè, có sự chi đạo hướng dan thòng nhâl cùa Nhà nước.

Trong rất nhiều mặt phai quan tâm thi cai thiện tinh trạng suy dinh dường tre em là mặt có tâm quan trọng hàng đâu bới suy dinh dường Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 trong nhừng tháng năm dầu tiên cùa cuộc dời dể lại nhừng hậu qua nặng nề ca về thế chất lẫn tinh thẩn sau này. Suy dinh dường là nguyên nhân của gân một nữa sô Ire em bị tứ vong, lăng tỳ lệ mắc một số bệnh tật vã dặc biệt Là làm thiệt hại to lớn về kinh tế – xà hội.

Tòng kết sau 20 năm dối mói, nhừng thành ụm kinh tế – xà hội cùa Việt Nam đà được cộng đồng quốc tế ghi nhận Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 và đánh giá cao. Trong lĩnh vực chàm sóc sức khoe và dinh dường, việc liên ụic giam và giam nhanh tỳ lệ suy dinh dường tre em thê hiện hiệu quá của các chương trình đâu tư cho dinh dường nói chung và suy dinh dường trê em nói riêng. Năm 1985 tỳ lệ suy dinh dường tre em dưới 5 tuổi là 51,5%, hiện nay là 25,2% nàm 2005. Tuy nhiên, theo phân loại của Tổ chúc Y tế thế giới thì Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 tỷ lệ suy dinh dường trê cùa Việt Nam vần còn cao và chi tiêu nãy đà được đưa vào Nghị quyết đại hội Đãng toàn quốc lần thử X là giâm xuống còn dưới 20% vào năm 2010. Mặt khác. Việt Nam dà cam kết thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong đó có mục tiêu giam tỵ lệ suy dinh dường tre em xuống dưới 15% vào năm 2015. Chinh vi vậy đê đạt được mục liêu trên can thiết phái có một chiến Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 lược tống thè và các giai pháp chinh sách cụ thè. không chi Là giâi pháp y lê – kỳ thuật đơn thuần mà cả nhửng giãi pháp mang tính kinh lê – xà hội nhảm cãi thiện tình trạng suy dinh dường tre em.

Xuất phát từ nhưng yêu cầu trên, tác gia dà chọn chu dể: “Một số giải pháp kinh tề nhằm cai thiện tình trợng suy dinh dường tre em ớ Việt Nam dền năm 2015." lãm dề tài luận vãn thạc sỳ khoa Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 học kinh tế.

 • 2. ỉ ình hình nghiên cứu cùa đề tài.

Suy dinh dường vàn đang là van để hàng đầu cùa sức khoe trê em ờ nước la. Việc phông chống suy dinh dường tre em không chi lã công việc trong bệnh viện, cúa ngành y te mà phái là một hoạt đọng có sự tham gia cùa cá cộng đóng và loàn xã hội. Việc nghiên cứu, tim hiếu về suy dinh dường tre em và các yếu tố liên quan đang đặt ra Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 không chi đồi với các nhà chưycn môn. nhà quân lý mà còn cà với nliừng người trực tiếp triền khai các hoạt dộng tại cộng dồng. Bơi lê. kill ụ- lệ suy dinh dường ire cm đang ớ mức râl cao thì việc tricn khai các chương trinh can thiệp mức giam cua ụ- lệ này sè nhanh. Nhưng dế tiếp tục hạ thẩp tỷ lệ suy dinh dường tre cm một cách bền vừng và đồng đều ớ các vùng miền vần còn là một thách thức Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 lớn cần nhừng giai pháp dồng bộ. Nhiều nghiên cứu dã dược tiến hành dê tim ra các giài pháp can thiệp nhám giâm tỳ lệ suy dinh dường trê cm Việt Nam ỡ các giai đoạn khác nhau như các công trinh nghiên cứu cùa GS.TSKII Ilà Huy Khôi. PGS.TS Nguyền (’ông Khàn và TS. Lê Danh Tuycn…Tuy nhicn, các giãi pháp dược dưa ra chú yếu tập trung vào giãi quyết nhừng nguyên nhân trực tiếp là thiếu ỉĩn và bệnh tật Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 , nguyên nhân liềm tàng là châm sóc bà mẹ chưa tốt và thiếu dịch vụ chăm sóc y tế. vệ sinh mòi trường kém mà chưa chủ nhiều đến giãi pháp cho nhùng nguyên nhân gốc rề là nghèo đói và thiếu kiến thức. Hay nói cách khác là các giãi pháp mang tính kinh tế – xà hội cần dược dề cập nhiều hơn trong giai đoạn chuyến tiếp về dinh dường đó là vừa phài đổi mặt VỚI nguy cơ thiếu dinh dường lại vừa phai dối mặt với Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 nguy cơ thừa dinh dường dà nảy sinh.

Luận vãn thạc sỳ VỚI dề tài: “Tác dộng cùa yếu tố thu nhập hộ gia dinh và giá lương thực thực phẩm lẽn tình trạng dinh dường” của Phan Hơài Dương đà làm rõ dược mức dô anh hường cùa hai yếu tố thu nhập vã giá lương thực đến tinh trạng dinh dường và đưa ra nhùng khuyên nghị cân thiết đê cài thiện tình trạng dinh dường người dàn nói chung. Tuy nhiên, luận vãn Lại không Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 tập trung vào vấn dề tình trạng dinh dường của Ire em dưếri 5 tuôi và những giãi pháp nhăm giâm tý lệ suy dinh dường tre em trong thời gian tói.

Điếm khác biệt cua luận vãn là nghiên cứu tiến triển suy dinh dường trê em Việt Nam giai đoạn 1985 2005. Dông thin, xem xét vần đê suy dinh dường Ire em dưới góc dộ kinh tế. dưa ra nhùng giai pháp mang tinh kinh tế – xă hội nhẩm giam lý lệ suy dinh dường trê Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 em trong quá trình thực hiện các Mục lieu phát triên thiên niên ky (MDG) mà Việt Nam dà cam kết cũng với cộng dồng quốc tế thực hiện dến nám 2015.

 • 3. Mục đích và nhiệm vụ khoa hục cùa luận van.

– Lãm rõ vấn dề suy dinh dường tre em. nhừng nhân tố liên quan, sự cẩn thiết giám

tỳ lệ suy dinh dường trê em và ycu tô nguôn lực đè thục hiện.

– Đánh giá thực trạng công tác phông chống suy dinh Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 dường tre em Việt Nam gắn với quá trình phát triền kinh lê – xà hội trong giai đoạn 1985 2005.

Hệ thông hoá các giãi pháp mang lính kinh tè – xà hội, phối hợp liên ngành nhẩm cái thiện tình trạng suy dinh dường tre em Việt Nam dến năm 2015.

 • 4. Đoi tượng và phạm vi nghiên cứu.

ỉ)ôì tượng nghiên cứu: Suy dinh dường tre em nói chung cùng như các yêu tô liên quan và suy dinh dường tre em dưới Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 5 tuồi Việt Nam.

Phạm vì nghiên cứu: Luận vãn tập trung vào tiến triển suy dinh dường tre em dưới 5 tuổi ờ Việt Nam giai đoạn 1985 – 2005 và nhửng giãi pháp mang tính kinh tế – xà hội nhẩm cái thiện tinh trạng suy dinh dường tre em đến năm 2015.

 • 5. Phương pháp nghiên cứu.

Luận vãn sè sư dụng các phương pháp phổ biến như: Phương pháp phàn tích, lông hợp thông kê. so sánh, phân lích kinh lè Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 . Ngoài ra. luận văn còn kê thừa các kcl quá. tài liệu nghiên cứu dà dược kiềm nghiệm dánli giá tữ trước tới nay. các nguồn thòng tin tư liệu, sò liệu báo cáo của các cuộc điêu tra đè làm sáng tó thêm nhùng vấn dể cẩn phai nghiên cứu phân tích.

 • 6. Dự kiến những đóng góp mói cùa luận vãn.

Hệ thông hoá vân đê suy dinh dường Ire cm. đâu tư cho dinh dường Ire cm. nghèo dới và suy dinh Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 dường. Các yếu tố nguy cơ dần dến

suy dinh dường tre cm ờ Việt Nam

Qua phân lích đánh giá liên triền suy dinh dường trê cm dưới 5 tuôi giai đoạn 1985 – 2005, luận vãn dưa ra các giai pháp mang tính kinh tế – xã hội nhằm cai thiện tình trạng suy dinh dường trê em việt Nam đền nám 2015.

 • 7. Kef call cùa luận văn.

Ngoài phần mơ dầu. kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận vãn cỡ 3 Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 chương:

Chương 1: Một sổ vấn dề lý luận về suy dinh dường trê em.

Chương 2: Thực trạng suy dinh dường tré em Việt Nam giai đoạn 1985 – 2005.

Chương 3: Một số giai pháp kinh tế nhẩm cãi thiện tình trạng suy dinh dường trê em Việt Nam dển năm 2015.

CHƯƠNG 1

MỘT SÓ VẤN ĐÈ LÝ LUẬN VẺ SƯY DINH DƯỠNG TRẺ EM

 • 1.1. SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM.

 • 1.1.1. Khái niệm.

Suy dinh dường Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 do thiếu protein – năng lượng (thường gọi là suy dinh dường) là lình trạng thiếu dinh dường quan trọng và phổ hiến ớ trê em. Biểu hiện cua suy dinh dường lã trê chậm lớn và thường hay mắc bệnh nhiềm khuẩn như liều cháy và viêm đường hò hap, Ire bị giám khà năng học tập, nâng suãl lao dộng kém kin trưởng thành.

Người la dùng thuật từ “ Suy dinh dường protein nâng lượng ■ ’ (Protein energy malnutrition – PEM) dế Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 chi các thê Làm sàng diên hĩnh từ

suy dinh dường thê phù (Kwashiorkor) đen thề teo del (Marasmus).

 • 1.1.2. Phưưng pháp đánh giá tình trạng dinh dường trè em.

linh trạng dinh dường lã tập hợp các đặc diêm chức phận cầu trúc và hoá sinh phan ánh mức dáp ứng nhu cầu dinh dường cùa cơ thế. Tinh trạng dinh dường cùa các cá thè là kêl quá cùa ăn uông và sử dụng các châl dinh dường cứa Cơ thê. Số lượng vã chung Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 loại thực phàm cần dê dáp ứng nhu cầu dinh dường cùa con người khác nhau tuy theo lứa luôi, giới, lình trạng sinh lý và mức độ hoạt dộng thê lực và tri lực. Cơ thè sư dụng cãc chất dinh dường có trong thực phâm không nhừng phái trãi qua quá trinh liều hoá. hàp thu mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như sinh hoá. sinh lý trong quá trình chuyền hoá. Việc sư dụng thực phâm chù yêu phụ thuộc vào tình trạng Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 sức khoe của cá thê. Tình trạng dinh dường tốt phan ánh sự cân bang giừa thức ăn ãn và o vã tinh trạng sức khoe, khi cơ the có tinh trạng dinh dường không tốt (thiếu hoặc thừa dinh dường) Là thê hiên có vấn để về sức khoé hoặc dinh dường hoặc cà hai.

Tinh trạng dinh dường của một quần thề dân cư được thề hiện bằng tỳ lệ cùa các cá thề bị tác động bởi các vấn dề dinh dưỡng. Tình trạng dinh dường Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 cùa trê em từ 0 đen 5 tuôi thường được coi là đại diện cho tinh hình dinh dường và thực phẩm cùa toàn bộ cộng đồng.

Đê đánh giá linh trạng dinh dường trê em người ta sứ dụng phương pháp nhân trắc học với các chi tiên nhân trắc theo khuyển nghị cua Tố chức Y tế thế gitri là cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuồi và cân nặng theo chiều cao. Thiếu dinh dường dược ghi nhận kin các chi tiêu trên thấp hơn 2 dộ Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 lệch chuẩn (<-2 SD) so với quần thề tham kháo NCHS (Trung tâm thống kê sức khoe quốc gia Mỹ) theo tuổi và giới tinh.

 • 1.1.3. Phân loại và thể loại suy dinh dưõiìg trẻ em.

1.1.3.1, Thế nhị ’ cân hay cân nặng thấp theo tuổi (underweight): Phan ánh sự lãng trường chậm nói chung, không phân biệt xảy ra đà lâu hay gân đây. (‘hi tiêu nãy dược sư dụng phò biến nhất và dược ứng dụng dè theo dồi tăng trướng thòng Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 qua biều đô. So với lộ sô lương úng cùa quân thê tham khảo ngưìri la chia ra các mức dộ suy dinh dường khác nhau:

Suy dinh dường vừa (dộ 1): từ -2 dền -3 dộ lệch chu ân (SD)

Suy dinh dường nặng (dộ 2): từ -3 dền -4 dộ lệch chuẩn (SD)

Suy dinh dường râl nặng (độ .3): dưới -4 độ lệch chuân (SI))

 • 1.1.3.2. Thê thấp còi Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 (stunting): Chiểu cao theo tuổi thắp phan ánh sự chậm làng trưởng do điêu kiện dinh dường và sức khoe không họp lý. Dầy là một chi tiêu tốt dê dánh giá sự cãi thiện các diều kiện kinh tế – xà hội.

 • 1.1.3.3. Thể gầy còm (wasting): Dược xác định khi cân nặng theo chiều cao thấp. Thế gầy côm phan ánh tinh trạng thiếu dinh dường ớ thời kỳ hiện tại. gần đây làm cho tré hoặc ngừng lên cần hoặc tụt càn.

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015 Một vấn đề khi phân loại tình trạng dinh dường là lựa chọn quần thè đề tham khao và so sánh. Việc xây dựng một quan thê tham kháo mang tính quốc gia có

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015
Luận văn một số giải pháp kinh tế nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở việt nam đến năm 2015
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart